ΕΠΑΛ – «Μη παρακολουθούντες μαθητές» και υποδιευθυντές Έγγραφο που απευθύνεται στις ΠΔΕ και στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

| τελευταία ενημέρωση : Μάρτιος 16, 2018 ώρα 09:40 πμ |Έγγραφο Φ3α/38356/Δ4/7-3-2018 του Υπουργείου Παιδείας Κατόπιν ερωτημάτων που περιήλθαν στην υπηρεσία μας σχετικά με την εφαρμογή της παρ 1. της με αριθμ. 18533/Δ4/02-02-2018 ( Β΄450 ) ΥΑ σας διευκρινίζουμε τα εξής : Οι υφιστάμενες τοποθετήσεις Υποδιευθυντών στις σχολικές μονάδες ΕΠΑΛ κατά το τρέχον σχολικό έτος, … Διαβάστε περισσότερα…

Δεν απαλλάσσονται από τις εφημερίες οι εκπαιδευτικοί των Τμημάτων Ένταξης Εκτός αν συναινεί ο Σύλλογος Διδασκόντων και ο Διευθυντής του σχολείου

Έγγραφο 21442/Δ3/7-2-2018 του Υπουργείου Παιδείας Κατόπιν ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας σχετικά με την υποχρέωση άσκησης της εφημερίας στα δημοτικά σχολεία της χώρας μας, στα οποία έχει συσταθεί ΕΔΕΑΥ με βάση την υπ΄ Αριθμ. 17812/Γ6/07-02-2014 (ΦΕΚ 315/Β/12-02-2014) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζεται ότι: Άρθρο 2 Νόμιμη Σύσταση − Πρωτόκολλο Συνεργασίας «3. Για … Διαβάστε περισσότερα…

Η εγκύκλιος για την 30ωρη παραμονή των εκπαιδευτικών στα σχολεία Σε εφαρμογή των πρόσφατων ρυθμίσεων του άρθρου 245 του Ν. 4512/2018

Εγκύκλιος 14181/ΓΔ4/26-1-2018 (ΑΔΑ: ΩΠΚΣ4653ΠΣ-063) του Υπουργείου Παιδείας Σε εφαρμογή του άρθρου 245 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/17-1-2018) επισημαίνονται τα ακόλουθα: Οι εκπαιδευτικοί των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας όπως αυτές προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες … Διαβάστε περισσότερα…

Τι ισχύει για το μέτρο της ωριαίας απομάκρυνσης μαθητή από την αίθουσα διδασκαλίας

Άρθρο 31, παρ. 6 της ΥΑ 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (ΦΕΚ 120/Β/23-1-2018) Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρο 31 της απόφασης 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (ΦΕΚ 120/Β/23-1-2018) του Υπουργείου Παιδείας ισχύουν τα παρακάτω σχετικά με την ποινή της απομάκρυνσης μαθητή από την αίθουσα διδασκαλίας: “Εάν μαθητής παρακωλύει τη διεξαγωγή μαθήματος, είναι δυνατόν να του επιβληθεί προφορική παρατήρηση και να απομακρυνθεί … Διαβάστε περισσότερα…

Κοινή χρήση Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών από συστεγαζόμενες σχολικές μονάδες Χρησιμοποιείται από όλες τις συστεγαζόμενες σχολικές μονάδες

Έγγραφο 185103/Δ2/31-10-2017 του Υπουργείου Παιδείας Σε περίπτωση κατά την οποία σε σχολικό συγκρότημα στο οποίο στεγάζονται περισσότερες από μία (1) σχολικές μονάδες υπάρχει μόνον ένα (1) Σ.Ε.Φ.Ε., αυτό χρησιμοποιείται για την υλοποίηση των εργαστηριακών δραστηριοτήτων των μαθημάτων Φυσικών Επιστημών από όλες τις συστεγαζόμενες σχολικές μονάδες. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 4 της εγκυκλίου 170603/Δ2/13-10-2016 … Διαβάστε περισσότερα…

