ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Οι Συναρτήσεις (Functions) της VBScript

Συναρτήσεις Ημερομηνίας και Ώρας

Συναρτήσεις Μετατροπής Μαθηματικές Συναρτήσεις
Συναρτήσεις Πινάκων Συναρτήσεις Συμβολοσειρών Διάφορες Συναρτήσεις

Συναρτήσεις Ημερομηνίας και Ώρας

Η Συνάρτηση CDate

Η συνάρτηση CDate μετατρέπει μια έγκυρη έκφραση ημερομηνίας και ώρας σε μια μεταβλητή (variant) του τύπου Date. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη συνάρτηση IsDate ώστε να είμαστε σίγουροι αν μια έκφραση ημερομηνίας μπορεί να μετατραπεί σε ημερομηνία (date) ή ώρα (time). Η σύνταξή της είναι ως εξής :

CDate(date)

Η παράμετρος date είναι υποχρεωτική και μπορεί να είναι μια έγκυρη έκφραση ημερομηνίας ή και μια από τις τιμές Date() ή Now().

Παράδειγμα 1

d="Σεπτέμβριος 7, 2005"

if IsDate(d) then

document.write(CDate(d))

end if

Αποτέλεσμα :

7/9/2005

 

Παράδειγμα 2

d=#8/29/05#

if IsDate(d) then

document.write(CDate(d))

end if

Αποτέλεσμα :

29/8/2005

 

Παράδειγμα 3

d="3:18:40 AM"

if IsDate(d) then

document.write(CDate(d))

end if

Αποτέλεσμα :

3:18:40 πμ

 

Η Συνάρτηση Date

Η συνάρτηση Date επιστρέφει την τρέχουσα ημερομηνία του συστήματος και η σύνταξή της είναι απλά Date χωρίς παραμέτρους.

Παράδειγμα 1

document.write("Η τρέχουσα ημερομηνία του συστήματος είναι : ")

document.write(Date)

Αποτέλεσμα :

Η τρέχουσα ημερομηνία του συστήματος είναι : 9/9/2005

 

Η Συνάρτηση DateAdd

Η συνάρτηση DateAdd επιστρέφει μια ημερομηνία στην οποία έχoυμε προσθέσει ένα χρονικό διάστημα. Η σύνταξή της είναι ως εξής :

DateAdd(interval, number, date)

Η παράμετρος interval είναι υποχρεωτική, είναι το είδος του χρονικού διαστήματος που θέλουμε να προσθέσουμε και μπορεί να πάρει τις εξής τιμές :

·        yyyy – Έτος

·        q – Τρίμηνο

·        m – Μήνας

·        y – Ημέρα έτους

·        d – Ημέρα

·        w – Ημέρα εβδομάδας

·        ww – Εβδομάδα έτους

·        h – Ώρα

·        n – Λεπτό

·        s – Δευτερόλεπτο

 Η παράμετρος number είναι υποχρεωτική, είναι το πλήθος των χρονικών μονάδων που θέλουμε να προσθέσουμε και μπορεί να είναι είτε θετική για μελλοντικές ημερομηνίες είτε αρνητική για παρελθούσες ημερομηνίες. Η παράμετρος date είναι υποχρεωτική και είναι μια μεταβλητή ή σταθερά που παριστάνει την ημερομηνία στην οποία θα προστεθεί το χρονικό διάστημα.

Παράδειγμα 1

            'Πρόσθεση ενός μήνα στην 31η Ιανουαρίου 2004

            document.write(DateAdd("m", 1, "31-Ιαν-04"))

            Αποτέλεσμα :

29/2/2004

 

Παράδειγμα 2

'Πρόσθεση ενός μήνα στην 31η Ιανουαρίου 2005

document.write(DateAdd("m", 1, "31-Ιαν-05"))

Αποτέλεσμα :

28/2/2005

 

Παράδειγμα 3

'Αφαίρεση ενός μήνα από την 31η Ιανουαρίου 2001

document.write(DateAdd("m", -1, "31-Ιαν-01"))

Αποτέλεσμα :

31/12/2000

 

Η Συνάρτηση DateDiff

Η συνάρτηση DateDiff επιστρέφει τον αριθμό των διαστημάτων ανάμεσα σε δύο ημερομηνίες. Η σύνταξή της είναι ως εξής :

DateDiff(interval, date1, date2[, firstdayofweek[, firstweekofyear]])

Η παράμετρος interval είναι υποχρεωτική, είναι το διάστημα που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε για να υπολογίσουμε τις διαφορές ανάμεσα στις ημερομηνίες date1 και date2 και μπορεί να πάρει τις εξής τιμές : 

·        yyyy – Έτος

·        q – Τρίμηνο

·        m – Μήνας

·        y – Ημέρα έτους

·        d – Ημέρα

·        w – Ημέρα εβδομάδας

·        ww – Εβδομάδα έτους

·        h – Ώρα

·        n – Λεπτό

·        s – Δευτερόλεπτο

Οι παράμετροι date1 και date2 είναι υποχρεωτικές και είναι οι δύο ημερομηνίες που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε στον υπολογισμό. Η παράμετρος firstdayofweek είναι προαιρετική και προσδιορίζει την πρώτη ημέρα της εβδομάδας. Μπορεί να πάρει τις εξής τιμές :

·        1 = vbSunday – Κυριακή (default)

·        2 = vbMonday – Δευτέρα

·        3 = vbTuesday – Τρίτη

·        4 = vbWednesday – Τετάρτη

·        5 = vbThursday – Πέμπτη

·        6 = vbFriday – Παρασκευή

·        7 = vbSaturday – Σάββατο

Η παράμετρος firstweekofyear είναι προαιρετική και προσδιορίζει την πρώτη εβδομάδα του έτους. Μπορεί να πάρει τις εξής τιμές :

·        1 = vbFirstJan1 – Ξεκίνημα με την εβδομάδα στην οποία υπάρχει η 1η Ιανουαρίου (default)

·        2 = vbFirstFourDays – Ξεκίνημα με την εβδομάδα η οποία έχει τουλάχιστον τέσσερις ημέρες στο νέο έτος

·        3 = vbFirstFullWeek – Ξεκίνημα με την πρώτη πλήρη εβδομάδα του νέου έτους

 

Παράδειγμα 1

            document.write(Date & "<br />")

            document.write(DateDiff("m", Date, "31/12/2002") & "<br />")

            document.write(DateDiff("d", Date, "31/12/2002") & "<br />")

            document.write(DateDiff("n", Date, "31/12/2002"))

            Αποτέλεσμα :

9/9/2005
-33
-983
-1415520

 

Παράδειγμα 2

document.write(Date & "<br />")

document.write(DateDiff("d", "31/12/2006", Date))

            Αποτέλεσμα :

9/9/2005
-478

 

Παράδειγμα 3

'Πόσες εβδομάδες απομένουν (με αρχή την Δευτέρα) ανάμεσα στην

'τρέχουσα ημερομηνία και την 10/10/2006

document.write(Date & "<br />")

document.write(DateDiff("w", Date, "10/10/2006", vbMonday))

            Αποτέλεσμα :

9/9/2005
56

 

Η Συνάρτηση Datepart

Η συνάρτηση DatePart επιστρέφει ένα τμήμα μιας συγκεκριμένης ημερομηνίας. Η σύνταξή της είναι ως εξής : 

DatePart(interval, date[, firstdayofweek[, firstweekofyear]])

Η παράμετρος interval είναι υποχρεωτική και είναι το χρονικό διάστημα που θα επιστραφεί. Μπορεί να πάρει τις εξής τιμές :

·        yyyy – Έτος

·        q – Τρίμηνο

·        m – Μήνας

·        y – Ημέρα έτους

·        d – Ημέρα του μήνα

·        w – Ημέρα της εβδομάδας

·        ww – Εβδομάδα του έτους

·        h – Ώρα

·        n – Λεπτό

·        s – Δευτερόλεπτο

Η παράμετρος date είναι υποχρεωτική και είναι η ημερομηνία στην οποία θα γίνουν οι υπολογισμοί.

Η παράμετρος firstdayofweek είναι προαιρετική και προσδιορίζει την πρώτη ημέρα της εβδομάδας. Μπορεί να πάρει τις εξής τιμές :

·        1 = vbSunday – Κυριακή (default)

·        2 = vbMonday – Δευτέρα

·        3 = vbTuesday – Τρίτη

·        4 = vbWednesday – Τετάρτη

·        5 = vbThursday – Πέμπτη

·        6 = vbFriday – Παρασκευή

·        7 = vbSaturday – Σάββατο

Η παράμετρος firstweekofyear είναι προαιρετική και προσδιορίζει την πρώτη εβδομάδα του έτους. Μπορεί να πάρει τις εξής τιμές :

·        1 = vbFirstJan1 – Ξεκίνημα με την εβδομάδα στην οποία υπάρχει η 1η Ιανουαρίου (default)

·        2 = vbFirstFourDays – Ξεκίνημα με την εβδομάδα η οποία έχει τουλάχιστον τέσσερις ημέρες στο νέο έτος

·        3 = vbFirstFullWeek – Ξεκίνημα με την πρώτη πλήρη εβδομάδα του νέου έτους

 

Παράδειγμα 1

document.write(Date & "<br />")

document.write(DatePart("d", Date))

            Αποτέλεσμα :

            8/9/2005

8

 

Παράδειγμα 2

document.write(Date & "<br />")

document.write(DatePart("w", Date))

            Αποτέλεσμα :

8/9/2005

5

 

Η Συνάρτηση DateSerial

Η συνάρτηση DateSerial επιστρέφει μια μεταβλητή του τύπου Date για μια συγκεκριμένη τριάδα αριθμών που παριστάνουν με τη σειρά το έτος, τον μήνα και την ημέρα. Η σύνταξή της είναι ως εξής :

DateSerial(year, month, day)

Η παράμετρος year είναι υποχρεωτική και είναι ένας αριθμός ανάμεσα στο 100 και το 9999 ή μια αριθμητική έκφραση. Οι τιμές από 0 έως και 99 αποδίδονται ως τα έτη 1900 έως 1999. Η παράμετρος month είναι υποχρεωτική και είναι μια αριθμητική έκφραση. Η παράμετρος day είναι υποχρεωτική και είναι μια αριθμητική έκφραση.

