Νομοθεσία Διαρκής ενημέρωση

| τελευταία ενημέρωση: Αύγουστος 14, 2018 στις 09:28 μμ |

Η ΥΑ 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (ΦΕΚ 120/Β/23-1-2018) με θέμα «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης” όπως ισχύει με όλες τις αλλαγές της (Τελευταία ενημέρωση 25-5-2018).

Η εγκύκλιος 13963/ΓΔ4/26-1-2018 (ΑΔΑ:7ΥΓ74653ΠΣ-ΓΞ5) με θέμα «Ενημέρωση σχολικών μονάδων σχετικά με την με αρ. πρωτ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (Β΄ 120) Υ.Α.»

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Το ωρολόγιο πρόγραμμα του ημερήσιου και του εσπερινού γυμνασίου για το 2017-2018

ΠΔ 104/1979 (ΦΕΚ 23/Α/7-2-1979) Σχολικό-Διδακτικό έτος, εγγραφές, μετεγγραφές κλπ (Με όλες τις αλλαγές-Τελευταία ενημέρωση 5-8-2017) (Το διάταγμα αυτό ουσιαστικά αντικαταστάθηκε από την ΥΑ 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (ΦΕΚ 120/Β/23-1-2018)

ΠΔ 508/1977 (ΦΕΚ 161/Α/9-6-1977) Περί προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως (Με όλες τις αλλαγές – Τελευταία ενημέρωση 24-4-2016)

ΠΔ 465/1981 (ΦΕΚ 129/Α/15-5-1981) Περί του τρόπου προαγωγής, απολύσεως και εξετάσεων των μαθητών των Γυμνασίων (Με όλες τις αλλαγές – Τελευταία ενημέρωση 24-4-2016)

ΠΔ 123/1987 (ΦΕΚ 68/Α/20-5-1987) Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Με όλες τις αλλαγές – Τελευταία ενημέρωση 24-4-2016)

ΠΔ 409/1994 (ΦΕΚ 226/Α/22-12-1994) Αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου (Με όλες τις αλλαγές – Τελευταία ενημέρωση 29-11-2016)

Αξιολόγηση των μαθητών του Γυμνασίου, συμπλήρωση διατάξεων περί απουσιών των μαθητών Γυμνασίων, λήξη μαθημάτων στο Γυμνάσιο και λοιπές διατάξεις. (ΠΔ 39/2014, ΦΕΚ 75/Α/28-3-2014)

Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου (ΠΔ 126/2016, ΦΕΚ 211/Α/11-11-2016) (Με όλες τις αλλαγές – Τελευταία ενημέρωση 19-5-2017)

Εξέταση μαθητών Ημερήσιων και Εσπερινών Γυμνασίων, με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΥΑ 28722/Γ2/12-3-2010, ΦΕΚ 276/Β/16-3-2010)

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του Ημερησίου Γυμνασίου (ΥΑ 93381/Δ2/7-6-2016, ΦΕΚ 1640/Β/9-6-2016, ΑΔΑ : 7ΣΙΑ4653ΠΣ-ΒΟΖ) που ισχύει από το 2016-2017 και η τροποποίησή του (ΥΑ 121072/Δ2/22-07-2016, ΑΔΑ : 77174653ΠΣ-Φ22, ΦΕΚ 2449/Β/2016)

To Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εσπερινού Γυμνασίου που ισχύει από το 2016-2017 (ΥΑ 103540/Δ2/24-6-2016, ΦΕΚ 2078/Β/6-7-2016, ΑΔΑ:6ΕΧΡ4653ΠΣ-1ΓΡ)

