Δηλώσεις προτίμησης σχολικών μονάδων για τοποθετήσεις εκπαιδευτικών από μετάθεση, βελτίωση θέσης και οριστική τοποθέτηση Υποβολή δηλώσεων από Τετάρτη 24-05-2017 και ώρα 08:00 π.μ. μέχρι και Πέμπτη 25-05-2017 και ώρα 15:00 μ.μ.

Ενημέρωση σχετικά με τη νέα διαδικασία υποβολής δηλώσεων προτίμησης σχολικών μονάδων για τοποθετήσεις εκπαιδευτικών από μετάθεση, βελτίωση θέσης και οριστική τοποθέτηση των ευρισκόμενων στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας Από τη Διεύθυνση Δ.Ε. Φλώρινας ανακοινώνεται: Κατόπιν της δημιουργίας από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής και διαχείρισης των σχετικών αιτήσεων, τροποποιείται σε σχέση με τα παρελθόντα … Read more…

Χαρακτηρισμός ονομαστικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών στη Δ.Δ.Ε. Φλώρινας

Απόφαση Αρ. Πρωτ.: 2583/23-05-2017 (ΑΔΑ: Ω2ΞΦ4653ΠΣ-ΘΙΠ) Χαρακτηρισμού ονομαστικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών, για το σχολικό έτος 2017-2018, που ανήκουν στην περιοχή μετάθεσης της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας. Δείτε το σχετικό έγγραφο

Αναμορφωμένος πίνακας κενών οργανικών θέσεων σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας, για τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών από μετάθεση, βελτίωσης θέσης και τις οριστικές τοποθετήσεις των ευρισκόμενων στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας

Ανακοίνωση αναμορφωμένου πίνακα κενών οργανικών θέσεων σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας, για τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών από μετάθεση, βελτίωσης θέσης και τις οριστικές τοποθετήσεις των ευρισκόμενων στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας. Από τη Διεύθυνση Δ.Ε. Φλώρινας ανακοινώνεται: Ο αναμορφωμένος πίνακας κενών οργανικών θέσεων σε σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας, όπως διαμορφώθηκε ύστερα από τις … Read more…

Ανακοίνωση πρότασης τοποθέτησης υπεράριθμων εκπαιδευτικών, σε κενές οργανικές θέσεις σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας.

Από τη Διεύθυνση Δ.Ε. Φλώρινας ανακοινώνεται: Η πρόταση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας για τις τοποθετήσεις των υπεράριθμων εκπαιδευτικών που έχει αποσταλεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, από την οποία θα εκδοθεί και η απόφαση τοποθέτησης. 1. Μητσόπουλος Ιωάννης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ19, στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Φλώρινας. σχετικό έγγραφο

Ορισμός επιπλέον μελών στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια όταν κρίνονται θέματα επιλογής στελεχών εκπαίδευσης

Y.A. Φ.350/40/83818/E3/19-5-2017 (ΑΔΑ: 7ΜΜΔ4653ΠΣ-ΩΝ2) Συμπλήρωση των αποφάσεων συγκρότησης των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ) και ορισμός επιπλέον τακτικών και αναπληρωματικών μελών στα εν λόγω Συμβούλια, όταν κρίνονται θέματα επιλογής στελεχών εκπαίδευσης. Για τη Δ.Δ.Ε. Φλώρινας η σχετική απόφαση 9191/29-12-2016 (ΑΔΑ: 67Γ44653ΠΣ-ΩΜΟ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας συμπληρώνεται ως εξής:

Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή

ΑΔΑ: Ψ9ΗΥ4653ΠΣ-ΤΕ8 – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή (αφορά στη εκπαιδευτικό Δράγου Ευαγγελία, κλάδου ΠΕ20 (σχετικό έγγραφο)

Ανακοίνωση πίνακα υπεραριθμιών και κενών οργανικών θέσεων ανά σχολική μονάδα της ΔΔΕ Φλώρινας Από Παρασκευή 19-05-2017 μέχρι και Δευτέρα 22-05-2017 και ώρα 15:00 μ.μ., κατάθεση θετικής ή αρνητική δήλωσης υπεραριθμίας

Από τη Διεύθυνση Δ.Ε. Φλώρινας ανακοινώνεται ο πίνακας υπεραριθμιών και κενών οργανικών θέσεων ανά σχολική μονάδα και καλούνται ΟΛΟΙ οι εκπαιδευτικοί του ιδίου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στο σχολείο όπου διαπιστώθηκε υπεραριθμία (με ευθύνη των διευθυντών πρέπει να ενημερωθούν και οι εκπαιδευτικοί που απουσιάζουν για οποιοδήποτε λόγο), να δηλώσουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ, από Παρασκευή 19-05-2017 … Read more…

Προγραμματισμός εργασιών του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας σχετικά με υπεραριθμίες & τοποθετήσεις. Υποβολή δηλώσεων για χαρακτηρισμό υπεράριθμων εκπαιδευτικών από Παρασκευή 19-05-2017 μέχρι και Δευτέρα 22-05-2017 και ώρα 15:00 μ.μ.

Από τη Διεύθυνση Δ.Ε. Φλώρινας ανακοινώνεται το χρονοδιάγραμμα εργασιών του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας, που αφορά: 1. Στον χαρακτηρισμό και τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών. Συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας για σύνταξη πίνακα με τα οργανικά κενά και τις υπεραριθμίες ανά σχολική μονάδα (Πέμπτη 18-05-2017 και ώρα 12.00 μ.μ.). Υποβολή δηλώσεων για χαρακτηρισμό υπεράριθμων εκπαιδευτικών από Παρασκευή 19-05-2017 μέχρι και Δευτέρα … Read more…

Αναγνώριση Συνάφειας Μεταπτυχιακού Τίτλου

ΑΔΑ: 70ΒΠ4653ΠΣ-10Π – Αναγνώριση Συνάφειας Μεταπτυχιακού Τίτλου (αφορά στην εκπαιδευτικό Πουγαρίδου Ελισσάβετ του Κωνσταντίνου, εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ02) – σχετικό έγγραφο

Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικούς

ΑΔΑ: ΩΛΛΙ4653ΠΣ-ΩΛ2 – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή (αφορά στην εκπαιδευτικό Κατσαρού Δήμητρα, αναπληρώτρια εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02 (ειδικής αγωγής)) – σχετικό έγγραφο ΑΔΑ: 6ΠΕΖ4653ΠΣ-Κ12 – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή (αφορά στην εκπαιδευτικό Μπιμπίρη Ευανθία, αναπληρώτρια εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ04.01) – σχετικό έγγραφο