Παράδειγμα 1

document.write(DateSerial(1996, 2, 3) & "<br />")

document.write(DateSerial(1990-20, 9-2, 1-1))

Αποτέλεσμα :

3/2/1996

30/6/1970

 

Η Συνάρτηση DateValue

Η συνάρτηση DateValue επιστρέφει μια μεταβλητή του τύπου ημερομηνίας (Date). Αν παραλειφθεί το έτος, η συνάρτηση θα χρησιμοποιήσει το τρέχον έτος από την ημερομηνία του συστήματος του υπολογιστή. Αν υπάρχει κάποια τιμή ώρας, αυτή δεν θα χρησιμοποιηθεί. Η σύνταξή της είναι ως εξής :

DateValue(date)

Η παράμετρος date είναι υποχρεωτική και μπορεί να είναι μια ημερομηνία από την 1η Ιανουαρίου 100 έως και την 31η Δεκεμβρίου 9999 ή μια έκφαση που μπορεί να παριστάνει μια ημερομηνία ή/και μια ώρα.

Παράδειγμα 1

document.write(DateValue("31-Ιαν-05") & "<br />")

document.write(DateValue("31-Ιαν") & "<br />")

document.write(DateValue("31-Ιαν-05 2:39:49 AM"))

Αποτέλεσμα :

31/1/2005

31/1/2005

31/1/2005

 

 

Η Συνάρτηση Day

Η συνάρτηση Day επιστρέφει έναν αριθμό που παριστάνει την ημέρα του μήνα, με τιμές από 1 έως και 31. Η σύνταξή της είναι ως εξής :

Day(date)

Η παράμετρος date είναι υποχρεωτική και είναι μια έκφραση ημερομηνίας.

Παράδειγμα 1

document.write(Date & "<br />")

document.write(Day(Date))

Αποτέλεσμα :

8/9/2005

8

 

Η Συνάρτηση FormatDateTime

Η συνάρτηση FormatDateTime μορφοποιεί και επιστρέφει μια έγκυρη έκφραση ημερομηνίας ή ώρας. Η σύνταξή της είναι ως εξής :

 FormatDateTime(date, format)

 Η παράμετρος date είναι υποχρεωτική και μπορεί να είναι μια έγκυρη έκφραση ημερομηνίας, όπως είναι και οι τιμές των συναρτήσεων Date() και Now(). Η παράμετρος format είναι προαιρετική και καθορίζει τη μορφή της ημερομηνίας/ώρας. Οι τιμές που μπορεί να πάρει είναι οι εξής :

Σταθερά

Τιμή

Περιγραφή

vbGeneralDate

0

Εμφανίζει την ημερομηνία στη μορφή μμ/ηη/εε. Αν η παράμετρος ημερομηνίας που μεταβιβάζεται είναι η Now(), θα εμφανίσει και την ώρα.

vbLongDate

1

Εμφανίζει μια ημερομηνία με τη μορφή long date, δηλ. ημέρα της εβδομάδας, ημέρα του μήνα, έτος.

vbShortDate

2

Εμφανίζει μια ημερομηνία με τη μορφή short date, δηλ. μμ/ηη/εε (mm/dd/yy).

vbLongTime

3

Εμφανίζει μια ώρα με τη μορφή ωω:λλ:δδ πμ/μμ (hh:mm:ss PM/AM)

vbShortTime

4

Εμφανίζει μια ώρα με την 24ωρη μορφή ωω:λλ (hh:mm)

 

Παράδειγμα 1

document.write("Η σημερινή ημερομηνία είναι :  ")

document.write(FormatDateTime(Date()))

Αποτέλεσμα :

Η σημερινή ημερομηνία είναι : 8/9/2005

 

Παράδειγμα 2

document.write("Η σημερινή ημερομηνία είναι :  ")

document.write(FormatDateTime(Date(), 1))

Αποτέλεσμα :

Η σημερινή ημερομηνία είναι : Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2005

 

Παράδειγμα 3

document.write("Η σημερινή ημερομηνία είναι :  ")

document.write(FormatDateTime(Date(), 2))

Αποτέλεσμα :

Η σημερινή ημερομηνία είναι : 8/9/2005

 

Η Συνάρτηση Hour

Η συνάρτηση Hour επιστρέφει έναν αριθμό που παριστάνει την ώρα της ημέρας, με τιμές από 0 έως και 23. Η σύνταξή της είναι ως εξής :

Hour(time)

Η παράμετρος time είναι υποχρεωτική και είναι μια έκφραση ώρας.

Παράδειγμα 1

document.write(Now & "<br />")

document.write(Hour(Now))

Αποτέλεσμα :

8/9/2005 1:22:33 πμ

1

 

Παράδειγμα 1

document.write(Hour(Time)) 

Αποτέλεσμα :

1

 

Η Συνάρτηση IsDate

Η συνάρτηση IsDate επιστρέφει μια λογική (boolean) τιμή που δείχνει αν μια έκφραση μπορεί να μετατραπεί σε ημερομηνία. Επιστρέφει την τιμή True αν η έκφραση είναι ή μπορεί να μετατραπεί σε ημερομηνία^ διαφορετικά επιστρέφει την τιμή False. Η σύνταξή της είναι ως εξής :

IsDate(έκφραση)

Η παράμετρος έκφραση είναι υποχρεωτική.

            Παράδειγμα 1

document.write(IsDate("Σεπτέμβριος 20, 2005") & "<br />")

document.write(IsDate(#11/11/01#) & "<br />")

document.write(IsDate("#11/11/01#") & "<br />")

document.write(IsDate("Hello Florina!"))

            Αποτέλεσμα :

Αληθές
Αληθές
Ψευδές
Ψευδές

 

Η Συνάρτηση Minute

Η συνάρτηση Minute επιστρέφει έναν αριθμό που παριστάνει τα λεπτά της ώρας, με τιμές από 0 έως και 59. Η σύνταξή της είναι ως εξής :

Minute(time)

Η παράμετρος time είναι υποχρεωτική και είναι μια έκφραση ώρας.

            Παράδειγμα 1

document.write(Now & "<br />")

document.write(Minute(Now))

            Αποτέλεσμα :

8/9/2005 1:31:31 πμ

31

 

            Παράδειγμα 2

document.write(Minute(Time))

            Αποτέλεσμα :

31

 

Η Συνάρτηση Month

Η συνάρτηση Month επιστρέφει έναν αριθμό που παριστάνει τον μήνα του έτους, με τιμές από 1 έως και 12. Η σύνταξή της είναι ως εξής :

Month(date)

Η παράμετρος date είναι υποχρεωτική και είναι μια έκφραση ημερομηνίας.

            Παράδειγμα 1

document.write(Date & "<br />")

document.write(Month(Date))

            Αποτέλεσμα :

8/9/2005

9

 

Η Συνάρτηση MonthName

Η συνάρτηση MonthName επιστρέφει το όνομα ενός συγκεκριμένου μήνα. Η σύνταξή της είναι ως εξής :

MonthName(month[, abbreviate])

Η παράμετρος month είναι υποχρεωτική και καθορίζει τον αριθμό του μήνα, όπου ο Ιανουάριος είναι το 1, ο Φεβρουάριος το 2 κοκ. Η παράμετρος abbreviate είναι προαιρετική και είναι μια λογική (boolean) τιμή που δείχνει αν το όνομα του μήνα θα εμφανισθεί συντομευμένο και η εξ ορισμού τιμή της είναι False.

Παράδειγμα 1

document.write(MonthName(8))

            Αποτέλεσμα :

Αύγουστος

 

Η Συνάρτηση Now

Η συνάρτηση Now επιστρέφει την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα του συστήματος σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του υπολογιστή. Η σύνταξή της είναι ως εξής :

Now

Παράδειγμα 1

document.write(Now)

            Αποτέλεσμα :

8/9/2005 1:39:00 πμ

 

Η Συνάρτηση Second

Η συνάρτηση Second επιστρέφει έναν αριθμό που παριστάνει τα δευτερόλεπτα της ώρας, με τιμές από 0 έως και 59. Η σύνταξή είναι ως εξής :

Second(time)

Η παράμετρος time είναι υποχρεωτική και είναι μια έκφραση ώρας.

Παράδειγμα 1

document.write(Now & "<br />")

document.write(Second(Now))

            Αποτέλεσμα :

8/9/2005 1:40:34 πμ

34

 

Παράδειγμα 2

document.write(Second(Time))

            Αποτέλεσμα :

59

 

Η Συνάρτηση Time

Η συνάρτηση Time επιστρέφει την τρέχουσα ώρα του συστήματος. Η σύνταξή της είναι ως εξής :

Time

Παράδειγμα 1

document.write(Time)

            Αποτέλεσμα :

            1:43:33 πμ

 

Η Συνάρτηση Timer

Η συνάρτηση Timer επιστρέφει τον αριθμό των δευτερολέπτων που έχουν περάσει από την ώρα 12:00 πμ. Η σύνταξή της είναι ως εξής :

Timer

Παράδειγμα 1

document.write(Time & "<br />")

document.write(Timer)

            Αποτέλεσμα :

1:44:59 πμ

6299,218

 

Η Συνάρτηση TimeSerial

Η συνάρτηση TimeSerial επιστρέφει την ώρα για μια τριάδα αριθμών ώρας, λεπτών και δευτερολέπτων. Η σύνταξή της είναι ως εξής :

TimeSerial(hour, minute, second)

Η παράμετρος hour είναι υποχρεωτική και είναι ένας αριθμός με τιμή από 0 έως και 23 ή μια αριθμητική έκφραση. Η παράμετρος minute είναι υποχρεωτική και είναι μια αριθμητική έκφραση. Η παράμετρος second είναι υποχρεωτική και είναι μια αριθμητική έκφραση.

Παράδειγμα 1

document.write(TimeSerial(23, 2, 3) & "<br />")

document.write(TimeSerial(0, 9, 11) & "<br />")

document.write(TimeSerial(14+2, 9-2, 1-1))

            Αποτέλεσμα :

11:02:03 μμ

12:09:11 πμ

4:07:00 μμ

 

Η Συνάρτηση TimeValue

Η συνάρτηση TimeValue επιστρέφει μια μεταβλητή του τύπου Date που περιέχει την ώρα. Η σύνταξή της είναι ως εξής :

TimeValue(time)

Η παράμετρος time είναι υποχρεωτική και είναι μια ώρα με τιμή από 0:00:00 (12:00:00 π.μ.) έως 23:59:59 (11:59:59 μ.μ.) ή μια έκφραση που παριστάνει μια ώρα στην παραπάνω περιοχή τιμών.

