ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Εφαρμογές με την ASP

 

Εφαρμογή σε ASP Πηγαίος Κώδικας (Source Code)
1. Η Συνάρτηση Response.Write() και τα Αντικείμενα Date και Time 1. Η Συνάρτηση Response.Write() - Date - Time (το αρχείο .asp σε μορφή .zip)
2. Η Συνάρτηση Response.Write() 2. Η Συνάρτηση Response.Write() (το αρχείο .asp σε μορφή .zip)
3. Μορφοποίηση Κειμένου με HTML tags 3. Μορφοποίηση Κειμένου με HMTL tags (το αρχείο .asp σε μορφή .zip)
4. Δημιουργία Μεταβλητής με τη Δήλωση Dim 4. Δημιουργία Μεταβλητής με τη Δήλωση Dim (το αρχείο .asp σε μορφή .zip)
5. Δημιουργία Πίνακα με τη Δήλωση Dim - Η Εντολή For Next  5. Δημιουργία Πίνακα - Εντολή For Next (το αρχείο .asp σε μορφή .zip)
6. Βρόχος στις Επικεφαλίδες - Η Εντολή For Next 6. Βρόχος στις Επικεφαλίδες - Εντολή For Next (το αρχείο .asp σε μορφή .zip)
7. Η Εντολή If ... Else ... End If 7. Η Εντολή If ... Else ... End If (το αρχείο .asp σε μορφή .zip)
8. Δημιουργία και Κλήση Διαδικασίας (Procedure) 8. Δημιουργία και Κλήση Διαδικασίας (το αρχείο .asp σε μορφή .zip)
9. Πρόσβαση σε ΒΔ της Access 9. Πρόσβαση σε ΒΔ της Access (το αρχείο .asp σε μορφή .zip)
10. Εμφάνιση Referrer - Path - IP Address - Browser - Server Name 10. Εμφάνιση Referrer - Path - IP Address - Browser - Server Name (το αρχείο .asp σε μορφή .zip)
11. Η Εντολή Select ... Case 11. Η Εντολή Select ... Case (το αρχείο .asp σε μορφή .zip)
12. Ο Βρόχος For Each ... Next 12. Ο Βρόχος For Each ... Next (το αρχείο .asp σε μορφή .zip)
13. Ο Βρόχος Do While ... Loop 13. Ο Βρόχος Do While ... Loop (το αρχείο .asp σε μορφή .zip)
14. Καταχώρηση Τιμών σε Φόρμα 14. Καταχώρηση Τιμών σε Φόρμα (το αρχείο .asp σε μορφή .zip)
15. Καταχώρηση Τιμών σε Βάση Δεδομένων 15. Καταχώρηση Τιμών σε Βάση Δεδομένων (το αρχείο .asp σε μορφή .zip)

 

Επιστροφή