ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Εφαρμογές με την JavaScript

1. Η Μέθοδος alert() και το Συμβάν OnClick 2. Το Συμβάν OnLoad 3. Η Μέθοδος Prompt()
4. Η Μέθοδος Prompt() με Προκαθορισμένη Τιμή 5. Η Μέθοδος Confirm() 6. Η Ιδιότητα Title του Αντικειμένου Document
7. Αλλαγή του Φόντου της Ιστοσελίδας 8. Εμφάνιση Μηνύματος στη Γραμμή Κατάστασης 9. Απόκρυψη Μηνύματος στη Γραμμή Κατάστασης
10. Κυλιόμενο Μήνυμα στη Γραμμή Κατάστασης 11. Κλήση Συνάρτησης με το Συμβάν OnMouseOver 12. Συνάρτηση που Επιστρέφει Τιμή
13. Μορφοποίηση Κειμένου 14. Έλεγχος Καταχωρήσεων σε Φόρμα 15. Η Εντολή If
16. Η Εντολή If … Else 17. Οι Ένθετες Εντολές If 18. Οι Μέθοδοι getHours() και getDay()
19. Ο Τριαδικός Τελεστής Σύγκρισης 20. Η Μέθοδος Random() 21. Η Εντολή Switch
22. Ο Βρόχος For 23. Ο Βρόχος While 24. Ο Βρόχος Do While
25. Η Εντολή Break 26. Η Εντολή Continue 27. Ψηφιακό Ρολόι με Αυτόματη Ενημέρωση
28. Η Μέθοδος toUpperCase() 29. Η Μέθοδος toLowerCase() 30. Μετατροπή Βαθμών Κελσίου σε Φαρενάιτ
31. Εμφάνιση Pop-Up Window 32. Εύρεση Σελίδας Προέλευσης 33. Επικύρωση Τιμής Πεδίου Κειμένου Φόρμας
34. Επικύρωση Μήκους Καταχώρισης Πεδίου Φόρμας 35. Επικύρωση Πολλών Στοιχείων Φόρμας 36. Πλήκτρα Επιλογής (Radio Buttons) Φόρμας
37. Πλαίσια Ελέγχου (CheckBoxes) Φόρμας 38. Επιλογή από Πτυσσόμενη Λίστα 39. Εντοπισμός του Φυλλομετρητή του Χρήστη
40. Έλεγχος των Καταχωρίσεων του Χρήστη 41. Αλλαγή του Χρώματος Φόντου της Ιστοσελίδας 42. Εύρεση Μεγαλύτερου από Δύο Αριθμούς
43. Υπολογισμός της Περιφέρειας Κύκλου 44. Υπολογισμός της Τετραγωνικής Ρίζας Αριθμού 45. Μετατροπή από Ευρώ σε Δραχμές
46. Πληροφορίες για την Οθόνη του Χρήστη 47. Δημιουργία Αρχικής Σελίδας (HomePage) 48. Προσθήκη Σελίδας στα Αγαπημένα (Μόνο στον ΙΕ)
49. To Συμβάν OnBlur 50. Το Συμβάν OnFocus 51. Εφαρμογή με Πίνακες και Βρόχους
52. Ο Βρόχος ForIn 53. Στρογγυλοποίηση Αριθμού σε Δύο Δεκαδικά 54. Στρογγυλοποίηση Αριθμού σε Δύο Μηδενικά
55. Υπολογισμός Μέσου Όρου Τυχαίων Αριθμών 56. Μετρητής και Διακοπή Χρόνου 57. Δημιουργία ενός Εφέ Κίνησης (Animation)
58. Παράδειγμα μ’ ένα Απλό Φύλλο Στυλ 59. Εφαρμογή με Δυναμικά Στυλ 60. Εφαρμογή με Δυναμικό HTML Εφέ Κίνησης
61. Απόκρυψη και Εμφάνιση Αντικειμένων 62. Τροποποίηση Κειμένου σε Σελίδα 63. Δυναμική Προσθήκη Κειμένου σε Σελίδα
64. Εργασία με Κυλιόμενο Μήνυμα 65. Αναπαραγωγή Ήχου 66. Εφαρμογή με Τυχαίους Αριθμούς
67. Υπολογισμός Μήνα και Ημέρας Πάσχα    

 

Επιστροφή