ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Η Γλώσσα Προγραμματισμού XHTML

 

Εισαγωγή στην XHTML

Η XHTML αποτελεί ένα στάνταρτ του Web και η XHTML 1.0 έγινε μια επίσημη σύσταση (Recommendation) του W3C στις 26 Ιανουαρίου 2000.

Η XHTML αποτελεί μια αναδιάταξη (reformulation) της HTML 4.01 στην XML και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τους υπάρχοντες φυλλομετρητές ακολουθώντας μερικούς απλούς κανόνες.

 

Διαφορές Ανάμεσα στην XHTML και την HTML

Μπορούμε να ετοιμαστούμε ψυχολογικά για την XHTML, αρχίζοντας να γράφουμε κώδικα HTML με αυστηρούς κανόνες. Η XHTML αποτελεί τη νέα γενιά της HTML, αλλά θα πάρει φυσικά κάποιο χρόνο πριν οι φυλλομετρητές και τα άλλα προϊόντα λογισμικού είναι έτοιμα γι’ αυτήν.

Η XHTML δεν είναι πολύ διαφορετική από την HTML 4.01, έτσι αν ο κώδικάς μας συμμορφωθεί με τα στάνταρτς της 4.01, αυτό θα είναι μια πολύ καλή αρχή.

Επιπλέον, πρέπει από ΤΩΡΑ να αρχίσουμε να γράφουμε τον HTML κώδικά μας με πεζά γράμματα και ΠΟΤΕ να μην κάνουμε την κακή συνήθεια να ξεχνάμε τα τελικά tags, όπως είναι το </p>.

Οι σημαντικότερες διαφορές ανάμεσα στις δύο γλώσσες είναι οι εξής :

Τα στοιχεία πρέπει να είναι σωστά φωλιασμένα

Στην HTML μερικά στοιχεία μπορεί να μην είναι σωστά φωλιασμένα (nested) το ένα μέσα στο άλλο, όπως συμβαίνει στο παρακάτω παράδειγμα :

<b><i> This text is bold and italic </b></i>

Αντίθετα, στην XHTML όλα τα στοιχεία πρέπει να είναι σωστά φωλιασμένα το ένα μέσα στο άλλο, ως εξής :

<b><i> This text is bold and italic </i></b>

Ενα κοινό λάθος στις φωλιασμένες λίστες (nested lists), είναι να ξεχνάμε ότι η εσωτερική λίστα (inside list) πρέπει να βρίσκεται μέσα σ’ ένα στοιχείο li.

Αυτό είναι λάθος :

<ul>

<li> Coffee </li>

<li> Tea

<ul>

<li> Black tea </li>

<li> Green tea </li>

</ul>

<li> Milk </li>

</ul>

Αυτό είναι σωστό :

<ul>

<li> Coffee </li>

<li> Tea

<ul>

<li> Black tea </li>

<li> Green tea </li>

</ul>

</li>

<li> Milk </li>

</ul>

Η διαφορά είναι ότι έχουμε τοποθετήσει ένα tag </li> μετά από το tag </ul> στο σωστό παράδειγμα.

Τα έγγραφα πρέπει να είναι σωστά μορφοποιημένα (well-formed)

Όλα τα στοιχεία της XHTML πρέπει να είναι φωλιασμένα μέσα στο αρχικό (root) στοιχείο <html> και όλα τα άλλα στοιχεία μπορούν να έχουν στοιχεία παιδιά (children elements), τα οποία πρέπει να είναι σε ζευγάρια και σωστά φωλιασμένα μέσα στο πατρικό τους στοιχείο (parent element). Η βασική δομή του εγγράφου είναι η εξής :

<html>

<head> ... </head>

<body> ... </body>

</html>

Τα ονόματα των tags πρέπει να γράφονται με πεζά γράμματα

Αυτό ισχύει επειδή τα έγγραφα της XHTML αποτελούν εφαρμογές της XML και η XML ξεχωρίζει τους πεζούς από τους κεφαλαίους χαρακτήρες (case-sensitive). Αυτό σημαίνει ότι tags όπως τα <br> και <BR> αντιμετωπίζονται σαν διαφορετικά tags.

Αυτό είναι λάθος :

<BODY>

<P> This is a paragraph </P>

</BODY>

Αυτό είναι σωστό :

<body>

<p> This is a paragraph </p>

</body>

Ολα τα στοιχεία της XHTML πρέπει να είναι κλειστά

Τα μην κενά στοιχεία πρέπει να έχουν ένα τελικό tag.