Παράδειγμα 1

document.write(TimeValue("5:55:59 μμ") & "<br />")

document.write(TimeValue("15:34"))

            Αποτέλεσμα :

5:55:59 μμ

3:34:00 μμ

 

Η Συνάρτηση Weekday

Η συνάρτηση Weekday επιστρέφει έναν αριθμό που παριστάνει την ημέρα της εβδομάδας, με τιμές από 1 έως και 7. Η σύνταξή της είναι ως εξής :

Weekday(date[, firstdayofweek])

Η παράμετρος date είναι υποχρεωτική και είναι μια έκφραση ημερομηνίας. Η παράμετρος firstdayofweek είναι προαιρετική και καθορίζει την πρώτη ημέρα της εβδομάδας, με τις εξής τιμές :

·        1 = vbSunday – Κυριακή (default)

·        2 = vbMonday – Δευτέρα

·        3 = vbTuesday – Τρίτη

·        4 = vbWednesday – Τετάρτη

·        5 = vbThursday – Πέμπτη

·        6 = vbFriday – Παρασκευή

·        7 = vbSaturday – Σάββατο

Παράδειγμα 1

document.write(Date & "<br />")

document.write(Weekday(Date))

            Αποτέλεσμα :

8/9/2005

5

 

Η Συνάρτηση WeekdayName

Η συνάρτηση WeekdayName επιστρέφει το όνομα μια συγκεκριμένης ημέρας της εβδομάδας. Η σύνταξή της είναι ως εξής :

WeekdayName(weekday[, abbreviate[, firstdayofweek]])

Η παράμετρος weekday είναι υποχρεωτική και είναι ο αριθμός της ημέρας της εβδομάδας. Η παράμετρος abbreviate είναι προαιρετική και είναι μια λογική (boolean) τιμή που δείχνει αν το όνομα της ημέρας θα εμφανισθεί συντομευμένο. Η παράμετρος firstdayofweek είναι προαιρετική και καθορίζει την πρώτη ημέρα της εβδομάδας, με τις εξής τιμές :

·        1 = vbSunday – Κυριακή (default)

·        2 = vbMonday – Δευτέρα

·        3 = vbTuesday – Τρίτη

·        4 = vbWednesday – Τετάρτη

·        5 = vbThursday – Πέμπτη

·        6 = vbFriday – Παρασκευή

·        7 = vbSaturday – Σάββατο

Παράδειγμα 1

document.write(WeekdayName(3))

            Αποτέλεσμα :

Τρίτη

 

Παράδειγμα 2

document.write(Date & "<br />")

document.write(Weekday(Date) & "<br />")

document.write(WeekdayName(Weekday(Date)))

            Αποτέλεσμα :

9/9/2005
6
Παρασκευή

 

Παράδειγμα 3

document.write(Date & "<br />")

document.write(Weekday(Date) & "<br />")

document.write(WeekdayName(Weekday(Date), true))

            Αποτέλεσμα :

9/9/2005
6
Παρ

 

Η Συνάρτηση Year

Η συνάρτηση Year επιστρέφει έναν αριθμό που παριστάνει το έτος. Η σύνταξή της είναι ως εξής :

Year(date)

Η παράμετρος date είναι υποχρεωτική και είναι μια έκφραση ημερομηνίας.

Παράδειγμα 1

document.write(Date & "<br />")

document.write(Year(Date))

            Αποτέλεσμα :

8/9/2005

2005

 

Συναρτήσεις Μετατροπής

Η Συνάρτηση Asc

Η συνάρτηση Asc εμφανίζει τον αντίστοιχο αριθμό του ASCII κώδικα από το πρώτο γράμμα ενός string. Η σύνταξή της είναι ως εξής :

Asc(string)

Η παράμετρος string είναι υποχρεωτική και δεν μπορεί να είναι ένα κενό string.

Παράδειγμα 1

document.write(Asc("Α") & "<br />")

document.write(Asc("Φ"))

            Αποτέλεσμα :

193

214

 

Παράδειγμα 2

document.write(Asc("a") & "<br />")

document.write(Asc("f"))

            Αποτέλεσμα :

97

102

 

Παράδειγμα 3

document.write(Asc("φ") & "<br />")

document.write(Asc("Φλώρινα"))

            Αποτέλεσμα :

246

214

 

Παράδειγμα 4

document.write(Asc("2") & "<br />")

document.write(Asc("#"))

            Αποτέλεσμα :

50

35

 

Η Συνάρτηση CBool

Η συνάρτηση CBool μετατρέπει μια έκφραση σε μια μεταβλητή του τύπου Boolean. Η σύνταξή της είναι ως εξής :

CBool(έκφραση)

Η παράμετρος έκφραση είναι υποχρεωτική και μια μη μηδενική τιμή επιστρέφει True, ενώ μια μηδενική τιμή επιστρέφει False. Ένα runtime error θα εμφανισθεί αν η έκφραση δεν μπορέσει να αποτιμηθεί ως μια αριθμητική τιμή.

Παράδειγμα 1

dim a, b

a=5

b=10

document.write(CBool(a) & "<br />")

document.write(CBool(b))

            Αποτέλεσμα :

Αληθές

Αληθές

 

Η Συνάρτηση CByte

Η συνάρτηση CByte μετατρέπει μια έκφραση σε μια μεταβλητή του τύπου Byte. Η σύνταξή της είναι ως εξής :

CByte(έκφραση)

Η παράμετρος έκφραση είναι υποχρεωτική.

Παράδειγμα 1

dim a

a=134.345

document.write(CByte(a))

            Αποτέλεσμα :

134

 

Παράδειγμα 2

dim a

a=14.345

document.write(CByte(a))

            Αποτέλεσμα :

14

 

Η Συνάρτηση CCur

Η συνάρτηση CCur μετατρέπει μια έκφραση σε μια μεταβλητή του τύπου Currency. Η σύνταξή της είναι ως εξής :

CCur(έκφραση)

Η παράμετρος έκφραση είναι υποχρεωτική.

Παράδειγμα 1

dim a

a=134.345

document.write(CCur(a))

            Αποτέλεσμα :

134,345

 

Παράδειγμα 2

dim a

a=141.345455

'Αυτή η συνάρτηση στρογγυλοποιεί σε 4 δεκαδικά

document.write(CCur(a))

            Αποτέλεσμα :

141,3455

 

Η Συνάρτηση CDate

Η συνάρτηση CDate μετατρέπει μια έγκυρη έκφραση ημερομηνίας και ώρας σε μια μεταβλητή του τύπου Date. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη συνάρτηση IsDate για να διαπιστώσουμε αν η ημερομηνία είναι έγκυρη. Η σύνταξή της είναι ως εξής :

CDate(date)

Η παράμετρος date είναι υποχρεωτική και μπορεί να είναι μια έγκυρη έκφραση ημερομηνίας ή και οι συναρτήσεις Date() ή Now().

Παράδειγμα 1

d="Φεβρουάριος 22, 2005"

if IsDate(d) then

document.write(CDate(d))

end if

            Αποτέλεσμα :

22/2/2005

 

Παράδειγμα 2

d=#22/2/2005#

if IsDate(d) then

document.write(CDate(d))

end if

            Αποτέλεσμα :

22/2/2005

 

Παράδειγμα 3

d="3:18:40 πμ"

if IsDate(d) then

document.write(CDate(d))

end if

            Αποτέλεσμα :

3:18:40 πμ

 

Η Συνάρτηση CDbl

Η συνάρτηση CDbl μετατρέπει μια έκφραση σε μια μεταβλητή του τύπου Double. Η σύνταξή της είναι ως εξής :

CDbl(έκφραση)

Η παράμετρος έκφραση είναι υποχρεωτική.

Παράδειγμα 1

dim a

a=134.345

document.write(CDbl(a))

            Αποτέλεσμα :

134,345

 

Παράδειγμα 2

dim a

a=14111111113353355.345455

document.write(CDbl(a))

            Αποτέλεσμα :

1,41111111133534E+16

 

 

Η Συνάρτηση Chr

Η συνάρτηση Chr μετατρέπει έναν συγκεκριμένο κωδικό ASCII στον αντίστοιχο χαρακτήρα. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι οι χαρακτήρες από το 0 έως το 31 είναι μη εκτυπώσιμοι, όπως ο Chr(10) που επιστρέφει τον χαρακτήρα προώθησης γραμμής (linefeed character). Η σύνταξη της συνάρτησης είναι ως εξής :

Chr(κωδικός_χαρακτήρα)

Η παράμετρος κωδικός_χαρακτήρα είναι υποχρεωτική και είναι ένας ακέραιος αριθμός.

Παράδειγμα 1

document.write(Chr(65) & "<br />")

document.write(Chr(97))

            Αποτέλεσμα :

A

a

 

Παράδειγμα 2

document.write(Chr(37) & "<br />")

document.write(Chr(45))

            Αποτέλεσμα :

%

-

 

Παράδειγμα 3

document.write(Chr(50) & "<br />")

document.write(Chr(35))

            Αποτέλεσμα :

2

#

 

Η Συνάρτηση CInt

Η συνάρτηση CInt μετατρέπει μια έκφραση σε μια μεταβλητή του τύπου Integer. Η τιμή της έκφρασης θα πρέπει να είναι από -32768 έως και 32767. Η σύνταξη της συνάρτησης είναι ως εξής :

CInt(έκφραση)

Η παράμετρος έκφραση είναι υποχρεωτική.

Παράδειγμα 1

dim a

a=134.345

document.write(CInt(a))

            Αποτέλεσμα :

134

 

Παράδειγμα 2

dim a

a=-30000.24

document.write(CInt(a))

            Αποτέλεσμα :

-30000

 

Η Συνάρτηση CLng

Η συνάρτηση CLng μετατρέπει μια έκφραση σε μια μεταβλητή του τύπου Long. Η τιμή της έκφρασης θα πρέπει να είναι από -2147483648 έως και 2147483647. Η σύνταξη της συνάρτησης είναι ως εξής :

CLng(έκφραση)

Η παράμετρος έκφραση είναι υποχρεωτική.

Παράδειγμα 1

dim a, b

a=23524.45

b=23525.55

document.write(CLng(a) & "<br />")

document.write(CLng(b))

            Αποτέλεσμα :

23524

23526

 

Η Συνάρτηση CSng

Η συνάρτηση CSng μετατρέπει μια έκφραση σε μια μεταβλητή του τύπου Single. Η σύνταξή της είναι ως εξής :

CSng(έκφραση)

Η παράμετρος έκφραση είναι υποχρεωτική.

