Κάλυψη κενών θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Στις νεοϊδρυθείσες σχολικές μονάδες οι θέσεις των Διευθυντών προκηρύσσονται μόνο αν είναι εξασφαλισμένη η λειτουργία τους

Εγκύκλιος 136658/Ε3/16-8-2017 του Υπουργείου Παιδείας Με αφορμή σχετικά ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε ότι: Για την κάλυψη κενών θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας – Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ε.Κ. για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν υποψηφιότητες, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 4473/2017 (Α’78) που ορίζουν ότι σε … Διαβάστε περισσότερα…

Τα επιδόματα θέσης ευθύνης των στελεχών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σύμφωνα με το Ενιαίο Μισθολόγιο όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Άρθρο 16 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθ. 82 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/4-8-2017) – Επίδομα θέσης ευθύνης Στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων καταβάλλεται, για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντά τους, μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης οριζόμενο, κατά βαθμίδα θέσης, ως εξής: β) Προϊστάμενοι Εκπαίδευσης: βα) Περιφερειακοί Διευθυντές εννιακόσια (900) … Διαβάστε περισσότερα…

Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Απόφαση Κ1/106075/23-6-2017 (ΦΕΚ 2199/Β/28-6-2017) του Υπουργείου Παιδείας Ορίζουμε ως κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης για την επιλογή Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) τα παρακάτω: Διαβάστε την απόφαση

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακά Κέντρα Υποβολή αιτήσεων από την Πέμπτη 1 Ιουνίου 2017 έως και την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017

Εγκύκλιος Φ.361.22/23/91322/E3/31-5-2017 (ΑΔΑ:ΨΛ9Ξ4653ΠΣ-1ΚΡ) του Υπουργείου Παιδείας Σε συνέχεια της αριθμ. Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-5-2017 (Β΄1890) Υπουργικής Απόφασης που αφορά στην επιλογή των υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Ε.Κ, σας γνωρίζουμε, ότι οι προϋποθέσεις επιλογής και τοποθέτησης των ανωτέρω στελεχών, έχουν ως ακολούθως: Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για τις … Διαβάστε περισσότερα…

Αναπληρώνονται μέχρι την επάνοδό τους τα στελέχη της εκπαίδευσης που αποσπώνται σε θέσεις ευθύνης του Υπουργείου Παιδείας

Έγγραφο Φ.361.22/13/63009/E3/12-4-2017 (ΑΔΑ: 7ΘΥΜ4653ΠΣ-1ΜΧ) του Υπουργείου Παιδείας Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του ΠΔ 114/2014 (Α 181) όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4342/2015 (Α 143) περί Οργανισμού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τα στελέχη της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του άρθρου 16 του ν. 4327/2015 (Α 50) … Διαβάστε περισσότερα…

Συγκρότηση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ) Με θητεία μέχρι 31-12-2018

Απόφαση Φ.350/1/4151/E3/11-1-2017 (ΑΔΑ: 6ΠΕΦ4653ΠΣ-5Μ5) του Υπουργείου Παιδείας Συγκροτούμε το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ), ως εξής: Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Ψίνα Ιωάννα, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, ως πρόεδρος, Αφράτης Γεώργιος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, ως αντιπρόεδρος, Αλεξόπουλος Αθανάσιος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας , ως μέλος, Πεππές Δημήτριος, … Διαβάστε περισσότερα…

Η σύνθεση του νέου ΠΥΣΔΕ Φλώρινας από 1-1-2017 Με θητεία μέχρι 31-12-2018

Απόφαση 9191/29-12-2016 (ΑΔΑ:67Γ44653ΠΣ-ΩΜΟ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Συγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) Φλώρινας, ως εξής: ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Ιωάννου Παύλος του Ηλία, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, ως Πρόεδρος. Φωτιάδης Ιωάννης του Αποστόλου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ11 του 3ου Γυμνασίου Φλώρινας, Διευθυντής του 3ου Γυμνασίου Φλώρινας, ως Αντιπρόεδρος. Παλιάτσου Βασιλική του Κωνσταντίνου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ02 … Διαβάστε περισσότερα…

Τοποθέτηση Υποδιευθυντή του 1ου Γυμνασίου Φλώρινας

Έγγραφο 5423/28-09-2016 (ΑΔΑ: ΨΦΨΨ4653ΠΣ-ΒΘΛ) – Τοποθέτηση Υποδιευθυντή του 1ου Γυμνασίου Φλώρινας. (σχετικό έγγραφο)

Προκήρυξη Πλήρωσης της Θέσης Υποδιευθυντή του Εσπερινού ΕΠΑΛ Φλώρινας Υποβολή δικαιολογητικών από την Πέμπτη 22-09-2016 μέχρι και την Δευτέρα 26-09-2016

Έγγραφο της ΔΔΕ Φλώρινας 5259/22-09-2016 (ΑΔΑ: ΩΝΙΦ4653ΠΣ-2ΛΔ) Προκήρυξη για την πλήρωση της προκύπτουσας θέσης Υποδιευθυντή του Εσπερινού ΕΠΑΛ Φλώρινας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας μέχρι τη λήξη της θητείας των Διευθυντών (μέχρι και 31-07-2017). Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών από την Πέμπτη 22-09-2016 μέχρι και την Δευτέρα 26-09-2016 στον Διευθυντή του Εσπερινού ΕΠΑΛ Φλώρινας. Δείτε τις προϋποθέσεις … Διαβάστε περισσότερα…

Προκήρυξη Πλήρωσης της Θέσης Υποδιευθυντή του 1ου Γυμνασίου Φλώρινας Υποβολή δικαιολογητικών από την Πέμπτη 22-09-2016 μέχρι και την Δευτέρα 26-09-2016

Έγγραφο της ΔΔΕ Φλώρινας 5258/22/09/2016 (ΑΔΑ: Ψ4394653ΠΣ-ΥΜΣ) Προκήρυξη για την πλήρωση της κενούμενης θέσης του Υποδιευθυντή του 1ου Γυμνασίου Φλώρινας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας κατόπιν της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης και μέχρι τη λήξη της θητείας των Διευθυντών (μέχρι και 31-07-2017). Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών από την … Διαβάστε περισσότερα…