Αυτό είναι λάθος :

<p> This is a paragraph

<p> This is another paragraph

Αυτό είναι σωστό :

<p> This is a paragraph </p>

<p> This is another paragraph </p>

Τα κενά στοιχεία πρέπει επίσης να είναι κλειστά

Τα κενά στοιχεία πρέπει είτε να έχουν ένα τελικό tag ή το αρχικό tag πρέπει να τελειώνει με τους χαρακτήρες />.

Αυτό είναι λάθος :

This is a break <br>

Here comes a horizontal rule : <hr>

Αυτό είναι σωστό :

This is a break <br />

This is a break too <br></br>

Here comes a horizontal rule : <hr />

Για να κάνουμε την XHTML να είναι συμβατή (compatible) με τους σημερινούς φυλλομετρητές (browsers), πρέπει να προσθέσουμε ένα επιπλέον κενό πριν από το σύμβολο /, ως εξής : <br /> και <hr />.

 

Η Σύνταξη της XHTML

Η συγγραφή κώδικα XHTML απαιτεί μια καθαρή σύνταξη HTML.

Μερικοί ακόμα συντακτικοί κανόνες της XHTML :

Τα ονόματα των χαρακτηριστικών πρέπει να είναι με πεζά γράμματα

Αυτό είναι λάθος :

<table WIDTH="100%">

Αυτό είναι σωστό :

<table width="100%">

Οι τιμές των χαρακτηριστικών πρέπει να είναι μέσα σε εισαγωγικά

Αυτό είναι λάθος :

<table width=100%>

Αυτό είναι σωστό :

<table width="100%">

Δεν επιτρέπεται η ελαχιστοποίηση των χαρακτηριστικών

Αυτό είναι λάθος :

<dl compact>

<input checked>

<input readonly>

<input disabled>

<option selected>

<frame noresize>

Αυτό είναι σωστό :

<dl compact="compact">

<input checked="checked">

<input readonly="readonly">

<input disabled="disabled">

<option selected="selected">

<frame noresize="noresize">

Ακολουθεί μια λίστα των ελαχιστοποιημένων χαρακτηριστικών στην HTML και πώς πρέπει αυτά να γράφονται στην XHTML :

HTML

XHTML

compact

compact="compact"

checked

checked="checked"

declare

declare="declare"

readonly

readonly="readonly"

disabled

disabled="disabled"

selected

selected="selected"

defer

defer="defer"

ismap

ismap="ismap"

nohref

nohref="nohref"

noshade

noshade="noshade"

nowrap

nowrap="nowrap"

multiple

multiple="multiple"

noresize

noresize="noresize"

Το χαρακτηριστικό id αντικαθιστά το χαρακτηριστικό name

Η HTML 4.01 ορίζει το χαρακτηριστικό (attribute) name για τα στοιχεία a, applet, frame, iframe, img και map. Στην XHTML το χαρακτηριστικό name δεν χρησιμοποιείται και χρησιμοποιούμε αντ’ αυτού το id.

Αυτό είναι λάθος :

<img src="picture.gif" name="picture1" />

Αυτό είναι σωστό :

<img src="picture.gif" id="picture1" />

Για να υπάρχει συμβατότητα με τους παλαιότερους φυλλομετρητές, πρέπει να χρησιμοποιούμε και το name και το id, με τις ίδιες τιμές χαρακτηριστικών, ως εξής :

<img src="picture.gif" id="picture1" name="picture1" />

Το χαρακτηριστικό Lang

Το χαρακτηριστικό lang εφαρμόζεται σχεδόν σε κάθε στοιχείο της XHTML και καθορίζει τη γλώσσα του περιεχομένου (content) μέσα σ’ ένα στοιχείο.

Αν χρησιμοποιούμε το χαρακτηριστικό lang σ’ ένα στοιχείο, πρέπει να προσθέσουμε το χαρακτηριστικό xml:lang, ως εξής :

<div lang="en" xml:lang="no"> Hallo from Florina </div>

 

Τα Υποχρεωτικά Στοιχεία της XHTML

Ολα τα έγγραφα της XHTML πρέπει να έχουν μια δήλωση DOCTYPE, πρέπει να υπάρχουν τα στοιχεία html, head και body και το στοιχείο title πρέπει να βρίσκεται μέσα στο στοιχείο head.