Παράδειγμα 1

dim a, b

a=23524.4522

b=23525.5533

document.write(CSng(a) & "<br />")

document.write(CSng(b))

            Αποτέλεσμα :

23524,45

23525,55

 

Η Συνάρτηση CStr

Η συνάρτηση CStr μετατρέπει μια έκφραση σε μια μεταβλητή του τύπου String. Η σύνταξή της είναι ως εξής :

CStr(έκφραση)

Η παράμετρος έκφραση είναι υποχρεωτική και ανάλογα με τον τύπο δεδομένων της έκφρασης έχουμε τα εξής :

Παράδειγμα 1

dim a

a=false

document.write(CStr(a))

            Αποτέλεσμα :

Ψευδές

 

Παράδειγμα 2

dim a

a=#01/01/01#

document.write(CStr(a))

            Αποτέλεσμα :

1/1/2001

 

Η Συνάρτηση Hex

Η συνάρτηση Hex επιστρέφει ένα string που περιέχει την 16δική τιμή ενός αριθμού. Η σύνταξή της είναι ως εξής :

Hex(αριθμός)

Η παράμετρος αριθμός είναι υποχρεωτική και ανάλογα με την τιμή της έχουμε τα εξής :

Παράδειγμα 1

document.write(Hex(3) & "<br />")

document.write(Hex(5) & "<br />")

document.write(Hex(9) & "<br />")

document.write(Hex(10) & "<br />")

document.write(Hex(11) & "<br />")

document.write(Hex(12) & "<br />")

document.write(Hex(400) & "<br />")

document.write(Hex(459) & "<br />")

document.write(Hex(460))

            Αποτέλεσμα :

3

5

9

A

B

C

190

1CB

1CC

 

Η Συνάρτηση Oct

Η συνάρτηση Oct επιστρέφει ένα string που περιέχει την 8δική τιμή ενός αριθμού. Η σύνταξή της είναι ως εξής :

Oct(αριθμός)

Η παράμετρος αριθμός είναι υποχρεωτική και ανάλογα με την τιμή της έχουμε τα εξής :

Παράδειγμα 1

document.write(Oct(3) & "<br />")

document.write(Oct(5) & "<br />")

document.write(Oct(9) & "<br />")

document.write(Oct(10) & "<br />")

document.write(Oct(11) & "<br />")

document.write(Oct(12) & "<br />")

document.write(Oct(400) & "<br />")

document.write(Oct(459) & "<br />")

document.write(Oct(460))

            Αποτέλεσμα :

3

5

11

12

13

14

620

713

714

 

 

Μαθηματικές Συναρτήσεις

Η Συνάρτηση Abs

Η συνάρτηση Abs επιστρέφει την απόλυτη τιμή ενός αριθμού. Στην περίπτωση που η παράμετρος είναι μια μη αρχικοποιημένη μεταβλητή, τότε θα επιστραφεί η τιμή 0. Η σύνταξη της συνάρτησης είναι ως εξής :

Abs(αριθμός)

Η παράμετρος αριθμός είναι υποχρεωτική και είναι μια αριθμητική έκφραση.

Παράδειγμα 1

document.write(Abs(1) & "<br />")

document.write(Abs(-1))

            Αποτέλεσμα :

1

1

 

Παράδειγμα 2

document.write(Abs(48.4) & "<br />")

document.write(Abs(-48.4))

            Αποτέλεσμα :

48,4

48,4

 

Η Συνάρτηση Atn

Η συνάρτηση Atn επιστρέφει το τόξο εφαπτομένης ενός αριθμού. Η σύνταξή της είναι ως εξής :

Atn(αριθμός)

Η παράμετρος αριθμός είναι υποχρεωτική και είναι μια αριθμητική έκφραση.

Παράδειγμα 1

document.write(Atn(89))

            Αποτέλεσμα :

1,55956084453693

 

Παράδειγμα 2

document.write(Atn(8.9))

            Αποτέλεσμα :

1,45890606062322

 

Παράδειγμα 3

'υπολογισμός της τιμής του π (pi)

dim pi

pi=4*Atn(1)

document.write(pi)

            Αποτέλεσμα :

3,14159265358979

 

Η Συνάρτηση Cos

Η συνάρτηση Cos επιστρέφει το συνημίτονο ενός αριθμού (γωνίας). Η σύνταξή της είναι ως εξής :

Cos(αριθμός)

Η παράμετρος αριθμός είναι υποχρεωτική και είναι μια αριθμητική έκφραση που εκφράζει μια γωνία σε ακτίνια (radians).

Παράδειγμα 1

document.write(Cos(50.0))

            Αποτέλεσμα :

0,964966028492113

 

Παράδειγμα 2

document.write(Cos(-50.0))

            Αποτέλεσμα :

0,964966028492113

 

Η Συνάρτηση Exp

Η συνάρτηση Exp επιστρέφει τον αριθμό e υψωμένο σε μια δύναμη. Η σύνταξή της είναι ως εξής :

Exp(αριθμός)

Η παράμετρος αριθμός είναι υποχρεωτική και είναι μια έγκυρη αριθμητική έκφραση.

Παράδειγμα 1

document.write(Exp(6.7))

            Αποτέλεσμα :

812,405825167543

 

Παράδειγμα 2

document.write(Exp(-6.7))

            Αποτέλεσμα :

1,23091190267348E-03

 

Η Συνάρτηση Hex

Η συνάρτηση Hex επιστρέφει ένα sring που παριστάνει την 16δική τιμή ενός αριθμού. Η σύνταξή της είναι ως εξής :

Hex(αριθμός)

Η παράμετρος αριθμός είναι υποχρεωτική και ανάλογα με την τιμή της έχουμε τα εξής :

Παράδειγμα 1

document.write(Hex(3) & "<br />")

document.write(Hex(5) & "<br />")

document.write(Hex(9) & "<br />")

document.write(Hex(10) & "<br />")

document.write(Hex(11) & "<br />")

document.write(Hex(12) & "<br />")

document.write(Hex(400) & "<br />")

document.write(Hex(459) & "<br />")

document.write(Hex(460))

            Αποτέλεσμα :

3

5

9

A

B

C

190

1CB

1CC

 

Η Συνάρτηση Int

Η συνάρτηση Int επιστρέφει το ακέραιο μέρος ενός αριθμού. Στην ουσία επιστρέφει τον μεγαλύτερο ακέραιο αριθμό που είναι μικρότερος ή και ίσος από τον δοσμένο αριθμό. Η σύνταξή της είναι ως εξής :

Int(αριθμός)

Η παράμετρος αριθμός είναι υποχρεωτική  και είναι μια έγκυρη αριθμητική έκφραση.

Παράδειγμα 1

document.write(Int(6.83227))

            Αποτέλεσμα :

6

 

Παράδειγμα 2

document.write(Int(6.23443))

            Αποτέλεσμα :

6

 

Παράδειγμα 3

document.write(Int(-6.13443))

            Αποτέλεσμα :

-7

 

Παράδειγμα 4

document.write(Int(-6.93443))

            Αποτέλεσμα :

-7

 

Η Συνάρτηση Fix

Η συνάρτηση Fix επιστρέφει το ακέραιο μέρος ενός αριθμού. Στην ουσία αποκόπτει το ακέραιο μέρος του δοσμένου αριθμού. Η σύνταξή της είναι ως εξής :

Fix(number)

Η παράμετρος αριθμός είναι υποχρεωτική  και είναι μια έγκυρη αριθμητική έκφραση.

Παράδειγμα 1

document.write(Fix(6.83227))

            Αποτέλεσμα :

6

 

Παράδειγμα 2

document.write(Fix(6.23443))

            Αποτέλεσμα :

6

 

Παράδειγμα 3

document.write(Fix(-6.13443))

            Αποτέλεσμα :

-6

 

Παράδειγμα 4

document.write(Fix(-6.93443))

            Αποτέλεσμα :

-6

 

Η Συνάρτηση Log

Η συνάρτηση Log επιστρέφει τον φυσικό (νεπέριο) λογάριθμο ενός αριθμού, δηλ. με βάση τον αριθμό e. Δεν επιτρέπονται αρνητικές τιμές στην παράμετρο. Η σύνταξή της είναι ως εξής :

Log(αριθμός)

Η παράμετρος αριθμός είναι υποχρεωτική  και είναι μια έγκυρη αριθμητική έκφραση > 0.

Παράδειγμα 1

document.write(Log(38.25))

            Αποτέλεσμα :

3,64414356027254

 

Η Συνάρτηση Oct

Η συνάρτηση Oct επιστρέφει ένα string που περιέχει την 8δική τιμή ενός αριθμού. Η σύνταξή της είναι ως εξής :

Oct(αριθμός)

Η παράμετρος αριθμός είναι υποχρεωτική και ανάλογα με την τιμή της έχουμε τα εξής :

Παράδειγμα 1

document.write(Oct(3) & "<br />")

document.write(Oct(5) & "<br />")

document.write(Oct(9) & "<br />")

document.write(Oct(10) & "<br />")

document.write(Oct(11) & "<br />")

document.write(Oct(12) & "<br />")

document.write(Oct(400) & "<br />")

document.write(Oct(459) & "<br />")

document.write(Oct(460))

            Αποτέλεσμα :

3

5

11

12

13

14

620

713

714

 

Η Συνάρτηση Rnd

Η συνάρτηση Rnd επιστρέφει έναν τυχαίο αριθμό (random number), ο οποίος είναι μικρότερος του 1 αλλά μεγαλύτερος ή ίσος με το 0. Η σύνταξή της είναι ως εξής :

Rnd[(αριθμός)]

Η παράμετρος αριθμός είναι προαιρετική και είναι μια έγκυρη αριθμητική έκφραση.

            Ανάλογα με την τιμή της παραμέτρου, έχουμε τα εξής :

Παράδειγμα 1

document.write(Rnd)

            Αποτέλεσμα :

0,7055475

 

Παράδειγμα 2

'Αν κάνουμε ανανέωση (refresh) στη σελίδα, με τον κώδικα του

‘προηγούμενου παραδείγματος, θα εμφανίζεται συνέχεια ο ίδιος

‘τυχαίος αριθμός.

'Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη δήλωση Randomize για να

‘δημιουργούμε έναν καινούργιο τυχαίο αριθμό κάθε φορά που

‘φορτώνεται η σελίδα.