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Μουσικών Σχολείων (Λυκείων) που ισχύει από το 2015-2016 (ΥΑ 130085/Δ2/18-8-2015, ΦΕΚ 1817/Β/21-8-2015) και η τροποποίησή του που αφορά μόνο στα Μουσικά Γυμνάσια (ΥΑ 108340/Δ2/1-7-2016, ΦΕΚ 2182/Β/14-7-2016, όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 2271/Β/21-7-2016) και ισχύει από το 2016-2017.
Από το 2017-2018 ισχύει η τροποποίηση για το ωρολόγιο πρόγραμμα της Γ’ τάξης των Μουσικών Λυκείων (ΥΑ 15993/Δ2/31-1-2018, ΦΕΚ 759/Β/5-3-2018, ΑΔΑ:6Λ5Ψ4653ΠΣ-ΧΗΦ)

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Καλλιτεχνικών Σχολείων (Γυμνασίων και Λυκείων) που ισχύει από το 2016-2017 (106486/Δ2/29-6-2016, ΦΕΚ 2107/Β/7-7-2016, ΑΔΑ:6Ο0Ο4653ΠΣ-ΝΜΥ) και η τροποποίησή της (ΥΑ 22573/Δ2/9-2-2018, ΦΕΚ 991/Β/21-3-2018, ΑΔΑ:7Υ7Β4653ΠΣ-70Γ)

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων που ισχύει για το 2015-2016 (ΥΑ 207524/Θ2/19-12-2014, ΦΕΚ 3555/Β/30-12-2014, ΑΔΑ:ΒΥ469-Τ9Ρ)

Διδασκαλία του διδακτικού/μαθησιακού πεδίου Τεχνολογία και Πληροφορική στο Γυμνάσιο (ΥΑ 116886/Δ2/21-7-2015, ΦΕΚ 1687/Β/13-8-2015, ΑΔΑ: ΒΧΦΩ465ΦΘ3-863)

Διδασκαλία Αγγλικής γλώσσας κατά επίπεδα γνώσεων στο Γυμνάσιο – Πώς συγκροτούνται τα τμήματα (ΥΑ 135800/Δ2/23-8-2016, ΦΕΚ 2732/Β/31-8-2016, όπως διευκρινίστηκε με την 152928/Δ2/19-9-2016 εγκύκλιο)

Διδασκαλία β΄ ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο – Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων (ΥΑ 174424/Δ2/19-10-2016, ΦΕΚ 3563/Β/4-11-2016, ΑΔΑ:6ΝΦΦ4653ΠΣ-ΣΜ7). Ισχύει από το 2016-2017. Από το σχολικό έτος 2017-2018 ισχύει η ΥΑ 53476/ΓΔ4/28-3-2017 (ΦΕΚ 1171/Β/4-4-2017).


ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕΛ)

Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου (ΠΔ 60/2006, ΦΕΚ 65/Α/30-3-2006)  (Τελευταία ενημέρωση 20-12-2015). Ισχύει πλέον μόνο για ό,τι έχει σχέση με τις Πανελλήνιες Εξετάσεις.

Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου (ΠΔ 46/2016, ΦΕΚ 74/Α/22-4-2016) (Προεδρικό Διάταγμα σύμφωνα με το νόμο 4186/2013). Με όλες τις αλλαγές (Τελευταία Ενημέρωση 22-5-2018)


Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού και μαθημάτων επιλογής στο Γενικό Λύκειο (ΥΑ 108279/Δ2/1-7-2016, ΦΕΚ 2182/Β/14-7-2016) και η συμπλήρωσή της (131457/Δ2/9-8-2016, ΦΕΚ 2626/Β/24-8-2016, ΑΔΑ:7ΜΦΨ4653ΠΣ-ΔΛΖ). Ισχύει από το σχολικό έτος 2016-2017.