Αυτό είναι το ελάχιστο που πρέπει να περιέχει ένα έγγραφο της XHTML :

<!DOCTYPE το Doctype γράφεται εδώ>

<html>

<head>

<title> Τίτλος </title>

</head>

<body>

… κυρίως κείμενο …

</body>

</html>

Η δήλωση DOCTYPE δεν αποτελεί μέρος του εγγράφου της XHTML. Δεν είναι ένα στοιχείο της XHTML και έτσι δεν πρέπει να έχει ένα tag κλεισίματος.

 

Το XHTML DTD

Το XHTML στάνταρτ ορίζει τρεις ορισμούς τύπου εγγράφου (Document Type Definitions), όπου το πιο κοινό είναι το XHTML Transitional.

Το <!DOCTYPE> είναι υποχρεωτικό και ένα έγγραφο της XHTML αποτελείται από τα εξής τρία βασικά τμήματα :

Η βασική δομή του εγγράφου είναι η εξής :

<!DOCTYPE ... >

<html>

<head> ... </head>

<body> ... </body>

</html>

Η δήλωση DOCTYPE πρέπει να είναι πάντα η πρώτη γραμμή σ’ ένα έγγραφο της XHTML.

 

Ενα Παράδειγμα σε XHTML

Το παρακάτω αποτελεί ένα απλό έγγραφο της XHTML :

<!DOCTYPE html

PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

<html>

<head>

<title> απλό έγγραφο </title>

</head>

<body>

<p> μια απλή παράγραφος </p>

</body>

</html>

Η δήλωση DOCTYPE ορίζει τον τύπο εγγράφου (document type) :

<!DOCTYPE html

PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

Το υπόλοιπο του εγγράφου μοιάζει με την HTML :

<html>

<head>

<title> απλό έγγραφο </title>

</head>

<body>

<p> μια απλή παράγραφος </p>

</body>

</html>

 

Οι Τρεις Ορισμοί Τύπου Εγγράφου

Το DTD καθορίζει τη σύνταξη μιας ιστοσελίδας (web page) στην SGML και χρησιμοποιείται από εφαρμογές της SGML, όπως είναι η HTML, για να καθορίσει τους κανόνες που εφαρμόζονται στη σήμανση (markup) των εγγράφων ενός συγκεκριμένου τύπου που περιλαμβάνουν ένα σύνολο δηλώσεων στοιχείων και οντοτήτων.

Η XHTML καθορίζεται σ’ έναν ορισμό τύπου εγγράφου (document type definition ή DTD) της SGML. Eνα DTD της XHTML περιγράφει με ακρίβεια και σε κατανοητή από τον υπολογιστή γλώσσα την επιτρεπόμενη σύνταξη και γραμματική της σήμανσης της XHTML.

Υπάρχουν προς το παρόν οι εξής τρεις τύποι εγγράφου XHTML :

Η XHTML 1.0 καθορίζει τρεις τύπους εγγράφου XML που αντιστοιχούν στα εξής τρία DTDs : Strict, Transitional και Frameset.

XHTML 1.0 Strict

<!DOCTYPE html

PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

Το χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε πραγματικά καθαρή σήμανση (clean markup), απαλλαγμένη από presentational clutter. Το χρησιμοποιούμε μαζί με διαδοχικά φύλλα στυλ (Cascading Style Sheets).

XHTML 1.0 Transitional

<!DOCTYPE html

PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

Το χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να εκμεταλλευτούμε τα presentational χαρακτηριστικά της HTML και όταν θέλουμε να υποστηρίξουμε φυλλομετρητές που δεν κατανοοούν τα Cascading Style Sheets.

XHTML 1.0 Frameset

<!DOCTYPE html

PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN"

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">

Το χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να έχουμε πλαίσια (frames) για να χωρίσουμε το παράθυρο του φυλλομετρητή σε δύο ή περισσότερα πλαίσια (παράθυρα).

 

Μετατροπή από HTML σε XHTML

Για να μετατρέψουμε έναν δικτυακό τόπο (Web site) από HTML σε XHTML, πρέπει να είμαστε εξοικειωμένοι με τους συντακτικούς κανόνες της XHTML που είδαμε νωρίτερα. Για να γίνει αυτή η μετατροπή, πρέπει να ακολουθήσουμε τα εξής βήματα και με την εξής σειρά :

Προσθήκη ενός ορισμού DOCTYPE

Πρέπει να προσθέσουμε τον ακόλουθο ορισμό DOCTYPE σε κάθε σελίδα :

<!DOCTYPE html PUBLIC

"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

Οι φυλλομετρητές δεν χρησιμοποιούν στην πραγματικότητα αυτά τα στοιχεία. Εμείς πρέπει απλά να τα προσθέσουμε στην ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ των HTML αρχείων μας. Αυτά τα στοιχεία χρησιμοποιούνται μόνο όταν κάνουμε επικύρωση (Validation) των XHTML αρχείων μας.