Randomize

document.write(Rnd)

            Αποτέλεσμα :

0,4758112

 

Παράδειγμα 3

'Για να παράγουμε τυχαίους ακέραιους αριθμούς που να περιέχονται

‘σε μια συγκεκριμένη περιοχή τιμών, γράφουμε τον εξής κώδικα :

dim max, min

max=100

min=1

document.write(Int((max-min+1)*Rnd+min))

            Αποτέλεσμα :

71

 

Η Συνάρτηση Sgn

Η συνάρτηση Sgn επιστρέφει έναν ακέραιο που δείχνει το πρόσημο ενός αριθμού. Η σύνταξή της είναι ως εξής :

Sgn(αριθμός)

Η παράμετρος αριθμός είναι υποχρεωτική και είναι μια έγκυρη αριθμητική έκφραση. Ανάλογα με το πρόσημο της παραμέτρου, η συνάρτηση επιστρέφει τις εξής τιμές :

Παράδειγμα 1

document.write(Sgn(15))

            Αποτέλεσμα :

1

 

Παράδειγμα 2

document.write(Sgn(-5.67))

            Αποτέλεσμα :

-1

 

Παράδειγμα 3

document.write(Sgn(0))

            Αποτέλεσμα :

0

 

Η Συνάρτηση Sin

Η συνάρτηση Sin επιστρέφει το ημίτονο ενός αριθμού (γωνίας). Η σύνταξή της είναι ως εξής :

Sin(αριθμός)

Η παράμετρος αριθμός είναι υποχρεωτική και είναι μια έγκυρη αριθμητική έκφραση που εκφράζει μια γωνία σε ακτίνια (radians).

Παράδειγμα 1

document.write(Sin(47))

            Αποτέλεσμα :

0,123573122745224

 

Παράδειγμα 2

document.write(Sin(-47))

            Αποτέλεσμα :

-0,123573122745224

 

Η Συνάρτηση Sqr

Η συνάρτηση Sqr επιστρέφει την τετραγωνική ρίζα ενός αριθμού. Η σύνταξή της είναι ως εξής :

Sqr(αριθμός)

Η παράμετρος αριθμός είναι υποχρεωτική και είναι μια έγκυρη αριθμητική έκφραση >=0.

Παράδειγμα 1

document.write(Sqr(9))

            Αποτέλεσμα :

3

 

Παράδειγμα 2

document.write(Sqr(0))

            Αποτέλεσμα :

0

 

Παράδειγμα 3

document.write(Sqr(47))

            Αποτέλεσμα :

6,85565460040104

 

Η Συνάρτηση Tan

Η συνάρτηση Tan επιστρέφει την εφαπτομένη ενός αριθμού (γωνίας). Η σύνταξή της είναι ως εξής :

Tan(αριθμός)

Η παράμετρος αριθμός είναι υποχρεωτική και είναι μια έγκυρη αριθμητική έκφραση που εκφράζει μια γωνία σε ακτίνια (radians).

Παράδειγμα 1

document.write(Tan(40))

            Αποτέλεσμα :

-1,1172149309239

 

Παράδειγμα 2

document.write(Tan(-40))

            Αποτέλεσμα :

1,1172149309239

 

Συναρτήσεις Πινάκων

Η Συνάρτηση Array

Η συνάρτηση Array επιστρέφει μια μεταβλητή που περιέχει έναν πίνακα (array), όπου το πρώτο στοιχείο του πίνακα βρίσκεται στη θέση 0. Η σύνταξή της είναι ως εξής :

Array(arglist)

Η παράμετρος arglist είναι υποχρεωτική και είναι μια λίστα τιμών χωρισμένων με κόμματα, οι οποίες αποτελούν και τα στοιχεία (elements) της λίστας.

Παράδειγμα 1

dim a

a=Array(5, 10, 15, 20)

document.write(a(3))

            Αποτέλεσμα :

20

 

Παράδειγμα 2

dim a

a=Array(5, 10, 15, 20)

document.write(a(0))

            Αποτέλεσμα :

5

 

Η Συνάρτηση Filter

Η συνάρτηση Filter επιστρέφει έναν πίνακα (array) που προκύπτει από έναν άλλον πίνακα με βάση κάποιο φίλτρο (κριτήριο). Αν δεν βρεθεί κάποιο στοιχείο του πίνακα που να ικανοποιεί το κριτήριο, η συνάρτηση επιστρέφει έναν κενό πίνακα (empty array). Η σύνταξή της είναι ως εξής :

Filter(inputstrings, value[, include[, compare]])

Η παράμετρος inputstrings είναι υποχρεωτική και είναι ένας μονοδιάστατος πίνακας χαρακτήρων, στον οποίο θα γίνει η αναζήτηση. Η παράμετρος value είναι υποχρεωτική και είναι το κείμενο (string) που θα αναζητηθεί στον πίνακα.

Η παράμετρος include είναι προαιρετική και είναι μια λογική τιμή που όταν είναι ίση με True, επιστρέφεται το υποσύνολο του πίνακα που περιέχει την παράμετρο value, ενώ όταν είναι ίση με False, επιστρέφεται το υποσύνολο του πίνακα που δεν περιέχει την παράμετρο value. Προκαθορισμένη είναι η τιμή True.

Η παράμετρος compare είναι προαιρετική και αν είναι ίση με 0 = vbBinaryCompare κάνει μια δυαδική σύγκριση (binary comparison), ενώ αν είναι ίση με 1 = vbTextCompare κάνει μια σύγκριση κειμένου (textual comparison). Προκαθορισμένη είναι η τιμή 0.

Παράδειγμα 1

dim a(5), b

a(0)="Saturday"

a(1)="Sunday"

a(2)="Monday"

a(3)="Tuesday"

a(4)="Wednesday"

b=Filter(a, "n")

document.write(b(0) & "<br />")

document.write(b(1) & "<br />")

document.write(b(2))

            Αποτέλεσμα :

Sunday

Monday

Wednesday

 

Παράδειγμα 2

dim a(5), b

a(0)="Saturday"

a(1)="Sunday"

a(2)="Monday"

a(3)="Tuesday"

a(4)="Wednesday"

b=Filter(a, "n", false)

document.write(b(0) & "<br />")

document.write(b(1) & "<br />")

document.write(b(2))

            Αποτέλεσμα :

Saturday

Tuesday

 

Η Συνάρτηση IsArray

Η συνάρτηση IsArray επιστρέφει μια λογική (boolean) τιμή που δείχνει αν μια συγκεκριμένη μεταβλητή είναι πίνακας (array). Αν η μεταβλητή είναι πίνακας, επιστρέφει την τιμή True, αλλιώς την τιμή False. Η σύνταξή της είναι ως εξής :

IsArray(variable)

Η παράμετρος variable είναι υποχρεωτική.

Παράδειγμα 1

dim a(5)

a(0)="Saturday"

a(1)="Sunday"

a(2)="Monday"

a(3)="Tuesday"

a(4)="Wednesday"

document.write(IsArray(a))

            Αποτέλεσμα :

Αληθές

 

Παράδειγμα 2

dim a

a="Saturday"

document.write(IsArray(a))

            Αποτέλεσμα :

Ψευδές

 

Η Συνάρτηση Join

Η συνάρτηση Join επιστρέφει ένα string που αποτελείται από μερικά substrings (στοιχεία) ενός πίνακα (array). Η σύνταξή της είναι ως εξής :

Join(list[, delimiter])

Η παράμετρος list είναι υποχρεωτική και είναι ένας μονοδιάστατος πίνακας που περιέχει τα substrings (στοιχεία) που θα ενωθούν. Η παράμετρος delimiter είναι προαιρετική και δηλώνει τον ή τους χαρακτήρες που θα χρησιμοποιηθούν για να διαχωρισθούν τα substrings στο string που θα δημιουργηθεί. Προκαθορισμένη τιμή είναι ο κενός χαρακτήρας (space character).

Παράδειγμα 1

dim a(5), b

a(0)="Saturday"

a(1)="Sunday"

a(2)="Monday"

a(3)="Tuesday"

a(4)="Wednesday"

b=Filter(a, "n")

document.write(join(b))

            Αποτέλεσμα :

Sunday Monday Wednesday

 

Παράδειγμα 2

dim a(5), b

a(0)="Saturday"

a(1)="Sunday"

a(2)="Monday"

a(3)="Tuesday"

a(4)="Wednesday"

b=Filter(a, "n")

document.write(join(b, ", "))

            Αποτέλεσμα :

Sunday, Monday, Wednesday

 

Η Συνάρτηση LBound

Η συνάρτηση LBound επιστρέφει τον μικρότερο δείκτη (subscript) ενός πίνακα (array) και είναι πάντα ίση με 0. Μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε σε συνδυασμό με τη συνάρτηση UBound για να βρίσκουμε το μέγεθος ενός πίνακα. Η σύνταξή της είναι ως εξής :

LBound(arrayname[, dimension])

Η παράμετρος arrayname είναι υποχρεωτική και είναι το όνομα του πίνακα. Η παράμετρος dimension είναι προαιρετική και ορίζει από ποια διάσταση του πίνακα θέλουμε να επιστραφεί το κάτω όριο (lower bound). Προκαθορισμένη είναι η τιμή 1.

Παράδειγμα 1

dim a(10)

a(0)="Saturday"

a(1)="Sunday"

a(2)="Monday"

a(3)="Tuesday"

a(4)="Wednesday"

a(5)="Thursday"

document.write(UBound(a))

document.write("<br />")

document.write(LBound(a))

            Αποτέλεσμα :

10

0

 

Η Συνάρτηση Split

Η συνάρτηση Split επιστρέφει έναν μονοδιάστατο πίνακα που περιέχει έναν συγκεκριμένο αριθμό από strings. Η σύνταξή της είναι ως εξής :

Split(expression[, delimiter[, count[, compare]]])

Η παράμετρος expression είναι υποχρεωτική και είναι μια έκφραση string που περιέχει substrings και delimiters (οριοθέτες). Η παράμετρος delimiter είναι προαιρετική και είναι ένας χαρακτήρας που χρησιμοποιείται για να αναγνωρίσει τα όρια των substrings. Προκαθορισμένη τιμή είναι ο κενός χαρακτήρας.

Η παράμετρος count είναι προαιρετική και είναι ο αριθμός των substrings που θα επιστραφούν. Η τιμή –1 δείχνει ότι επιστρέφονται όλα τα substrings. Η παράμετρος compare είναι προαιρετική και αν είναι ίση με 0 = vbBinaryCompare κάνει μια δυαδική σύγκριση (binary comparison), ενώ αν είναι ίση με 1 = vbTextCompare κάνει μια σύγκριση κειμένου (textual comparison). Προκαθορισμένη είναι η τιμή 0.

Παράδειγμα 1

dim txt, a

txt="Florina per sempre!"

a=Split(txt)

document.write(a(0) & "<br />")

document.write(a(1) & "<br />")

document.write(a(2))

            Αποτέλεσμα :

Florina
per
sempre!

 

Η Συνάρτηση UBound

Η συνάρτηση UBound επιστρέφει τον μεγαλύτερο δείκτη (subscript) ενός πίνακα (array). Μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε σε συνδυασμό με τη συνάρτηση LBound για να βρίσκουμε το μέγεθος ενός πίνακα. Η σύνταξή της είναι ως εξής :

UBound(arrayname[, dimension])

Η παράμετρος arrayname είναι υποχρεωτική και είναι το όνομα του πίνακα. Η παράμετρος dimension είναι προαιρετική και ορίζει από ποια διάσταση του πίνακα θέλουμε να επιστραφεί το πάνω όριο (upper bound). Προκαθορισμένη είναι η τιμή 1.