Διδασκαλία ξένης γλώσσας στο Γενικό Λύκειο – Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων (ΥΑ 137430/Γ2/2-9-2014, ΦΕΚ 2406/Β/9-9-2014)

Γραπτές δοκιμασίες αξιολόγησης των μαθητών στο Γενικό Λύκειο (Εγκύκλιος 128747/Γ2/19-10-2012)


Γενικό Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Νόμος 2525/1997 (ΦΕΚ 188/Α/1997) με όλες τις αλλαγές (Τελευταία ενημέρωση 4-3-2018)

Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2019 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου (ΥΑ 119174/Δ2/13-7-2018, ΦΕΚ 3411/Β/10-8-2018)

Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2019 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου (ΥΑ 119177/Δ2/13-7-2018, ΦΕΚ 3412/Β/10-8-2018)

Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΥΑ Φ.253/28934/Β6/21-3-2006, ΦΕΚ 391/Β/30-3-2006, με όλες τις αλλαγές) Τελευταία ενημέρωση 24-3-2018

Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 3 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 τ. Α’) όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 74 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α’) και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων. (ΥΑ Φ.253/142542/Α5/2017, ΦΕΚ 2995/Β/31-8-2017) όπως ισχύει με όλες τις αλλαγές της (τελευταία ενημέρωση 22-3-2018) και το σχετικό έγγραφο Φ.251/145859/Α5/5-9-2017 του ΥπΠΕΘ. (Ισχύει από το σχολικό έτος 2017-2018).

Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 3 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 τ.Α) και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων (ΥΑ Φ.253/85476/Α5/28-5-2015, ΦΕΚ 995/Β/29-5-2015) όπως ισχύει με όλες τις αλλαγές της (τελευταία ενημέρωση 24-3-2018). Αφορά τους υποψήφιους που θα υποβάλλουν μηχανογραφικό για το 10% των θέσεων κατά τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019.

Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (YA Φ.253/193309/Α5/27-11-2015, ΦΕΚ 2647/Β/9-12-2015). Τελευταία ενημέρωση 18-2-2018.

Ορισμός των τμημάτων και των σχολών των Πανεπιστημίων, των ΤΕΙ κλπ για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες (ΥΑ Φ.253/128314/Β6/29-11-2002, ΦΕΚ 1538/Β/10-12-2002 με όλες τις αλλαγές, τελευταία ενημέρωση 19-3-2018)

Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες (ΥΑ  Φ.151/20049/Β6/20-2-2007, ΦΕΚ 272/Β/1-3-2007) με όλες τις αλλαγές (τελευταία ενημέρωση 8-1-2018)

Διαδικασίες σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου, με το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που θεσπίστηκε με το Ν. 4186/2013 όπως ισχύει (ΥΑ Φ.251/37802/Α5/3-3-2016 με όλες τις αλλαγές της, τελευταία ενημέρωση 16-4-2018)


Ωρολόγια Προγράμματα Γενικού Λυκείου

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το 2017-2018

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων όλων των τάξεων του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου για το 2016-2017 (Ν. 4186/2013 και Ν. 4327/2015)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Β, Γ και Δ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το 2016-2017 (ΥΑ 82437/Δ2/22-5-2015, ΦΕΚ 941/Β/25-5-2015, ΑΔΑ: 6ΚΝ3465ΦΘ3-49Ρ). Για την Α τάξη, από το 2017-2018 ισχύει η ΥΑ 147899/Δ2/7-9-2017 (ΦΕΚ 3202/Β/12-9-2017, ΑΔΑ: 7ΧΣ54653ΠΣ-Ρ9Ω)


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑΛ)

Το ωρολόγιο πρόγραμμα Ημερήσιου ΕΠΑΛ και Εσπερινού ΕΠΑΛ για το 2017-2018

Το ωρολόγιο πρόγραμμα Ημερήσιου ΕΠΑΛ και Εσπερινού ΕΠΑΛ για το 2016-2017

Νόμος 3475/2006 (ΦΕΚ 146/Α/13-7-2006) Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις με όλες τις αλλαγές (τελευταία ενημέρωση 1-1-2018)

Νόμος 3748/2009 (ΦΕΚ 29/Α/19-7-2009) Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατό­χων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις με όλες τις αλλαγές (τελευταία ενημέρωση 13-9-2013)

Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) Το ΠΔ 50/2008 (ΦΕΚ 81/Α/8-5-2008) με όλες τις τροποποιήσεις του  (τελευταία ενημέρωση 2-7-2014)
α) ΠΔ 43/2010 (ΦΕΚ 86/Α/7-6-2010),
β) ΠΔ 61/2012 (ΦΕΚ 112/Α/3-5-2012)
γ) ΠΔ 112/2013 (ΦΕΚ 145/Α/14-6-2013)
δ) ΠΔ 79/2014 (ΦΕΚ 123/Α/8-5-2014)

Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ). Το ΠΔ 56/2016 (ΦΕΚ 91/Α/19-5-2016) όπως ισχύει με όλες τις αλλαγές του (τελευταία ενημέρωση 3-6-2017).

Αξιολόγηση των μαθητών των ΕΠΑΛ και των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας» (ΠΔ 40/2018, ΦΕΚ 76/Α/30-4-2018)

Σχολικό και διδακτικό έτος, διακοπές και αργίες, υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα, εγγραφές – μετεγγραφές – φοίτηση μαθητών, διαγωγή και τιμητικές διακρίσεις μαθητών, που αφορούν στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΥΑ 80033/Γ2/4-8-2006, ΦΕΚ 1286/Β/12-9-2006) όπως συμπληρώθηκε με την ΥΑ 139628/Γ2/1-10-2013 (ΦΕΚ 2530/Β/8-10-2013) και τροποποιήθηκε με την ΥΑ 62839/Δ4/22-4-2015 (ΦΕΚ 724/Β/28-4-2015, ΑΔΑ:7ΦΞ8465ΦΘ3-8Μ1) και ρυθμίζει θέματα τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην νεότερη ΥΑ Φ1α/98933/Δ4/13-6-2017 (ΦΕΚ 2075/Β/15-6-2017, ΑΔΑ:6ΕΞΙ4653ΠΣ-65Θ)

Εγγραφές – Μετεγγραφές μαθητών στα ΕΠΑΛ (ΥΑ Φ1α/98933/Δ4/13-6-2017, ΦΕΚ 2075/Β/15-6-2017, ΑΔΑ:6ΕΞΙ4653ΠΣ-65Θ) με ισχύ από το 2017-2018. Κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα της παρούσας απόφασης, παύει να ισχύει.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Επιλογής της Α΄ Τάξης και των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων της Β΄ Τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) του Ν. 4386/2016 με ισχύ από το 2016-2017 (ΥΑ Φ2/88938/Δ4/1-6-2016, ΦΕΚ 1567/Β/2-6-2016), η 1η τροποποίησή της (ΥΑ Φ2/127074/Δ4/1-8-2016, ΦΕΚ 2434/Β/5-8-2016) και η 2η τροποποίησή της (ΥΑ Φ2/65926/Δ4/21-4-2017, ΦΕΚ 1427/Β/26-4-2017) με ισχύ από το 2017-2018.
Από το σχολικό έτος 2018-2019 θα ισχύει η ΥΑ Φ2/92271/Δ4/5-6-2018 (ΦΕΚ 2187/Β/12-6-2018, όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 2485/Β/28-6-2018, ΑΔΑ:ΩΔΟ94653ΠΣ-ΠΩΤ)
Ειδικά μετά τη δημοσίευση της ΥΑ Φ2/107972/Δ4/28-06-2018 (ΦΕΚ 2636/Β/5-7-2018, ΑΔΑ:9Η454653ΠΣ-7Δ0) δηλ. από το σχολικό έτος 2018-2019 :
«παύει να ισχύει η υπ’ αριθμ. Φ2/92271/Δ4/05-06-2018 (Β’ 2187) υπουργική απόφαση κατά το μέρος που αφορά στην Α’ και Β’ τάξη Εσπερινού ΕΠΑΛ τετραετούς φοίτησης.»