Ονόματα tags και χαρακτηριστικών με πεζά γράμματα

Εφόσον η XHTML ξεχωρίζει τους κεφαλαίους από τους πεζούς χαρακτήρες (case sensitive) και εφόσον η XHTML δέχεται μόνο ονόματα tags και χαρακτηριστικών της HTML με πεζά γράμματα, πρέπει να δώσουμε μια εντολή εύρεσης και αντικατάστασης (search and replace) για να αντικαταστήσουμε όλα τα tags που είναι γραμμένα με κεφαλαία. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και για τα ονόματα των χαρακτηριστικών.

Ολα τα χαρακτηριστικά περικλείονται από εισαγωγικά

Εφόσον η σύσταση (Recommendation) XHTML 1.0 του W3C δηλώνει ρητά ότι όλες οι τιμές των χαρακτηριστικών πρέπει να περικλείονται από εισαγωγικά, πρέπει να κάνουμε έλεγχο σε κάθε σελίδα του δικτυακού τόπου.

Κενά tags : <hr>, <br> και <img>

Τα κενά tags δεν επιτρέπονται στην XHTML και έτσι τα <hr> και <br> πρέπει να αντικατασταθούν με τα <hr /> και <br /> αντίστοιχα.

Επικύρωση του Web Site

Τέλος, όλες οι σελίδες πρέπει να γίνουν επικύρωση ως προς το επίσημο W3C DTD με τον εξής σύνδεσμο (link) : XHTML Validator. Είναι πιθανό να βρεθούν λίγα ακόμα λάθη με πιο πιθανό την παράλειψη των tags </li> στις λίστες.

 

Επικύρωση (Validation) της XHTML

Ενα έγγραφο της XHTML επικυρώνεται (validated) ως προς έναν ορισμό τύπου εγγράφου (Document Type Definition).

Ενα έγγραφο της XHTML γίνεται επικύρωση ως προς ένα Document Type Definition (DTD) και πριν μπορέσει να γίνει σωστή επικύρωση ενός αρχείου της XHTML, πρέπει να προστεθεί ένα σωστό DTD στην πρώτη γραμμή του αρχείου.

Το Strict DTD περιλαμβάνει στοιχεία και χαρακτηριστικά που δεν έχουν ξεπεραστεί ή δεν εμφανίζονται σε framesets :

!DOCTYPE html PUBLIC

"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"

Το Transitional DTD περιλαμβάνει ό,τι και το strict DTD συν ξεπερασμένα στοιχεία και χαρακτηριστικά :

!DOCTYPE html PUBLIC

"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"

Το Frameset DTD περιλαμβάνει ό,τι και το transitional DTD συν τα πλαίσια (frames) :

!DOCTYPE html PUBLIC

"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN"

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd"

Αυτό είναι ένα απλό έγγραφο της XHTML :

<!DOCTYPE html

PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

<html>

<head>

<title> απλό έγγραφο </title>

</head>

<body>

<p> μια απλή παράγραφος </p>

</body>

</html>

 

Πλήρης Αλφαβητική Αναφορά της XHTML

Ακολουθεί μια πλήρης αλφαβητική λίστα των tags της XHTML.

NN: Netscape, IE: Internet Explorer

Αρχικό tag

Σκοπός

ΝΝ

ΙΕ

<!--

Ορίζει ένα σχόλιο

3.0

3.0

<!doctype>

Ορίζει τον τύπο εγγράφου (document type)

   

<a>

Ορίζει ένα δεσμό (anchor)

3.0

3.0

<abbr>

Ορίζει μια συντόμευση (abbreviation

   

<acronym>

Ορίζει ένα αρκτικόλεξο (acronym)

4.0

 

<address>

Ορίζει ένα στοιχείο address

4.0

4.0

<area>

Ορίζει μια περιοχή σε χάρτη εγγράφου (image map)

3.0

3.0

<b>

Ορίζει έντονο κείμενο (bold)

3.0

3.0

<base>

Ορίζει μια εξ ορισμού αναφορά σε εξωτερικές πηγές

3.0

3.0

<bdo>

Ορίζει την κατεύθυνση της εμφάνισης του κειμένου

 

