Διευκρινίσεις για τη διαδικασία αξιολόγησης του προσωπικού στο Δημόσιο για την αξιολογική περίοδο του 2017 Οι προθεσμίες για την ολοκλήρωση των προβλεπομένων ενεργειών

Εγκύκλιος ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/39/οικ.19933/1-6-2018 (ΑΔΑ: ΘΔ1465ΧΘΨ-ΚΑΧ) του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης Τη Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018 ξεκινάει η προθεσμία καταχώρισης των στοιχείων από τον αξιολογούμενο (υπάλληλο ή προϊστάμενο οργανικής μονάδας) και λήγει την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018, καταληκτική ημερομηνία υποβολής της έκθεσης αξιολόγησης από τον αξιολογούμενο στον Α’ αξιολογητή. Η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς … Διαβάστε περισσότερα…

Το χρονοδιάγραμμα της αξιολόγησης στο Δημόσιο για το 2017 Θα διενεργηθεί στο διάστημα από 10 Μαΐου 2018 έως 13 Ιουλίου 2018 μέσω του apografi.gov.gr

| τελευταία ενημέρωση: Ιούνιος 16, 2018 στις 03:42 μμ |Εγκύκλιος ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/36/οικ.18809/24-5-2018 (ΑΔΑ: 6ΜΦ5465ΧΘΨ-ΗΑΦ) του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης Σε συνέχεια της με αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/35/οικ.18485/22-5-2018 (ΦΕΚ 1882/Β/24-5-2018) Υπουργικής Απόφασης, σας ενημερώνουμε ότι για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017 οι σχετικές με την ηλεκτρονική αξιολόγηση ενέργειες διενεργούνται από 10 Μαΐου 2018 έως 13 Ιουλίου 2018. Συγκεκριμένα, οι … Διαβάστε περισσότερα…

Ηλεκτρονική διεξαγωγή της αξιολόγησης του προσωπικού που υπηρετεί στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης, για το 2017 Νέες νομοθετικές ρυθμίσεις για τις διαδικασίες

Εγκύκλιος ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/32/οικ.17115/10-5-2018 (ΑΔΑ: Ψ37Ρ465ΧΘΨ-ΦΚΒ) του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης Στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης των διαδικασιών και των υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης, με τις διατάξεις του άρθρου 9 «Ηλεκτρονική αξιολόγηση» του ν. 4553/2018 (ΦΕΚ Α’ 75/27-4-2018) τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του ν.4369/2016 (ΦΕΚ Α’33) περί αξιολόγησης προσωπικού, προβλέποντας ιδίως την ηλεκτρονική διεξαγωγή της διαδικασίας αξιολόγησης. Αναλυτικότερα: {…} Ενόψει … Διαβάστε περισσότερα…

Ηλεκτρονική εφαρμογή για την αξιολόγηση προσωπικού στο Δημόσιο για το 2017 Δεν αφορά στους εκπαιδευτικούς

Εγκύκλιος ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/31/οικ.14951/24-4-2018 (ΑΔΑ: 6ΨΩΛ465ΧΘΨ-3Ο1) του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης Σε συνέχεια της με αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.2/27/οικ.10178/14-3-2018 (ΑΔΑ:78Ξ2465ΧΘΨ–ΓΓ6) εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας, σας ενημερώνουμε ότι σύντομα θα τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική εφαρμογή για την αξιολόγηση του προσωπικού που θα αποτελεί μία νέα λειτουργικότητα του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου. Κατά την έναρξη λειτουργίας της νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής, … Διαβάστε περισσότερα…