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α’ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των Β΄, Γ΄ τάξεων Ημερησίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού (YA Φ2/88070/Δ4/4-6-2015 (ΦΕΚ 1053/Β/5-6-2015, ΑΔΑ:ΩΤΝΑ465ΦΘ3-97Φ) και η τροποποιητική αυτής ΥΑ Φ2/141441/Δ4/10-9-2015 (ΦΕΚ 2042/Β/18-9-2015)

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 88070/Δ4/4-6-2015 (Β΄ 1053) ΥΑ με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑΛ και των Β΄, Γ΄ τάξεων Ημερησίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑΛ ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού» με ισχύ από το 2016-2017. (ΥΑ Φ2/127065/Δ4/1-8-2016, ΦΕΚ 2434/Β/5-8-2016). Η συμπληρωματική αυτή απόφαση αφορά το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων στη Γ΄ τάξη των ημερησίων και τη Γ΄ και Δ΄ τάξη των εσπερινών ΕΠΑΛ που θα λειτουργήσουν τη σχολική χρονιά 2016-2017. Η ΥΑ Φ2/127065/Δ4/1-8-2015 (Β’ 2434) τροποποιήθηκε εκ νέου με την ΥΑ Φ2/159819/Δ4/28-9-2016 (ΦΕΚ 3253/Β/10-10-2016).

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των μαθημάτων Ειδικότητας της Γ΄ Τάξης Ημερήσιου και της Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑΛ του ν. 4386/2016, με ισχύ από το σχολικό έτος 2017-2018 (ΥΑ Φ2/65921/Δ4/21-4-2017, ΦΕΚ 1426/Β/26-4-2017) και οι τροποποιήσεις της (ΥΑ Φ2/95229/Δ4/7-6-2017, ΦΕΚ 2072/Β/15-6-2017 και ΥΑ Φ2/89289/Δ4/31-5-2018, ΦΕΚ 2122/Β/8-6-2018, ΑΔΑ:6Θ164653ΠΣ-Ε90)
Ειδικά μετά τη δημοσίευση της ΥΑ Φ2/107972/Δ4/28-06-2018 (ΦΕΚ 2636/Β/5-7-2018, ΑΔΑ:9Η454653ΠΣ-7Δ0) από το σχολικό έτος 2018-2019 : «από το σχολικό έτος 2019–2020 παύει να ισχύει η υπ’ αριθμ. Φ2/65921/Δ4/21-04-2017 (Β’ 1426) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. Φ2/95229/Δ4/07-06-2017 (Β’ 2071) και Φ2/89289/Δ4/31-05-2018 (Β’ 2122) όμοιές της, κατά το μέρος που αφορά στην Γ’ τάξη Εσπερινού ΕΠΑΛ τετραετούς φοίτησης.»

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού (3ετούς φοίτησης) ΕΠΑΛ και των μαθημάτων ειδικότητας των ειδικοτήτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Γ’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού (3ετούς φοίτησης) ΕΠΑΛ και της Γ’ και Δ’ τάξης Εσπερινού (4ετούς φοίτησης) ΕΠΑΛ (ΥΑ Φ2/129460/Δ4/30-7-2018, ΦΕΚ 3224/Β/7-8-2018)

Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ), των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστών, των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), και για ποσοστό θέσεων 5% του συνολικού αριθμού εισακτέων σε Τμήματα Σχολών των Πανεπιστημίων καθώς και προσαύξηση του ποσοστού αυτού κατά 5% για εισαγωγή σε τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κατ’ εξαίρεση για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (ΥΑ Φ.151/43612/Α5/15-3-2018, ΦΕΚ 983/Β/20-3-2018)

Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων υποψηφίων ΕΠΑΛ για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2017-2018 (ΥΑ Φ151/159838/Α5/25-9-2017, ΦΕΚ 3392/Β/27-9-2017, ΑΔΑ:6ΩΜΖ4653ΠΣ-3ΨΧ)

