Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων Φλώρινας (ΣΣΝ)

τελευταία ενημέρωση Τρίτη, Οκτώβριος 2, 2018 στις 02:42 μμ

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας
Κτήριο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
531 00, Φλώρινα

url: http://dide.flo.sch.gr/ssneonflo/

Με βάση την παρ. 11 του άρθ. 52 του ΠΔ 18/2018 (ΦΕΚ 31/Α/23-2-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»:
«Στις Δ/νσεις ΔΕ Α’ Αθήνας, Β’ Αθήνας, Γ’ Αθήνας, Δ’ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, Πειραιά, Σάμου, Αχαΐας, Ιωαννίνων, Λάρισας, Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Δυτικής Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου και Ρεθύμνου λειτουργούν, ως αποκεντρωμένες υπηρεσίες, Συμβουλευτικοί Σταθμοί Νέων (ΣΣΝ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 1894/1990 (Α΄ 110) καθώς και στις αρ. 806/Γ2/12-02-1993 (Β΄ 134) και αρ. 104492/Γ7/2006 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1556) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύουν. Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού των ΣΣΝ συστάθηκαν με το π.δ. 445/1993 (Α΄ 185), όπως ισχύει, και το π.δ. 140/2003 (Α΄ 119).
Επιχειρησιακός στόχος κάθε ΣΣΝ είναι η εφαρμογή, στήριξη και παρακολούθηση προγραμμάτων αγωγής υγείας για τους μαθητές, η ψυχοκοινωνική κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων του νομού και η ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας σε θέματα αγωγής υγείας.»

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 16-6-2018

Σύμφωνα με την παρ. 2γ του άρθρου 17 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/12-6-2018) :
«2.Καταργούνται οι εξής υπηρεσίες ή οργανικές μονάδες υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:
α) ………………….
β) ………………….
γ) οι Συμβουλευτικοί Σταθμοί Νέων (ΣΣΝ) της παρ. 11 του άρθρου 52 του π.δ. 18/2018»

κοινοποιήστε το άρθρο
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
[ + ]