Ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για το 2017-2018

Απόφαση 136518/Ε2/11-8-2017 του Υπουργείου Παιδείας Ανακαλούμε την υπ΄αριθμ. πρωτ. 114515/Ε2/6-7-2017 ΥΑ μόνο κατά το μέρος που αφορά στην απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Διαβάστε την απόφαση

Αναδρομική ανάκληση πρόσληψης αναπληρωτή Λόγω μη επαλήθευσης της γνησότητας του τίτλου σπουδών

Απόφαση 25590/E2/20-2-2017 (ΑΔΑ: 6ΒΔ24653ΠΣ-2ΤΒ) του Υπουργείου Παιδείας Ανακαλούμε τις αριθμ. 112904/Γ6/13-9-2010, 118101/Γ6/13-10-2011, 113960/Γ6/25-09-2012 και 140617/Γ6/1-10-2013 Υ.Α. πρόσληψης εκπαιδευτικών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από τους πίνακες κατάταξης προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) για τα σχολικά έτη 2010-11, 2011-12, 2012-13 και 2013-14, αντίστοιχα, κατά το μέρος που αφορούν … Διαβάστε περισσότερα…

Αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ Για το διδακτικό έτος 2015-2016

| τελευταία ενημέρωση: Αύγουστος 21, 2016 στις 11:15 μμ |Απόφαση 183763/Ε2/13-11-2015 του Υπουργείου Παιδείας Α. Ανακαλούμε/Διακόπτουμε την απόσπαση από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ των παρακάτω εκπαιδευτικών Δ.Ε., οι οποίες είχαν αποσπασθεί με τις αριθμ. πρωτ. 136713/Ε2/3-9-2015, 147143/Ε2/18-9-2015 και 163031/Ε2/15-10-2015 Υ.Α., ως ακολούθως: Β1. Αποσπούμε κατά προτεραιότητα τον παρακάτω εκπαιδευτικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2015-2016, … Διαβάστε περισσότερα…

Ανακλήσεις και νέες αποσπάσεις και εκπαιδευτικών σε Βιβλιοθήκες Για το σχολικό έτος 2015-2016

| τελευταία ενημέρωση: Αύγουστος 22, 2016 στις 12:50 πμ |Απόφαση 173719/Γ1/2-11-2015 του Υπουργείου Παιδείας 1. Αποσπούμε συμπληρωματικά μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, για το σχολικό έτος 2015-2016, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Α) στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας και Β) στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες, ως ακολούθως: 2. Ανακαλούμε/ Διακόπτουμε … Διαβάστε περισσότερα…

Αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ Για το διδακτικό έτος 2015-2016

| τελευταία ενημέρωση: Αύγουστος 22, 2016 στις 01:19 πμ |Απόφαση 163031/Ε2/15-10-2015 του Υπουργείου Παιδείας Α. Διακόπτουμε/Ανακαλούμε την απόσπαση από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ των παρακάτω εκπαιδευτικών Δ.Ε., οι οποίοι είχαν αποσπασθεί με τις αριθμ. πρωτ. 136713/Ε2/3-9-2015, 145556/Ε2/17-9-2015 και 147143/Ε2/18-9-2015 Υ.Α., ως ακολούθως: Β. Τροποποιούμε την απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ως … Διαβάστε περισσότερα…

Αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ Για το διδακτικό έτος 2015-2016

| τελευταία ενημέρωση: Αύγουστος 22, 2016 στις 11:09 μμ |Απόφαση 163033/Ε2/15-10-2015 του Υπουργείου Παιδείας Α1. Διακόπτουμε/Ανακαλούμε την απόσπαση από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ των παρακάτω εκπαιδευτικών Δ.Ε., οι οποίοι είχαν αποσπασθεί με τις αριθμ. πρωτ. 136713/Ε2/3-9-2015 και 147143/Ε2/18-9-2015 Υ.Α., ως ακολούθως: Α2. Ανακαλούμε την απόσπαση από την Εκκλησιαστική Εκπαίδευση σε ΠΥΣΔΕ του παρακάτω εκπαιδευτικού της Δευτεροβάθμιας … Διαβάστε περισσότερα…

Ανάκληση απόσπασης εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Εκκλησιαστικά Σχολεία

Απόφαση 158929/Θ2/8-10-2015 (ΑΔΑ:ΩΝ7Κ465ΦΘ3-Β5Ζ) του Υπουργείου Παιδείας Ανακαλούμε την αριθ. 133378/Θ2/26-8-2015 (ΑΔΑ: Ω0ΦΟ465ΦΘ3-ΨΑΖ) απόφαση Υπουργού Παιδείας «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Εκκλησιαστικά Σχολεία … για το διδ. ή και σχ. έτος 2015-2016» ως προς το μέρος που αφορά στις αποσπάσεις των κάτωθι: Διαβάστε την ΥΑ

Ανακλήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ σε ΣΜΕΑΕ Για το διδακτικό έτος 2015-2016.

| τελευταία ενημέρωση: Αύγουστος 23, 2016 στις 12:53 πμ |Απόφαση 145551/Ε2/17-9-2015 του Υπουργείου Παιδείας Α) Ανακαλούμε την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 134004/Ε2/27-8-2015 ΥΑ, μόνο κατά το μέρος που αφορά στην απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, ως ακολούθως: Β) Αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2015-2016 με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη … Διαβάστε περισσότερα…

Ανάκληση απόφασης απόσπασης εκπαιδευτικών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας Για το σχολικό έτος 2015-2016

Απόφαση Κ1/143794/15-9-2015 (ΑΔΑ:ΩΨ3Κ465ΦΘ3-Χ40) του Υπουργείου Παιδείας Ανακαλούμε μερικώς την αριθμ. πρωτ. Κ1/133888/27-8-2015 Υπουργική Απόφαση «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2015-2016» ως προς το μέρος που αφορά τους παρακάτω εκπαιδευτικούς: Διαβάστε την ΥΑ

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΔΕ γενικών ειδικοτήτων σε Μουσικά Σχολεία Για το διδακτικό έτος 2015-2016

| τελευταία ενημέρωση: Αύγουστος 25, 2016 στις 01:24 πμ |Απόφαση 136716/Ε2/3-9-2015 του Υπουργείου Παιδείας Α. Ανακαλούμε την απόσπαση του παρακάτω εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2015-2016, σε Μουσικά Σχολεία, η οποία πραγματοποιήθηκε με την αρ. 134037/Ε2/27-8-2015 ΥΑ, ως ακολούθως : Β. Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2015-2016, στα … Διαβάστε περισσότερα…