5.0

<big>

Ορίζει μεγάλο κείμενο

3.0

3.0

<blockquote>

Ορίζει μια μεγάλη παραπομπή

3.0

3.0

<body>

Ορίζει το στοιχείο body

3.0

3.0

<br />

Εισάγει μια αλλαγή γραμμής

3.0

3.0

<button>

Ορίζει ένα πλήκτρο εντολής

 

4.0

<caption>

Ορίζει τη λεζάντα ενός πίνακα

3.0

3.0

<cite>

Ορίζει μια παραπομπή

3.0

3.0

<code>

Ορίζει κώδικα κειμένου για υπολογιστή

3.0

3.0

<col>

Ορίζει χαρακτηριστικά για τις στήλες ενός πίνακα

 

3.0

<colgroup>

Ορίζει ομάδες από στήλες πίνακα

 

3.0

<dd>

Ορίζει μια περιγραφή ορισμού

3.0

3.0

<del>

Ορίζει το διαγραμμένο κείμενο

 

4.0

<dfn>

Ορίζει έναν ορισμό όρου

 

3.0

<div>

Ορίζει ένα τμήμα (section) εγγράφου

3.0

3.0

<dl>

Ορίζει μια λίστα ορισμών (definition list)

3.0

3.0

<dt>

Ορίζει έναν ορισμό όρου

3.0

3.0

<em>

Ορίζει κείμενο με έμφαση

3.0

3.0

<fieldset>

Ορίζει ένα fieldset

 

4.0

<form>

Ορίζει μια φόρμα

3.0

3.0

<frame>

Ορίζει ένα πλαίσιο

3.0

3.0

<frameset>

Ορίζει ένα σύνολο πλαισίων

3.0

3.0

<h1> έως <h6>

Ορίζει τις επικεφαλίδες (headers) 1 έως 6

3.0

3.0

<head>

Ορίζει πληροφορίες για το έγγραφο

3.0

3.0

<hr />

Ορίζει μια οριζόντια γραμμή

3.0

3.0

<html>

Ορίζει ένα έγγραφο της html

3.0

3.0

<i>

Ορίζει πλάγιο κείμενο

3.0

3.0

<iframe>

Ορίζει ένα inline πλαίσιο

 

3.0

<img>

Ορίζει μια εικόνα

3.0

3.0

<input>

Ορίζει ένα πεδίο εισόδου

3.0

3.0

<ins>

Ορίζει το εισαγόμενο κείμενο

 

4.0

<kbd>

Ορίζει το κείμενο πληκτρολογίου

3.0

3.0

<label>

Ορίζει μια ετικέτα

 

4.0

<legend>

Ορίζει έναν τίτλο σ’ ένα fieldset

 

4.0

<li>

Ορίζει ένα στοιχείο λίστας (list item)

3.0

3.0

<link>

Ορίζει μια πηγαία αναφορά (resource reference)

4.0

3.0

<map>

Ορίζει έναν χάρτη εγγράφου (image map)

3.0

3.0

<meta>

Ορίζει πληροφορίες τύπου meta

3.0

3.0

<noframes>

Ορίζει ένα τμήμα noframe

3.0

3.0

<noscript>

Ορίζει ένα τμήμα noscript

3.0

3.0

<object>

Ορίζει ένα ενσωματωμένο αντικείμενο

 

3.0

<ol>

Ορίζει μια αριθμημένη λίστα (ordered list)

3.0

3.0

<optgroup>

Ορίζει ένα option group

6.0

 

<option>

Ορίζει ένα στοιχείο σ’ ένα list box

3.0

3.0

<p>

Ορίζει μια παράγραφο

3.0

3.0

<param>

Ορίζει την παράμετρο ενός αντικειμένου

3.0

3.0

<pre>

Ορίζει προμορφοποιημένο κείμενο

3.0

3.0

<q>

Ορίζει μια σύντομη παραπομπή (quotation)

   

<samp>

Ορίζει δειγματικό κώδικα υπολογιστή

3.0

3.0

<script>

Ορίζει ένα script

3.0

3.0

<select>

Ορίζει μια λίστα επιλογής

3.0

3.0

<small>

Ορίζει μικρό κείμενο

3.0

3.0

<span>

Ορίζει ένα τμήμα (section) σ’ ένα έγγραφο

4.0

3.0

<strong>

Ορίζει έντονο κείμενο

3.0

3.0

<style>

Ορίζει ένα στυλ (style)

