Διαθέσεις, τροποποιήσεις διαθέσεων εκπαιδευτικών για την συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου

ΑΔΑ: ΩΘ7Ν4653ΠΣ-2Α5 – Τροποποίηση της αριθμ.6149/05-12-2017 Απόφαση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας. ΑΔΑ: 6ΜΣΕ4653ΠΣ-ΥΜΔ – Διάθεση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού πλήρους ωραρίου. ΑΔΑ: ΩΤΣΒ4653ΠΣ-9ΔΗ – Τροποποίηση της αριθμ.4333/14-09-2017 Απόφασης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας. ΑΔΑ: 604Π4653ΠΣ-ΑΝΖ – Τροποποίηση της αριθμ.4332/14-09-2017 Απόφασης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας.  

Τροποποίηση αποφάσεων διάθεσης ή συμπλήρωσης ωραρίου εκπαιδευτικών της ΔΔΕ Φλώρινας

ΑΔΑ: ΩΞ9Μ4653ΠΣ-ΤΒΑ – Τροποποίηση της αριθμ.4172/08-09-2017 Απόφασης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας. ΑΔΑ: 6ΓΨΗ4653ΠΣ-ΠΛΥ – Τροποποίηση της αριθμ.5217/27-10-2017 απόφασης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας. ΑΔΑ: 7ΤΗΝ4653ΠΣ-ΙΜΧ – Τροποποίηση της αριθμ.4719/06-10-2017 Απόφασης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας.  

Τροποποιήσεις διαθέσεων εκπαιδευτικών για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου

ΑΔΑ: 7ΧΓΖ4653ΠΣ-1ΧΓ – Τροποποίηση ωρών διάθεσης εκπαιδευτικού για συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού του ωραρίου. ΑΔΑ: Ω2ΞΠ4653ΠΣ-ΚΕ1 – Μείωση ωρών διάθεσης για γραμματειακή υποστήριξη αποσπασμένου από άλλο ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικού, λόγω ανάθεσης διδακτικών ωρών. ΑΔΑ: 62Η94653ΠΣ-Τ0Τ – Τροποποίηση της αριθμ.6483/15-12-2017 απόφασης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας.

Τροποποιήσεις αποφάσεων της ΔΔΕ Φλώρινας που αφορούν σε διαθέσεις εκπαιδευτικών

ΑΔΑ: 6ΞΖΖ4653ΠΣ-3ΒΥ – Τροποποίηση της αριθμ.6575/20-12-2017 απόφασης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας. ΑΔΑ: 6Τ0Ι4653ΠΣ-ΥΛΕ – Τροποποίηση των αριθμ.6572/20-12-2017 και 6574/20-12-2017 αποφάσεων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας. ΑΔΑ: Ω7ΑΤ4653ΠΣ-Ζ2Θ – Τροποποίηση της αριθμ.4723/06-10-2017 απόφασης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας. ΑΔΑ: 6ΓΨΗ4653ΠΣ-ΠΛΥ – Τροποποίηση της αριθμ.5217/27-10-2017 απόφασης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας.

Διαθέσεις – υπερωριακή απασχόληση αναπληρωτών και μονίμων εκπαιδευτικών

ΑΔΑ: ΨΓΚΤ4653ΠΣ-7ΞΧ – Διάθεση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού πλήρους ωραρίου. ΑΔΑ: 67ΝΩ4653ΠΣ-Μ7Τ – Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης αναπληρωτή εκπαιδευτικού πλήρους ωραρίου. ΑΔΑ: 7ΑΦΩ4653ΠΣ-Η5Β – Τοποθέτηση και μερική διάθεση αποσπασμένου από άλλο ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικού.

Ανακοινοποίηση πινάκων αξιολογικών μονάδων (μετά την εξέταση των ενστάσεων) των υποψήφιων εκπαιδευτικών για τη στελέχωση των ΚΕ.ΣΥ.Π. Δυτικής Μακεδονίας

Έγγραφο της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Αρ. Πρωτ.: 168/11-01-2018 «Ανακοινοποίηση πινάκων αξιολογικών μονάδων (μετά την εξέταση των ενστάσεων) των υποψήφιων εκπαιδευτικών για τη στελέχωση των ΚΕ.ΣΥ.Π. Δυτικής Μακεδονίας» Συνημμένα ανάρτησης: Έγγραφο της ΔΠΕ Δυτικής Μακεδονίας Αρ. Πρωτ.: 168/11-01-2018 Πίνακες  

Ανάκληση διάθεσης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού πλήρους ωραρίου ειδικής αγωγής

ΑΔΑ: 6Φ674653ΠΣ-ΜΣΨ – Ανάκληση διάθεσης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού πλήρους ωραρίου ειδικής αγωγής.

Τροποποίηση τοποθέτησης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού πλήρους ωραρίου ειδικής αγωγής

ΑΔΑ: ΩΩ8Χ4653ΠΣ-Ε35 – Τροποποίηση τοποθέτησης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού πλήρους ωραρίου ειδικής αγωγής.

Pin It
[ + ]