Προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΔΕ για το 2018-2019 Υποβολή ενστάσεων μέσω ΑΣΕΠ από 19-6-2018 έως και 3-7-2018

Δελτίο τύπου 28-6-2018 του ΑΣΕΠ Το ΑΣΕΠ γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας ένταξης υποψηφίων στους Πίνακες Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για πρόσληψη κατά το σχολικό έτος 2018-2019, καταρτίστηκαν, βάσει της οικείας πρόσκλησης (ΦΕΚ 1282/τ.Β΄/2018), οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και … Διαβάστε περισσότερα…

Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το 2018-2019 εκτός των πινάκων Ειδικής Αγωγής Ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΑΣΕΠ από 13-6-2018 έως και 18 Ιουνίου 2018 και ώρα 14:00

Ανακοίνωση (12-6-2018) του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψήφιων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης και Μουσικών Ειδικεύσεων, σχολικού έτους 2018-2019, καθώς και πίνακας αποκλειόμενων εκπαιδευτικών, οι οποίοι καταρτίστηκαν σύμφωνα με τις 56263/Ε1/5-4-2018 (ΦΕΚ 1283/Β/2018, ΑΔΑ: 6ΦΞΞ4653ΠΣ-Κ1Τ) και 56265/Ε1/5-4-2018 (ΦΕΚ 1281/Β/2018, ΑΔΑ: ΨΗΒ24653ΠΣ-ΖΜ1) ΥΑ, στην … Διαβάστε περισσότερα…

Αναλυτικά στοιχεία για τις αιτήσεις ένταξης εκπαιδευτικών στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων 2018-2019

Δελτίο τύπου (3-5-2018) του Υπουργείου Παιδείας Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων των εκπαιδευτικών για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για τη σχολική χρονιά 2018-2019. Συνολικά, στο διάστημα από 13 έως 30 Απριλίου καταχωρήθηκαν ηλεκτρονικά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων οι … Διαβάστε περισσότερα…

Οδηγίες προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης σχετικά με τη διαδικασία των αιτήσεων των αναπληρωτών – ωρομισθίων 2018 Δεν παραλαμβάνονται από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης δικαιολογητικά υποψηφίων για τα οποία δεν έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα μεταβολής στοιχείων, για τις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται

Έγγραφο 57777/Ε1/12-4-2018 του Υπουργείου Παιδείας Ι. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι μεριμνούν για την ορθή καταχώριση και επικύρωση των σχετικών στοιχείων στις καρτέλες «Προσωπικά Στοιχεία», «Σπουδές /Προσόντα», «Μουσικές Ειδικεύσεις» και «Προσόντα Ειδικής Αγωγής», κατά περίπτωση, με σκοπό την πιστοποίηση της ιθαγένειας, την ένταξη του (νέου χρήστη) εκπαιδευτικού σε κλάδο/ειδικότητα/μουσική ειδίκευση, την πιστοποίηση της εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή … Διαβάστε περισσότερα…

Εκδόθηκε η ΥΑ που καθορίζει τη διαδικασία δήλωσης περιοχών από τους υποψήφιους αναπληρωτές Η προθεσμία της δήλωσης περιοχών θα καθοριστεί με εγκύκλιο που θα εκδοθεί μετά την οριστικοποίηση των πινάκων από το ΑΣΕΠ

| τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 4, 2017 στις 11:56 μμ |Απόφαση 139940/Ε2/24-8-2017 (ΦΕΚ 2920/Β/24-8-2017, ΑΔΑ:ΩΨΤΜ4653ΠΣ-ΩΥ5) του Υπουργείου Παιδείας Καλούμε τους εγγεγραμμένους στους: α) οριστικούς ενιαίους πίνακες αναπληρωτών όλων των κλάδων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, (β) οριστικούς πίνακες αναπληρωτών Μουσικών Ειδικεύσεων και (γ) οριστικούς Κύριους και Επικουρικούς πίνακες αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), σχολικού έτους … Διαβάστε περισσότερα…

Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2017-2018 Υποβολή ενστάσεων από την Πέμπτη 8-6-2017 έως και την Δευτέρα 12-6-2017

Δελτίο τύπου (7-6-2017 ) του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ότι αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, Μουσικών Ειδικεύσεων και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ανά κλάδο/ειδικότητα, οι οποίοι καταρτίστηκαν σύμφωνα με τις αριθμ. 63486/Ε2/12-4-2017 (ΦΕΚ 1315/Β/13-4-2017), 63489/Ε2/12-4-2017 (ΦΕΚ 1314/Β/13-4-2017) και 63498/Ε2/12-4-2017 (ΦΕΚ 1313/Β/13-4-2017) ΥΑ, για … Διαβάστε περισσότερα…

Δεν γίνονται αποδεκτά, για κατάταξη στους πίνακες αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής, τα σεμινάρια από ιδιωτικά κέντρα Ακόμα και αν τα υπό κρίση ιδιωτικά κέντρα εποπτεύονται από κρατικό φορέα πχ ΕΟΠΠΕΠ

Ηλεκτρονικό μήνυμα της Διεύθυνσης Προσωπικού ΔΕ του Υπουργείου Παιδείας Σχετικά με τα ετήσια σεμινάρια επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, σας επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην υπ’αριθμ. πρωτ. 63498/Ε2/12-4-2017 υ.α. (ΑΔΑ: 7ΖΜ54653ΠΣ-Θ32, ΦΕΚ 1313 Β΄/13-4-2017, σελ. 11 και 17), γίνονται δεκτά «πιστοποιητικά παρακολούθησης σεμιναρίων ετήσιας επιμόρφωσης – εξειδίκευσης στην ΕΑΕ από Πανεπιστήμια ή … Διαβάστε περισσότερα…

Τα κριτήρια ένταξης σε πίνακες και μοριοδότησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής Θα ισχύσουν από το σχολικό έτος 2017-2018

| τελευταία ενημέρωση: Απρίλιος 14, 2017 στις 12:06 πμ |Απόφαση 61048/Ε2/7-4-2017 (ΦΕΚ 1239/Β/10-4-2017) του Υπουργείου Παιδείας Κριτήρια Ένταξης Για την κατάταξη των εκπαιδευτικών ΕΑΕ της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καταρτίζονται Κύριοι και Επικουρικοί πίνακες κατάταξης, στους οποίους εντάσσονται οι εκπαιδευτικοί όλων των προβλεπομένων από τις ισχύουσες διατάξεις κλάδων, με τα παρακάτω κριτήρια: 1. Κριτήρια ένταξης … Διαβάστε περισσότερα…

Οι νέες ρυθμίσεις για τους αναπληρωτές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Θα ισχύσουν από το σχολικό έτος 2017-2018

| τελευταία ενημέρωση: Απρίλιος 8, 2017 στις 12:39 πμ |Παρ. 2 του άρθρου 46 του Νόμου 4465/2017 (ΦΕΚ 47/Α/4-4-2017) Άρθρο 46 – Ρύθμιση θεμάτων αναπληρωτών εκπαιδευτικών 2. α) Το άρθρο 22 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 παρ. 2 του ν. 4229/2014 (Α΄ 8), αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 22 – … Διαβάστε περισσότερα…

Για άλλα δύο σχολικά έτη υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ οι πίνακες των αναπληρωτών

| τελευταία ενημέρωση: Απρίλιος 8, 2017 στις 12:39 πμ |Παράγραφος 1 του άρθρου 46 του Νόμου 4465/2017 (ΦΕΚ 47/Α/4-4-2017) «Η παρ. 1 του άρθρου τρίτου του ν. 4395/2016 (Α΄ 110) εφαρμόζεται και για τις προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για τα σχολικά … Διαβάστε περισσότερα…