4.0

3.0

<sub>

Ορίζει έναν δείκτη

3.0

3.0

<sup>

Ορίζει έναν εκθέτη

3.0

3.0

<table>

Ορίζει ένα πίνακα

3.0

3.0

<tbody>

Ορίζει έναν table body

 

4.0

<td>

Ορίζει ένα κελί πίνακα (table cell)

3.0

3.0

<textarea>

Ορίζει μια περιοχή κειμένου

3.0

3.0

<tfoot>

Ορίζει ένα fixed table footer

 

4.0

<th>

Ορίζει μια επικεφαλίδα πίνακα (table header)

3.0

3.0

<thead>

Ορίζει ένα fixed table header

 

4.0

<title>

Ορίζει τον τίτλο του εγγράφου

3.0

3.0

<tr>

Ορίζει μια γραμμή πίνακα (table row)

3.0

3.0

<tt>

Ορίζει κείμενο teletype

3.0

3.0

<ul>

Ορίζει μια μη αριθμημένη λίστα

3.0

3.0

<var>

Ορίζει μια μεταβλητή (variable)

3.0

3.0

 

Στάνταρτ Χαρακτηριστικά της XHTML

Core Attributes

Δεν ισχύουν στα εξής : base, head, html, meta, param, script, style, title.

Χαρακτηριστικά

Τιμές

Περιγραφή

class

class_rule or style_rule

Η τάξη (class) του στοιχείου

id

id_name

String που αναγνωρίζει το αντικείμενο

title

tooltip_text

Κείμενο που θα εμφανισθεί σε tool tip

Language Attributes

Δεν ισχύουν στα εξής : base, br, frame, frameset, hr, iframe, param, script.

Χαρακτηριστικά

Τιμές

Περιγραφή

dir

ltr | rtl

Κατεύθυνση του κειμένου

lang

language_code

Κώδικας γλώσσας

Keyboard Attributes

Χαρακτηριστικά

Τιμές

Περιγραφή

accesskey

character

Accessibility character

tabindex

number

Θέση στη σειρά του tab (tabbing order)

 

XHTML Event Attributes

Window Events

Ισχύουν μόνο στα body και frameset.

Χαρακτηριστικά

Τιμές

Περιγραφή

onload

script

Script που εκτελείται όταν φορτώνεται ένα έγγραφο

onunload

script

Script που εκτελείται όταν κλείνει ένα έγγραφο

Form Element Events

Ισχύουν μόνο στα στοιχεία φόρμας (form elements).

Χαρακτηριστικά

Τιμές

Περιγραφή

onchange

script

Script που εκτελείται όταν αλλάζει το στοιχείο

onsubmit

script

Script που εκτελείται όταν υποβάλλεται η φόρμα

onreset

script

Script που εκτελείται όταν μηδενίζεται (reset) η φόρμα

onselect

script

Script που εκτελείται όταν επιλέγεται το στοιχείο

onblur

script

Script που εκτελείται όταν το στοιχείο χάνει την εστίαση

onfocus

script

Script που εκτελείται όταν το στοιχείο αποκτά εστίαση

Keyboard Events

Δεν ισχύουν στα εξής : base, bdo, br, frame, frameset, head, html, iframe, meta, param, script, style, title.

Χαρακτηριστικά

Τιμές

Περιγραφή

onkeydown

script

Τι να κάνουμε όταν πατιέται ένα πλήκτρο

onkeypress

script

Τι να κάνουμε όταν πατιέται και αφήνεται ένα πλήκτρο

Onkeyup

script

Τι να κάνουμε όταν αφήνεται ένα πλήκτρο

Mouse Events

Δεν ισχύουν στα εξής : base, bdo, br, frame, frameset, head, html, iframe, meta, param, script, style, title.

Χαρακτηριστικά

Τιμές

Περιγραφή

onclick

script

Τι να κάνουμε όταν γίνεται κλικ με το ποντίκι

ondblclick

script

Τι να κάνουμε όταν γίνεται διπλό κλικ με το ποντίκι

onmousedown

script

Τι να κάνουμε όταν πατιέται το πλήκτρο του ποντικιού

onmousemove

script

Τι να κάνουμε όταν μετακινείται ο δείκτης του ποντικιού

onmouseover

script

Τι να κάνουμε όταν ο δείκτης του ποντικιού μετακινείται πάνω από ένα στοιχείο

onmouseup

script

Τι να κάνουμε όταν ελευθερώνεται ο δείκτης του ποντικιού

 

back.gif (9867 bytes)

Επιστροφή