Καθορισμός διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑΛ του ν.4386/2016 (Α΄ 83) για το σχολικό έτος 2017-2018 (ΥΑ Φ6/162684/Δ4/29-9-2017, ΦΕΚ 3588/Β/11-10-2017, ΑΔΑ:68ΤΥ4653ΠΣ-8ΟΩ)

Καθορισμός διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑΛ του ν.4186/2013 (Α΄ 193) για το σχολικό έτος 2017-2018 (ΥΑ Φ6/162681/Δ4/299-2017, ΦΕΚ 3602/Β/12-10-2017, ΑΔΑ: ΩΓΞΔ4653ΠΣ-ΖΩΗ)

Σύσταση ατομικών και συλλογικών οργάνων για τις Πανελλαδικές εξετάσεις κατόχων απολυτηρίου ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ με όλες τις αλλαγές (ΚΥΑ Φ151/24463/Β6/4-3-2009, ΦΕΚ 422/Β/9-3-2006, τελευταία ενημέρωση 5-6-2018)

(Μέγιστος) Αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΚΥΑ 42712/Γ2/20-3-2014, ΑΔΑ: ΒΙΗΤ9-ΠΞ0, ΦΕΚ 833/Β/3-4-2014)

Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος Γενικής Παιδείας της Α΄ Τάξης, τμήματος Τομέα της Β΄ Τάξης και τμήματος Ειδικότητας της Γ΄ Τάξης ΕΠΑΛ.  (ΥΑ Φ12/134644/Δ4/8-8-2017, ΦΕΚ 2891/Β/21-8-2017, ΑΔΑ:Ω62Τ4653ΠΣ-ΤΛΜ). Ισχύει από το σχολικό έτος 2017-2018.

Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Τομέων – Ειδικοτήτων της Β΄ και Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑΛ. (Φ12/93600/Δ4/12-6-2015, ΦΕΚ 1249/Β/24-6-2015, ΑΔΑ:ΩΑ2Υ465ΦΘ3-565). Ισχύει από το 2015-2016

Καθορισμός λειτουργίας των Εργαστηριακών Κέντρων και των καθηκόντων των στελεχών τους και του Συλλόγου Διδασκόντων (YA 96004/Δ4/17-6-2015, ΦΕΚ 1318/Β/1-7-2015, ΑΔΑ:ΩΥΛΒ465ΦΘ3-ΡΥ9), η συμπλήρωσή της (ΥΑ 133384/Δ4/12-8-2016, ΦΕΚ 2628/Β/248-2016) και η τροποποίηση (Φ24α/141494/Δ4/28-08-2017, ΦΕΚ 2994/Β/31-8-2017)

Πλήθος Τμημάτων για τον καθορισμό του ωραρίου των Διευθυντών και Υποδιευθυντών ΕΠΑΛ και τον ορισμό των Υποδιευθυντών ΕΠΑΛ (Εγκύκλιος Φ8/143514/Δ4/31-8-2017)


ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Νόμος 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/30-9-1985) με όλες τις αλλαγές (Τελευταία ενημέρωση 4-3-2018)

Νόμος 2986/2002 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2002) με όλες τις αλλαγές (Τελευταία ενημέρωση 1-1-2018)

Νόμος 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/19-5-2010) με όλες τις αλλαγές (Τελευταία ενημέρωση 5-8-2017)

Νόμος 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/17-9-2013) Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις με όλες τις αλλαγές (Τελευταία ενημέρωση 4-3-2018)

Περί τροποποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των ισχυουσών διατάξεων των αναφερομένων εις τας εγγραφάς, μετεγγραφάς και εξετάσεις μαθητών Δημοτικής και Μέσης Εκπαιδεύσεως Ξένων Σχολείων της Αλλοδαπής και άλλων συναφών μαθητικών θεμάτων (ΠΔ 155/1978, ΦΕΚ 33/Α/8-3-1978) με όλες τις αλλαγές του (Τελευταία ενημέρωση 27-12-2016)

Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΥΑ 190677/Δ5/10-11-2016, ΦΕΚ 3754/Β/21-11-2016, ΑΔΑ:ΩΩ0Γ4653ΠΣ-3Γ8), η διόρθωσή της στο ΦΕΚ 4561/Β/30-12-2016 και η αλλαγές της με την ΥΑ 9712/Δ5/19-01-2018 (ΑΔΑ: ΩΒΤ34653ΠΣ-ΜΘΥ).

