Εφαρμογή δήλωσης σχολικού περιπάτου / πιλοτική λειτουργία

Προσοχή!!!

Σύμφωνα με την με Αριθμ. 33120/ΓΔ4 Τεύχος Β’ 681/06.03.2017 Υπουργική Απόφαση, άρθρο 1 παρ. 3., μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης (για την πραγματοποίηση του σχολικού περιπάτου) ενημερώνεται η αρμόδια προϊσταμένη εκπαιδευτική αρχή, με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Κατόπιν των ανωτέρω παύει να λειτουργεί η εφαρμογή ενημέρωσης – δήλωσης του σχολικού περιπάτου.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 της ίδιας Υ.Α.:

Στην περίπτωση του περιπάτου με μεταφορικό μέσο και των διδακτικών επισκέψεων ο Διευθυντής του σχολείου ενημερώνει εγγράφως τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης ότι έχουν τηρηθεί όλα τα αναφερόμενα στην απόφαση τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν την πραγματοποίησή τους και αφού έχει ολοκληρώσει την προβλεπόμενη διαδικασία.