Παράδειγμα 1

dim a(10)

a(0)="Saturday"

a(1)="Sunday"

a(2)="Monday"

a(3)="Tuesday"

a(4)="Wednesday"

a(5)="Thursday"

document.write(UBound(a))

document.write("<br />")

document.write(LBound(a))

            Αποτέλεσμα :

10

0

 

 

Συναρτήσεις Συμβολοσειρών

Η Συνάρτηση InStr

Η συνάρτηση InStr επιστρέφει την θέση της πρώτης εμφάνισης ενός string μέσα σ’ ένα άλλο. Η συνάρτηση επιστρέφει μια από τις εξής τιμές :

Αντίστοιχη είναι και η συνάρτηση InStrRev. Η σύνταξή της είναι ως εξής :

InStr([start, ]string1, string2[, compare])

Η παράμετρος start είναι προαιρετική και ορίζει την θέση εκκίνησης για την αναζήτηση. Η αναζήτηση ξεκινάει εξ ορισμού από τον πρώτο χαρακτήρα του string. Η παράμετρος string1 είναι υποχρεωτική και είναι το string στο οποίο θα γίνει η αναζήτηση. Η παράμετρος string2 είναι υποχρεωτική και είναι το string για το οποίο θα γίνει η αναζήτηση. Η παράμετρος compare είναι προαιρετική και αν είναι ίση με 0 = vbBinaryCompare κάνει μια δυαδική σύγκριση (binary comparison), ενώ αν είναι ίση με 1 = vbTextCompare κάνει μια σύγκριση κειμένου (textual comparison). Προκαθορισμένη είναι η τιμή 0.

Παράδειγμα 1

dim txt, pos

txt="Florina per sempre!"

pos=InStr(txt, "per")

document.write(pos)

            Αποτέλεσμα :

9

 

Παράδειγμα 2

dim txt, pos

txt="Florina per sempre!"

'Η αναζήτηση θα ξεκινήσει από τη θέση 11

pos=InStr(11, txt, "e", 1)

document.write(pos)

            Αποτέλεσμα :

14

 

Παράδειγμα 3

dim txt, pos

txt="Florina per sempre!"

'Η αναζήτηση θα ξεκινήσει από τη θέση 1

pos=InStr(1, txt, "B", 0)

document.write(pos)

            Αποτέλεσμα :

0

 

Η Συνάρτηση InStrRev

Η συνάρτηση InStrRev επιστρέφει την θέση της πρώτης εμφάνισης ενός string μέσα σ’ ένα άλλο. Η αναζήτηση ξεκινάει από το τέλος του string, αλλά η θέση (τιμή) που επιστρέφεται μετράει από την αρχή του string. Η συνάρτηση επιστρέφει μια από τις εξής τιμές :

Αντίστοιχη είναι και η συνάρτηση InStr. Η σύνταξή της είναι ως εξής :

InStrRev(string1, string2[, start[, compare]])

Η παράμετρος string1 είναι υποχρεωτική και είναι το string στο οποίο θα γίνει η αναζήτηση. Η παράμετρος string2 είναι υποχρεωτική και είναι το string για το οποίο θα γίνει η αναζήτηση. Η παράμετρος start είναι προαιρετική και ορίζει την θέση εκκίνησης για την αναζήτηση. Η αναζήτηση ξεκινάει εξ ορισμού από τον τελευταίο χαρακτήρα του string (-1). Η παράμετρος compare είναι προαιρετική και αν είναι ίση με 0 = vbBinaryCompare κάνει μια δυαδική σύγκριση (binary comparison), ενώ αν είναι ίση με 1 = vbTextCompare κάνει μια σύγκριση κειμένου (textual comparison). Προκαθορισμένη είναι η τιμή 0.

Παράδειγμα 1

dim txt, pos

txt="Florina per sempre!"

pos=InStrRev(txt, "per")

document.write(pos)

            Αποτέλεσμα :

9

 

Παράδειγμα 2

dim txt, pos

txt="Florina per sempre!"

pos=InStrRev(txt, "e", -1, 1)

document.write(pos)

            Αποτέλεσμα :

18

 

Παράδειγμα 3

dim txt, pos

txt="Florina per sempre!"

pos=InStrRev(txt, "e")

document.write(pos)

            Αποτέλεσμα :

18

 

Η Συνάρτηση LCase

Η συνάρτηση LCase μετατρέπει όλα τα γράμματα ενός string σε πεζά (lowercase). Αντίστοιχη είναι και η συνάρτηση UCase. Η σύνταξή της είναι ως εξής :

LCase(string)

Η παράμετρος string είναι υποχρεωτική και είναι το string που θα μετατραπεί σε πεζά γράμματα (lowercase).

Παράδειγμα 1

dim txt

txt="FLORINA PER SEMPRE!"

document.write(LCase(txt))

            Αποτέλεσμα :

florina per sempre!

 

Παράδειγμα 2

dim txt

txt="ΦΛΏΡΙΝΑ"

document.write(LCase(txt))

            Αποτέλεσμα :

φλώρινα

 

Η Συνάρτηση Left

Η συνάρτηση Left επιστρέφει έναν συγκεκριμένο αριθμό χαρακτήρων από την αριστερή πλευρά ενός string. Η σύνταξή της είναι ως εξής :

Left(string, length)

Η παράμετρος string είναι υποχρεωτική και είναι το string από το οποίο θα αποσπασθούν οι χαρακτήρες. Η παράμετρος length είναι υποχρεωτική και καθορίζει το πλήθος των χαρακτήρων που θα επιστραφούν.

Παράδειγμα 1

dim txt

txt="Florina per sempre!"

document.write(Left(txt, 7))

            Αποτέλεσμα :

Florina

 

Παράδειγμα 2

dim txt

txt="Florina per sempre!"

document.write(Left(txt, 100))

            Αποτέλεσμα :

Florina per sempre!

 

Παράδειγμα 3

dim txt,x

txt="Florina per sempre!"

x=Len(txt)

document.write(Left(txt, x))

            Αποτέλεσμα :

Florina per sempre!

 

Η Συνάρτηση Len

Η συνάρτηση Len επιστρέφει τον αριθμό (πλήθος) των χαρακτήρων ενός string. Η σύνταξή της είναι ως εξής :

Len(string|varname)

Η παράμετρος string είναι μια έκφραση string και η παράμετρος varname είναι ένα όνομα μεταβλητής.

Παράδειγμα 1

dim txt

txt="Florina per sempre!"

document.write(Len(txt))

            Αποτέλεσμα :

19

 

Παράδειγμα 2

document.write(Len("Florina per sempre!"))

            Αποτέλεσμα :

19

 

 Η Συνάρτηση LTrim

Η συνάρτηση LTrim αφαιρεί τα κενά διαστήματα (spaces) που τυχόν υπάρχουν στην αριστερή πλευρά ενός string. Η σύνταξή της είναι ως εξής :

LTrim(string)

Η παράμετρος string είναι υποχρεωτική και είναι μια έκφραση συμβολοσειράς (string).

Παράδειγμα 1

dim txt

txt="  Florina per sempre!  "

document.write(LTrim(txt))

            Αποτέλεσμα :

"Florina per sempre!  "

 

Η Συνάρτηση RTrim

Η συνάρτηση RTrim αφαιρεί τα κενά διαστήματα (spaces) που τυχόν υπάρχουν στη δεξιά πλευρά ενός string. Η σύνταξή της είναι ως εξής :

RTrim(string)

Η παράμετρος string είναι υποχρεωτική και είναι μια έκφραση συμβολοσειράς (string).

Παράδειγμα 1

dim txt

txt="  Florina per sempre!  "

document.write(RTrim(txt))

            Αποτέλεσμα :

"  Florina per sempre!"

 

Η Συνάρτηση Trim

Η συνάρτηση Trim αφαιρεί τα κενά και από τις δύο πλευρές (αριστερή και δεξιά) ενός string. Η σύνταξή της είναι ως εξής :

Trim(string)

Η παράμετρος string είναι υποχρεωτική και είναι μια έκφραση συμβολοσειράς (string).

Παράδειγμα 1

dim txt

txt="  Florina per sempre!  "

document.write(Trim(txt))

            Αποτέλεσμα :

"Florina per sempre!"

 

 Η Συνάρτηση Mid

Η συνάρτηση Mid επιστρέφει έναν συγκεκριμένο αριθμό χαρακτήρων από ένα string. Η σύνταξή της είναι ως εξής :

Mid(string, start[, length])

Η παράμετρος string είναι υποχρεωτική και είναι η έκφραση συμβολοσειράς από την οποία θα αποσπασθούν οι χαρακτήρες. Η παράμετρος start είναι υποχρεωτική και καθορίζει τη θέση εκκίνησης. Η παράμετρος length είναι προαιρετική και είναι ο αριθμός (πλήθος) των επιστρεφόμενων χαρακτήρων. Αν δεν δοθεί η παράμετρος length, τότε θα επιστραφούν όλοι οι χαρακτήρες από τη θέση start μέχρι και το τέλος του string.

Παράδειγμα 1

dim txt

txt="Florina per sempre!"

document.write(Mid(txt, 1, 1))

            Αποτέλεσμα :

F

 

Παράδειγμα 2

dim txt

txt="Florina per sempre!"

document.write(Mid(txt, 1, 7))

            Αποτέλεσμα :

Florina

 

Παράδειγμα 3

dim txt

txt="Florina per sempre!"

document.write(Mid(txt, 9))

            Αποτέλεσμα :

per sempre!

 

Η Συνάρτηση Replace

Η συνάρτηση Replace αντικαθιστά έναν συγκεκριμένο μέρος ενός string μ’ ένα άλλο string για έναν καθορισμένο αριθμό φορών. Η σύνταξή της είναι ως εξής :

Replace(string, find, replacewith[, start[, count[, compare]]])

Η παράμετρος string είναι υποχρεωτική και είναι το string στο οποίο θα γίνει η αναζήτηση. Η παράμετρος find είναι υποχρεωτική και είναι το κομμάτι (τμήμα) του string που θα αντικατασταθεί. Η παράμετρος replacewith είναι υποχρεωτική και είναι το substring αντικατάστασης. Η παράμετρος start είναι προαιρετική και καθορίζει τη θέση εκκίνησης. Προκαθορισμένη τιμή είναι το 1.

