ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Νομοθεσία Σχετικά με το Internet

Νόμοι

Ν. 2867/2000 ("Οργάνωση και λειτουργία των τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις") Ν. 2246/1994 ("Οργάνωση και λειτουργία του τομέα τηλεπικοινωνιών") Ν. 2251/1994 (¨"Προστασία του Καταναλωτή")
Ν. 2672/1998 ("Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα") Ν. 2472/1997 ("Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα") Ν. 2121/1993 ("Πνευματική Ιδιοκτησία")
Ν. 3193/2003 ("Κανόνες Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης") Ν. 3115/2003 ("Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών") Ν. 3431/2006 ("Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Άλλες Διατάξεις")
Ν. 3471/2006 ("Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα") Ν. 3625/2007 ("Παιδική Πορνογραφία") Ν. 3037/2002 ("Απαγόρευση Παιγνίων")
Ν. 3524/2007 ("Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας") Ν. 3783/2009 ("Ταυτοποίηση Χρηστών Κινητής Τηλεφωνίας")  

 

Προεδρικά Διατάγματα

ΠΔ. 269/1997 (Διάρθρωση ΕΕΤΤ) ΠΔ. 150/2001 ("Προσαρμογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές") ΠΔ. 342/2002 ("Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο") & ΠΔ.343/2002 ("Συνδρομητικές υπηρεσίες)
ΠΔ. 156 & ΠΔ.157/1999 ΠΔ. 165/1999 ΠΔ. 181/1999
ΠΔ. 131/2003 (Οδηγία για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο) ΠΔ.47/2005 (Διαδικασίες για την Άρση του Απορρήτου των Επικοινωνιών)  

 

Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οδηγία ΕΟΚ 90/387/1990 Οδηγία ΕΟΚ 90/388/1990 Οδηγία 1999/93/ΕΚ
Οδηγία 98/34/1998 Οδηγία 98/48/1998 Οδηγία 96/9/ΕΟΚ/1996 (Νομική Προστασία των Βάσεων Δεδομένων)

 

Κανονισμοί της Ε.Ε.Τ.Τ.

ΕΕΤΤ - Κανονισμός 207/6/2001 - Διαχείρισης και Εκχώρησης Αριθμών του ΕΣΑ ΕΕΤΤ - Κανονισμός 248/71/2002 - Παροχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικής Υπογραφής ΕΕΤΤ - Κανονισμός 69452/95 - Εσωτερικής Λειτουργίας
ΕΕΤΤ - Κανονισμός 206/2/2001 - Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης ΕΕΤΤ - Κανονισμός 268/73/2002 - Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr  

 

Κανονισμοί της Α.Δ.Α.Ε.

ΑΔΑΕ - Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας ΑΔΑΕ - Κανονισμοί για την Διασφάλιση του Απορρήτου  

 

Υπουργικές Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΥΑ 76994/1998 ΥΑ - 60266/1996 (Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης ΕΕΤΤ) Εγκύκλιος ΔΙΑΔΠ/Α1/2523/1999 ("περί διακίνησης εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα")
Εγκύκλιος ΔΙΑΔΠ/Α1/3753/2001 ("περί ηλεκτρονικής διοίκησης") Εγκύκλιος ΔΙΑΔΠ/Α1/8249/2001 ("περί αρχειοθέτησης μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου") ΥΑ 68141/1995 (Κώδικας Δεοντολογίας Ασκησης Τηλεπικοινωνιακών Δραστηριοτήτων)

 

Χρήσιμοι Δικτυακοί Τόποι

Ομάδα Δράσης για την Ψηφιακή Ασφάλεια (DART)
Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.)
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (DPA)
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)
Διεύθυνση Απλούστευσης Διαδικασιών και Παραγωγικότητας
Επιτροπή Ανταγωνισμού
Τειρεσίας Α.Ε.
Νομοθεσία Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών

 

Επιστροφή