Το πλαίσιο λειτουργίας των Μουσικών Σχολείων (ΥΑ 58167/Δ2/13-4-2018, ΦΕΚ 1371/Β/24-4-2018, ΑΔΑ:Ω8Χ34653ΠΣ-ΨΘ0) όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 1574/Β/8-5-2018

Δαπάνες σχολικών αγώνων και αθλητικών διοργανώσεων (ΚΥΑ 2/11420/ΔΕΠ/24-2-2016, ΦΕΚ 516/Β/1-3-2016, ΑΔΑ:Ω7Μ9Η-ΡΡΚ) και η τροποποίησή της (ΚΥΑ 2/56070/ΔΕΠ/5-8-2016, ΦΕΚ 2582/Β/22-8-2016)

Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, των όρων και προϋποθέσεων κατάρτισης, χορήγησης, φύλαξης, επεξεργασίας και αξιοποίησης του Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή (ΑΔΥΜ) (ΚΥΑ Φ6/304/75662/Γ1/16-05-2014, ΦΕΚ 1296/Β/21-5-2014)
Υπόδειγμα Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)

Προεδρικό διάταγμα 1/2003 (ΦΕΚ 1/Α/3-1-2003) . Τα υπηρεσιακά συμβούλια στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Με όλες τις αλλαγές, Τελευταία ενημέρωση 16-6-2018)

Προεδρικό διάταγμα 50/1996 (ΦΕΚ 45/Α/8-3-1996). Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Με όλες τις αλλαγές, Τελευταία ενημέρωση 23-10-2016)

(Μέγιστος) Αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα Γυμνάσια και στα Γενικά Λύκεια (ΚΥΑ 129818/Γ2/16-9-2013, ΦΕΚ 2451/Β/1-10-2013, ΑΔΑ:ΒΛΛΟ9-Η6Ζ)

Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών (Εγκύκλιος 12773/Δ2/23-1-2015)

Διαδικασία επιβολής ποινής αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος (Εγκύκλιος 141522/Γ2/9-11-2010, ΑΔΑ:4ΙΗΑ9-2Ν)

Επίδειξη γραπτών δοκιμίων σε μαθητές (Έγγραφο 73202/Γ2/6-7-2007)

Σχετικά με τη χορήγηση αντιγράφου γραπτού προαγωγικών εξετάσεων (Γνωμοδότηση 51/2011 του ΝΣΚ)

Σχετικά με την δημοσιοποίηση των θεμάτων των ενδοσχολικών εξετάσεων και τη χορήγηση φωτοαντιγράφων των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών ή απολυτήριων εξετάσεων (Γνωμοδότηση 33/2014 του ΝΣΚ)

ΥΑ Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340/Β/16-10-2002). Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων. Με όλες τις αλλαγές (Τελευταία ενημέρωση 18-12-2017)

Διευκρινιστικές οδηγίες για τοποθετήσεις και ρύθμιση υπεραριθμιών εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευσης (Εγκύκλιος 84582/Δ2/20-6-2013)

Οδηγίες για τη διαδικασία τοποθετήσεων σε οργανικές και λειτουργικές θέσεις (Έγγραφο 137644/Ε1/3-9-2015)

Τοποθετήσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών για συμπλήρωση ωραρίου (Έγγραφο 12633/Ε2/25-1-2018)

Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες (ΚΥΑ 24001/2013, ΦΕΚ 1449/Β/14-6-2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)


ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΕΑΕ)