Νεώτερες οδηγίες για την Εφαρμογή των ΩΠΣ των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑΛ Κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4473/2017

Εγκύκλιος Φ3/182720/Δ4/26-201-2017 του Υπουργείου Παιδείας Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4473/2017 (Α΄ 78), σε συνέχεια της σχετικής εισήγησης του ΙΕΠ και ερωτημάτων που υπεβλήθησαν στην υπηρεσία μας, σας αποστέλλουμε συμπληρωμένη και επικαιροποιημένη την εγκύκλιο οδηγιών εφαρμογής των ΩΠΣ (Ωρολογίων Προγραμμάτων Σπουδών) των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων … Διαβάστε περισσότερα…

4η Συμπληρωματική έγκριση, κατ΄ εξαίρεση, της λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑΛ Για το σχολικό έτος 2017-2018

Απόφαση 1573/18-10-2017 (ΑΔΑ:64174653ΠΣ-ΡΧ2) του Υπουργείου Παιδείας Αποφασίζουμε τη συμπληρωματική έγκριση με μικρότερο αριθμό μαθητών από τον προβλεπόμενο στην υπ΄ αριθ. Φ12/134644/Δ4/08-08-2017 (Β΄ 2891) υπουργική απόφαση «Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος Γενικής Παιδείας της Α’ Τάξης, τμήματος Τομέα της Β’ Τάξης και τμήματος Ειδικότητας της Γ’ Τάξης Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ)», κατ’ εξαίρεση για το … Διαβάστε περισσότερα…

Οδηγίες για την Εφαρμογή των ΩΠΣ των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑΛ Κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4473/2017

| τελευταία ενημέρωση : Οκτώβριος 28, 2017 ώρα 09:36 μμ |Εγκύκλιος Φ3/171007/Δ4/11-10-2017 του Υπουργείου Παιδείας Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4473/2017 (Α΄ 78) και σε συνέχεια της σχετικής εισήγησης του ΙΕΠ, σας αποστέλλουμε τις ακόλουθες οδηγίες εφαρμογής των Ωρολογίων Προγραμμάτων Σπουδών (ΩΠΣ) των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των … Διαβάστε περισσότερα…

Έγκριση, κατά παρέκκλιση, λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων στα Γενικά Λύκεια για το 2017-2018 Για διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών μονάδων

| τελευταία ενημέρωση : Νοεμβρίου 2, 2017 ώρα 08:15 μμ |Απόφαση 167785/Δ2/06-10-2017 (ΑΔΑ: ΨΛ574653ΠΣ-Φ9Λ) του Υπουργείου Παιδείας Αποφασίζουμε την έγκριση λειτουργίας τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού στο Γενικό Λύκειο για το σχολικό έτος 2017-2018, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: Διαβάστε την ΥΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 2-11-2017 Η ανωτέρω ΥΑ συμπληρώθηκε με την 188166/Δ2/2-11-2017 … Διαβάστε περισσότερα…

Εγκρίσεις λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων Γυμνασίων και ΓΕΛ της ΔΔΕ Φλώρινας Για το σχολικό έτος 2017-2018

Απόφαση 6299/4-10-2017 (ΑΔΑ:7ΘΑΜ4653ΠΣ-Ε4Ξ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Εγκρίνουμε τη λειτουργία των ολιγομελών τμημάτων Γυμνασίων και ΓΕΛ, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, για το σχολικό έτος 2017-2018, ως εξής: Διαβάστε την απόφαση Είχε προηγηθεί η όμοια απόφαση 5618/29-9-2017 (ΑΔΑ:7ΑΝ14653ΠΣ-ΙΚΠ) με την οποία είχε εγκριθεί η λειτουργία ολιγομελών τμημάτων των ΓΕΛ και του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου … Διαβάστε περισσότερα…

Pin It
[ + ]