Η παράμετρος count είναι προαιρετική και καθορίζει τον αριθμό (πλήθος) των αντικαταστάσεων που θα γίνουν.  Προκαθορισμένη τιμή είναι το –1, που σημαίνει να γίνουν όλες οι δυνατές αντικαταστάσεις. Η παράμετρος compare είναι προαιρετική και αν είναι ίση με 0 = vbBinaryCompare κάνει μια δυαδική σύγκριση (binary comparison), ενώ αν είναι ίση με 1 = vbTextCompare κάνει μια σύγκριση κειμένου (textual comparison). Προκαθορισμένη είναι η τιμή 0.

Παράδειγμα 1

dim txt

txt="Florina per sempre!"

document.write(Replace(txt, "per sempre", "for ever"))

            Αποτέλεσμα :

Florina for ever!

 

Η Συνάρτηση Right

Η συνάρτηση Right επιστρέφει έναν συγκεκριμένο αριθμό χαρακτήρων από τη δεξιά πλευρά ενός string. Αντίστοιχη είναι η συνάρτηση Left. Η σύνταξή της είναι ως εξής :

Right(string, length)

Η παράμετρος string είναι υποχρεωτική και είναι το string από το οποίο θα επιστραφούν οι χαρακτήρες. Η παράμετρος length είναι υποχρεωτική και καθορίζει τον αριθμό (πλήθος) των χαρακτήρων που θα επιστραφούν.

Παράδειγμα 1

dim txt

txt="Florina per sempre!"

document.write(Right(txt, 7))

            Αποτέλεσμα :

sempre!

 

Παράδειγμα 2

dim txt

txt="Florina per sempre!"

document.write(Right(txt, 100))

            Αποτέλεσμα :

Florina per sempre!

 

Παράδειγμα 3

dim txt, x

txt="Florina per sempre!"

x=Len(txt)

document.write(Right(txt, x))

            Αποτέλεσμα :

Florina per sempre!

 

Η Συνάρτηση Space

Η συνάρτηση Space επιστρέφει ένα string που αποτελείται από έναν καθορισμένο αριθμό κενών χαρακτήρων (spaces). Η σύνταξή της είναι ως εξής :

Space(number)

Η παράμετρος number είναι υποχρεωτική και είναι ο αριθμός (πλήθος) των κενών χαρακτήρων που θέλουμε να περιέχονται στο string.

Παράδειγμα 1

dim txt

txt=Space(10)

document.write(txt)

            Αποτέλεσμα :

"          "

 

Η Συνάρτηση StrComp

Η συνάρτηση StrComp συγκρίνει δύο strings και επιστρέφει μια τιμή ανάλογα με τα αποτέλεσμα της σύγκρισης. Η συνάρτηση επιστρέφει τις εξής τιμές :

Η σύνταξή της είναι ως εξής :

StrComp(string1, string2[, compare])

Η παράμετρος string1 είναι υποχρεωτική και είναι μια έκφραση συμβολοσειράς (string). Η παράμετρος string2 είναι υποχρεωτική και είναι μια έκφραση συμβολοσειράς (string). Η παράμετρος compare είναι προαιρετική και αν είναι ίση με 0 = vbBinaryCompare κάνει μια δυαδική σύγκριση (binary comparison), ενώ αν είναι ίση με 1 = vbTextCompare κάνει μια σύγκριση κειμένου (textual comparison). Προκαθορισμένη είναι η τιμή 0.

Παράδειγμα 1

document.write(StrComp("VBScript", "VBScript"))

            Αποτέλεσμα :

0

 

Παράδειγμα 2

document.write(StrComp("VBScript", "vbscript"))

            Αποτέλεσμα :

-1

 

Παράδειγμα 3

document.write(StrComp("VBScript", "vbscript", 1))

            Αποτέλεσμα :

0

 

Η Συνάρτηση String

Η συνάρτηση String επιστρέφει ένα string μ’ έναν χαρακτήρα που επαναλαμβάνεται κατά έναν συγκεκριμένο αριθμό φορών. Η σύνταξή της είναι ως εξής :

String(number, character)

Η παράμετρος number είναι υποχρεωτική και είναι το μήκος του string που θα δημιουργηθεί. Η παράμετρος character είναι υποχρεωτική και είναι ο χαρακτήρας που θα επαναληφθεί.

Παράδειγμα 1

document.write(String(10, "#"))

            Αποτέλεσμα :

##########

 

Παράδειγμα 2

document.write(String(4, "*"))

            Αποτέλεσμα :

****

 

Παράδειγμα 3

document.write(String(4, 42))

            Αποτέλεσμα :

****

 

Παράδειγμα 4

document.write(String(4, "XYZ"))

            Αποτέλεσμα :

XXXX

 

Η Συνάρτηση StrReverse

Η συνάρτηση StrReverse αντιστρέφει ένα string. Η σύνταξή της είναι ως εξής :

StrReverse(string)

Η παράμετρος string είναι υποχρεωτική και είναι το string που θα αντιστραφεί.

Παράδειγμα 1

dim txt

txt="Florina per sempre!"

document.write(StrReverse(txt))

            Αποτέλεσμα :

!erpmes rep anirolF

 

Η Συνάρτηση UCase

Η συνάρτηση UCase μετατρέπει όλα τα γράμματα ενός string σε κεφαλαία (uppercase). Αντίστοιχη είναι η συνάρτηση LCase. Η σύνταξή της είναι ως εξής :

UCase(string)

Η παράμετρος string είναι υποχρεωτική και είναι το string που θα μετατραπεί σε κεφαλαία γράμματα.

Παράδειγμα 1

dim txt

txt="Florina per sempre!"

document.write(UCase(txt))

            Αποτέλεσμα :

FLORINA PER SEMPRE!

 

Παράδειγμα 2

dim txt

txt="Φλώρινα"

document.write(UCase(txt))

            Αποτέλεσμα :

ΦΛΏΡΙΝΑ

 

Διάφορες Συναρτήσεις

Η Συνάρτηση CreateObject

Η συνάρτηση CreateObject δημιουργεί ένα αντικείμενο (object) ενός καθορισμένου τύπου (type).

CreateObject(servername. typename[, location])

Η παράμετρος servername είναι υποχρεωτική είναι το όνομα της εφαρμογής (application) που παρέχει το αντικείμενο. Η παράμετρος typename είναι υποχρεωτική και είναι ο τύπος/κατηγορία (type/class) του αντικειμένου. Η παράμετρος location είναι προαιρετική και είναι η τοποθεσία όπου θα δημιουργηθεί το αντικείμενο.

Παράδειγμα 1

dim myexcel

Set myexcel=CreateObject("Excel.Sheet")

myexcel.Application.Visible=True

...code...

myexcel.Application.Quit

Set myexcel=Nothing

 

Η Συνάρτηση GetLocale

Η συνάρτηση GetLocale επιστρέφει το τρέχον locale ID. Το locale περιέχει ένα σύνολο από πληροφορίες για τις προτιμήσεις του χρήστη, όπως είναι η γλώσσα (language), η χώρα (country), η περιοχή (region) κ.ά.

Το locale ορίζει πράγματα όπως είναι η διάταξη του πληκτρολογίου (keyboard layout), η σειρά ταξινόμησης, η ημερομηνία, η ώρα, οι αριθμοί και οι μορφές του νομίσματος (currency formats). Η τιμή επιστροφής της συνάρτησης μπορεί να είναι μια απ’ αυτές που φαίνονται παρακάτω στο Locale ID Chart. Η σύνταξή της είναι ως εξής :

GetLocale()

Παράδειγμα 1

dim c

c=GetLocale

document.write(c)

            Αποτέλεσμα :

1033

Locale ID Chart

Περιγραφή του Locale

Συντόμευση

16δική Τιμή

Δεκαδική Τιμή

English - United Kingdom

en-gb

0x0809

2057

English - United States

en-us

0x0409

1033

Greek

el

0x0408

1032

 

Η Συνάρτηση InputBox

Η συνάρτηση InputBox εμφανίζει ένα πλαίσιο διαλόγου (dialog box), όπου ο χρήστης μπορεί να καταχωρήσει κάτι. Αν κάνει κλικ μετά στο πλήκτρο ΟΚ ή πατήσει το πλήκτρο enter από το πληκτρολόγιο, η συνάρτηση InputBox θα επιστρέψει το κείμενο που καταχωρήθηκε. Αν, όμως, ο χρήστης κάνει κλικ στο πλήκτρο Cancel, η συνάρτηση θα επιστρέψει ένα κενό (empty) string, δηλ. το "".

Αν χρησιμοποιήσουμε τις παραμέτρους helpfile και context, θα εμφανισθεί και ένα πλήκτρο Help στο πλαίσιο διαλόγου. Αντίστοιχη είναι και η συνάρτηση MsgBox. Η σύνταξή της είναι ως εξής :

InputBox(prompt[, title][, default][, xpos][, ypos][, helpfile, context])

Η παράμετρος prompt είναι υποχρεωτική και είναι το διευκρινιστικό μήνυμα που θα εμφανισθεί στο πλαίσιο διαλόγου. Το μέγιστο μήκος είναι 1.024 χαρακτήρες και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους χαρακτήρες Chr(13) και Chr(10) για αλλαγή γραμμής. Η παράμετρος title είναι προαιρετική και είναι ο τίτλος του πλαισίου διαλόγου. Η προκαθορισμένη τιμή είναι το όνομα της εφαρμογής. Η παράμετρος default είναι προαιρετική και είναι το κείμενο που θα εμφανισθεί στο πλαίσιο κειμένου (text box) όπου θα κάνουμε την καταχώρηση.

Η παράμετρος xpos είναι προαιρετική και είναι η οριζόντια απόσταση του αριστερού άκρου του πλαισίου διαλόγου από την αριστερή άκρη της οθόνης. Αν παραλειφθεί, το πλαίσιο διαλόγου θα κεντραρισθεί οριζόντια. Η παράμετρος ypos είναι προαιρετική και είναι η κατακόρυφη απόσταση του πάνω άκρου του πλαισίου διαλόγου από την κορυφή της οθόνης. Αν παραλειφθεί, το πλαίσιο διαλόγου θα τοποθετηθεί κατακόρυφα κατά το ένα τρίτο του ύψους της οθόνης.

Η παράμετρος helpfile είναι προαιρετική και είναι το όνομα του αρχείου βοήθειας (Help file) που θα χρησιμοποιηθεί. Χρησιμοποιείται μαζί με την προαιρετική παράμετρο context.