Οι αλλαγές στην αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου (ΠΔ 46/2016) Αφορούν στις Δημιουργικές Εργασίες, στα Αρχαία Ελληνικά της Β Τάξης και στις απολυτήριες εξετάσεις

| τελευταία ενημέρωση: Νοέμβριος 15, 2017 στις 09:02 μμ |Έγγραφο 194027/Δ2/10-11-2017 του Υπουργείου Παιδείας Σας ενημερώνουμε ότι προωθείται τροποποίηση του ΠΔ 46/2016 όσον αφορά τα εξής σημεία: α) Δημιουργικές Εργασίες, β) Αξιολόγηση της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας του προγράμματος Γενικής Παιδείας στη Β΄ Ημερήσιου ΓΕΛ και Γ΄ Εσπερινού ΓΕΛ, γ) Αξιολόγηση μαθημάτων στη Γ΄ … Διαβάστε περισσότερα…

Ολοκλήρωση διαδικασίας αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4369/2016, όπως ισχύει

Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.32.15/815/οικ.36099/26-10-2017 (ΑΔΑ: 6ΞΟ0465ΧΘΨ-ΡΦΜ) του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης Σε συνέχεια της αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/793/οικ.31809/27-9-2017 (ΑΔΑ: 66ΗΘ465ΧΘΨ-ΖΒΧ) εγκυκλίου που εκδόθηκε από την Υπηρεσία μας, με την οποία δόθηκαν οδηγίες αναφορικά με την ορθή και ενιαία εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 του ν. 4489/2017, που τροποποιούν και συμπληρώνουν τις διατάξεις του ΜΕΡΟΥΣ Β’-«ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» του ν. 4369/2016 … Διαβάστε περισσότερα…

Η εγκύκλιος για νέο σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων Δεν αφορά στους εκπαιδευτικούς

Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/753/οικ.7513/3-3-2017 (ΑΔΑ: ΨΩ5Κ465ΧΘΨ-ΠΥΒ) του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης Στις διατάξεις του εν λόγω συστήματος αξιολόγησης υπάγονται οι τακτικοί πολιτικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ): α) του Δημοσίου, β) των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α΄ και β΄ βαθμού, γ) των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), συμπεριλαμβανομένου του Οργανισμού Γεωργικών … Διαβάστε περισσότερα…

Μέχρι 31-12-2014 θα ολοκληρωθεί η α΄ φάση αξιολόγησης των διευθυντών των σχολικών μονάδων

| τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 26, 2017 στις 09:49 μμ |Εγκύκλιος 10940/20-10-2014 του Υπουργείου Παιδείας Σε συνέχεια του εγγράφου Α-71/115305/Δ2/22-07-2014 και μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των Περιφερειακών Δ/ντών Εκπαίδευσης, των Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού, των Προϊσταμένων Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, των Σχολικών Συμβούλων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης και των Δ/ντών Π/θμιας και … Διαβάστε περισσότερα…

Νέες προθεσμίες για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων εκτός των εκπαιδευτικών

Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.32.12/645/οικ.20907/27-8-2014 (ΑΔΑ:71Ψ6Χ-Μ5Λ) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 4. Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 250 του ν.4281/2014 (Α΄ 160)προβλέπονται κατά τη γραμματική διατύπωση των σχετικών διατάξεων τα εξής: α) η αξιολόγηση έτους 2013 δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την αποτίμηση των προσόντων των υπαλλήλων για τη θέση τους σε διαθεσιμότητα και … Διαβάστε περισσότερα…

Νέα διευκρινιστική εγκύκλιος για την αξιολόγηση των διοικητικών υπαλλήλων

| τελευταία ενημέρωση: Ιούνιος 28, 2014 στις 12:24 πμ |Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.32.10/559/οικ. 15261/16-6-2014 (ΑΔΑ:7ΚΣ6Χ-Χ6Ξ) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Η εγκύκλιος διευκρινίζει θέματα σχετικά με : Ποιο είναι αρμόδιο  όργανο  για  την  έκδοση  απόφασης  επιμερισμού  ποσοστών  ανά  κλίμακα βαθμολόγησης Διαθεσιμότητα – μισθολογική κατάσταση υπαλλήλων σε σχέση με την αξιολόγηση Στο τέλος της εγκυκλίου επισυνάπτεται … Διαβάστε περισσότερα…