Παράδειγμα 1

dim fname

fname=InputBox("Δώστε το όνομά σας : ")

MsgBox("Το όνομά σας είναι " & fname)

 

Η Συνάρτηση IsEmpty

Η συνάρτηση IsEmpty επιστρέφει μια λογική (Boolean) τιμή που δείχνει αν μια συγκεκριμένη μεταβλητή έχει λάβει ή όχι αρχική τιμή (initialized). Επιστρέφει την τιμή true αν η μεταβλητή δεν έχει ακόμη αρχικοποιηθεί (uninitialized), αλλιώς επιστρέφει την τιμή False. Η σύνταξή της είναι ως εξής :

IsEmpty(έκφραση)

Η παράμετρος έκφραση είναι υποχρεωτική και είναι συνήθως ένα όνομα μεταβλητής.

Παράδειγμα 1

dim x

document.write(IsEmpty(x) & "<br />")

x=10

document.write(IsEmpty(x) & "<br />")

x=Empty

document.write(IsEmpty(x) & "<br />")

x=Null

document.write(IsEmpty(x))

            Αποτέλεσμα :

Αληθές
Ψευδές
Αληθές
Ψευδές

 

Η Συνάρτηση IsNull

Η συνάρτηση IsNull επιστρέφει μια λογική (Boolean) τιμή που δείχνει αν μια συγκεκριμένη έκφραση δεν περιέχει έγκυρα δεδομένα (Null). Επιστρέφει την τιμή τιμή True αν η έκφραση είναι Null, αλλιώς επιστρέφει την τιμή False. Η σύνταξή της είναι ως εξής :

IsNull(έκφραση)

Η παράμετρος έκφραση είναι υποχρεωτική.

Παράδειγμα 1

dim x

document.write(IsNull(x) & "<br />")

x=10

document.write(IsNull(x) & "<br />")

x=Empty

document.write(IsNull(x) & "<br />")

x=Null

document.write(IsNull(x))

            Αποτέλεσμα :

Ψευδές
Ψευδές
Ψευδές
Αληθές

 

Η Συνάρτηση IsNumeric

Η συνάρτηση IsNumeric επιστρέφει μια λογική (Boolean) τιμή που δείχνει αν μια συγκεκριμένη έκφραση μπορεί να αποτιμηθεί ως αριθμός (number). Επιστρέφει την τιμή True αν η έκφραση μπορεί να αναγνωρισθεί ως αριθμός, αλλιώς επιστρέφει την τιμή False.

IsNumeric(έκφραση)

Η παράμετρος έκφραση είναι υποχρεωτική.

Παράδειγμα 1

dim x

x=10

document.write(IsNumeric(x) & "<br />")

x=Empty

document.write(IsNumeric(x) & "<br />")

x=Null

document.write(IsNumeric(x) & "<br />")

x="10"

document.write(IsNumeric(x) & "<br />")

x="911 Help"

document.write(IsNumeric(x))

            Αποτέλεσμα :

Αληθές
Αληθές
Ψευδές
Αληθές
Ψευδές

 

Η Συνάρτηση MsgBox

Η συνάρτηση MsgBox εμφανίζει ένα πλαίσιο μηνύματος (message box), περιμένει από τον χρήστη να κάνει κλικ σ’ ένα πλήκτρο και επιστρέφει μια τιμή που δείχνει ποιο πλήκτρο πάτησε ο χρήστης. Η συνάρτηση MsgBox μπορεί να επιστρέψει μια από τις εξής τιμές :

Αντίστοιχη είναι και η συνάρτηση InputBox. Η σύνταξή της είναι ως εξής :

MsgBox(prompt[, buttons][, title][, helpfile, context])

Η παράμετρος prompt είναι υποχρεωτική και είναι το διευκρινιστικό μήνυμα που θα εμφανισθεί στο πλαίσιο μηνύματος (message box). Το μέγιστο μήκος είναι 1.024 χαρακτήρες και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους χαρακτήρες Chr(13) και Chr(10) για αλλαγή γραμμής. Η παράμετρος buttons είναι προαιρετική και είναι ένα άθροισμα τιμών που καθορίζει τον αριθμό και το είδος των πλήκτρων που θα εμφανισθούν. Προκαθορισμένη είναι η τιμή 0.

Οι τιμές που μπορεί να πάρει και οι αντίστοιχες εμφανίσεις πλήκτρων είναι οι εξής :

Μπορούμε να χωρίσουμε τις τιμές των πλήκτρων σε τέσσερις ομάδες : η πρώτη ομάδα (0–5) περιγράφει τα πλήκτρα που θα εμφανισθούν στο πλαίσιο μηνύματος (message box), η δεύτερη ομάδα (16, 32, 48, 64) περιγράφει το είδος του εικονιδίου (icon style), η τρίτη ομάδα (0, 256, 512, 768) δείχνει ποιο είναι το προκαθορισμένο (default) πλήκτρο και η τέταρτη ομάδα (0, 4096) καθορίζει την modality του message box.

Όταν προσθέτουμε τους αντίστοιχους αριθμούς για να δημιουργήσουμε μια τελική τιμή (άθροισμα), πρέπει να χρησιμοποιούμε έναν μόνο αριθμό από την κάθε ομάδα. Η παράμετρος title είναι προαιρετική και είναι ο τίτλος του πλαισίου μηνύματος. Η προκαθορισμένη τιμή είναι το όνομα της εφαρμογής. Η παράμετρος helpfile είναι προαιρετική και είναι το όνομα του αρχείου βοήθειας (Help file) που θα χρησιμοποιηθεί. Χρησιμοποιείται μαζί με την προαιρετική παράμετρο context.

Παράδειγμα 1

dim answer

answer=MsgBox("Hello from Florina!", 65, "Example")

document.write(answer)

 

Η Συνάρτηση RGB

Η συνάρτηση RGB επιστρέφει έναν αριθμό που παριστάνει μια τιμή χρώματος σύμφωνα με το χρωματικό πρότυπο RGB. Η σύνταξή της είναι ως εξής :

RGB(red, green, blue)

Η παράμετρος red είναι υποχρεωτική και είναι ένας ακέραιος αριθμός με τιμή από 0 έως και 255 που παριστάνει το κόκκινο συστατικό του χρώματος. Η παράμετρος green είναι υποχρεωτική και είναι ένας ακέραιος αριθμός με τιμή από 0 έως και 255 που παριστάνει το πράσινο συστατικό του χρώματος. Η παράμετρος blue είναι υποχρεωτική και είναι ένας ακέραιος αριθμός με τιμή από 0 έως και 255 που παριστάνει το μπλε συστατικό του χρώματος.

Παράδειγμα 1

document.write(rgb(255, 0, 0))

Αποτέλεσμα :

255

 

Παράδειγμα 2

document.write(rgb(255, 30, 30))

Αποτέλεσμα :

1974015

 

Η Συνάρτηση Round

Η συνάρτηση Round στρογγυλοποιεί έναν αριθμό. Η σύνταξή της είναι ως εξής :

Round(έκφραση[, numdecimalplaces])

Η παράμετρος έκφραση είναι υποχρεωτική και είναι η αριθμητική έκφραση που θα στρογγυλοποιηθεί. Η παράμετρος numdecimalplaces είναι προαιρετική και καθορίζει σε πόσες δεκαδικές θέσεις θα γίνει η στρογγυλοποίηση. Προκαθορισμένη είναι η τιμή 0. 

Παράδειγμα 1

dim x

x=24.13278

document.write(Round(x))

Αποτέλεσμα :

24

 

Παράδειγμα 2

dim x

x=24.13278

document.write(Round(x, 2))

Αποτέλεσμα :

24,13

 

Η Συνάρτηση SetLocale

Η συνάρτηση SetLocale ορίζει το locale ID και επιστρέφει το παλιό (προηγούμενο) locale ID. Το locale περιέχει ένα σύνολο από πληροφορίες για τις προτιμήσεις του χρήστη, όπως είναι η γλώσσα (language), η χώρα (country), η περιοχή (region) κ.ά.

Το locale ορίζει πράγματα όπως είναι η διάταξη του πληκτρολογίου (keyboard layout), η σειρά ταξινόμησης, η ημερομηνία, η ώρα, οι αριθμοί και οι μορφές του νομίσματος (currency formats). Η τιμή επιστροφής της συνάρτησης μπορεί να είναι μια απ’ αυτές που φαίνονται παρακάτω στο Locale ID Chart.

Locale ID Chart

Περιγραφή του Locale

Συντόμευση

16δική Τιμή

Δεκαδική Τιμή

English - United Kingdom

en-gb

0x0809

2057

English - United States

en-us

0x0409

1033

Greek

el

0x0408

1032

Η σύνταξή της είναι ως εξής :

SetLocale(lcid)

Η παράμετρος lcid είναι υποχρεωτική και είναι μια 16δική ή δεκαδική τιμή από το Locale ID chart που αναγνωρίζει μια γεωγραφική τοποθεσία locale.

Παράδειγμα 1

document.write(SetLocale(2057))

document.write(SetLocale(2058))

            Αποτέλεσμα :

1033

2057

 

Η Συνάρτηση TypeName

Η συνάρτηση TypeName επιστρέφει τον τύπο μιας συγκεκριμένης μεταβλητής. Μπορεί να επιστρέψει μια από τις εξής τιμές :

Η σύνταξή της είναι ως εξής :

TypeName(varname)

Η παράμετρος varname είναι υποχρεωτική και είναι ένα όνομα μεταβλητής.

Παράδειγμα 1

dim x

x="Hello World!"

document.write(TypeName(x) & "<br />")

x=4

document.write(TypeName(x) & "<br />")

x=4.675

document.write(TypeName(x) & "<br />")

x=Null

document.write(TypeName(x) & "<br />")

x=Empty

document.write(TypeName(x) & "<br />")

x=True

document.write(TypeName(x))

            Αποτέλεσμα :

String

Integer

Double

Null

Empty

Boolean

 

Η Συνάρτηση VarType

Η συνάρτηση VarType επιστρέφει μια τιμή που δείχνει τον τύπο μιας συγκεκριμένης μεταβλητής. Μπορεί να επιστρέψει μια από τις εξής τιμές :

Η σύνταξή της είναι ως εξής :

VarType(varname)

Η παράμετρος varname είναι υποχρεωτική και είναι ένα όνομα μεταβλητής.

Παράδειγμα 1

dim x

x="Hello World!"

document.write(VarType(x) & "<br />")

x=4

document.write(VarType(x) & "<br />")

x=4.675

document.write(VarType(x) & "<br />")

x=Null

document.write(VarType(x) & "<br />")

x=Empty

document.write(VarType(x) & "<br />")

x=True

document.write(VarType(x))

            Αποτέλεσμα :

8

2

5

1

0

11

 

back.gif (9867 bytes)

Επιστροφή