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, Νόμος 3699/2008 (ΦΕΚ 199/Α/2-10-2008) με όλες τις αλλαγές (Τελευταία ενημέρωση 1-1-2018)

Καθορισμός εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας των κλάδων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και στις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΥΑ 66079/Δ3/26-4-2018, ΦΕΚ 1585/Β/8-5-2018)

Καθορισμός εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας των κλάδων του Ειδικού εκπαιδευτικού (ΕΕΠ) και ειδικού βοηθητικού προσωπικού (ΕΒΠ) που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (ΥΑ 28915/Γ6/12-3-2007, ΦΕΚ 449/Β/3-4-2007)

Καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων.
α) Του εκπαιδευτικού προσωπικού, που υπηρετεί σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑ) της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ειδικά σχολεία, τμήματα ένταξης), και σε προγράμματα ειδικής αγωγής (παράλληλη στήριξη και παροχή διδασκαλίας στο σπίτι).
β) Του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού, που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
(ΥΑ 27922/Γ6/8-3-2007, ΦΕΚ 449/Β/3-4-2007) όπως συμπληρώθηκε με την ΥΑ 66082/Δ3/26-4-2018 (ΦΕΚ 1585/Β/8-5-2018)

Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών και του κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΥΑ 88348/Δ3/30-5-2018, ΦΕΚ 2038/Β/5-6-2018)

Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασίας πρόσληψης
α) προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και στα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) και β) προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στις ΣΜΕΑΕ.
(ΥΑ 127947/Γ6/8-8-2014, ΦΕΚ 2311/Β/28-8-2014)

Νόμιμη σύσταση των ΕΔΕΑΥ και καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων των μελών και συντονιστών αυτών. (ΥΑ 17812/Γ6/7-2-2014, ΦΕΚ 315/Β/12-2-2014)

Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυχίων σπουδών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΥΑ 92245/Δ3/11-6-2015, ΦΕΚ 1134/Β/12-6-2015, ΑΔΑ : 7ΕΖ1465ΦΘ3-ΟΜΒ)

Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στις δομές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΥΑ 128005/Δ2/8-8-2014, ΦΕΚ 2217/Β/13-8-2014, ΑΔΑ:ΩΜ2Σ9-75Θ)

Εξέταση των μαθητών με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας (ΥΑ 11586/Γ6/28-1-2011, ΦΕΚ 262/Β/17-2-2011, ΑΔΑ:4Α1Ω9-Ο1)

Συγκρότηση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) Δυτικής Μακεδονίας (384/22-1-2014, ΦΕΚ 411/Β/20-2-2014)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ειδικού Γυμνασίου και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Ειδικού Λυκείου (ΥΑ 147356/Δ3/13-9-2016, ΦΕΚ 3011/Β/20-9-2016)

Λειτουργία Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2016-2017  (ΥΑ 148350/Δ3/14-9-2016, ΦΕΚ 3011/Β/20-9-2016)

Ωρολόγια προγράμματα των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΥΑ 68755/Δ3/26-4-2017, ΦΕΚ 1606/Β/10-5-2017, ΑΔΑ:Ψ0Ν24653ΠΣ-25Σ)

Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Γυμνασίων ΕΑΕ και των Λυκείων ΕΑΕ, των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝΕΕΓΥ-Λ) και των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΕΕΕΕΚ, για το σχολικό έτος 2017-2018 (Εγκύκλιος 109631/Δ3/29-6-2017)

Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Γυμνασίων ΕΑΕ και των Λυκείων ΕΑΕ, των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝΕΕΓΥ-Λ) και των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΕΕΕΕΚ, για το σχολικό έτος 2018-2019 (Εγκύκλιος 101390 /Δ3/19-6-2018, ΑΔΑ:91114653ΠΣ-20Φ)


ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΥΑ 94588/Δ2/9-6-2016 (ΦΕΚ 1670/Β/10-6-2016, ΑΔΑ:ΩΓΥΗ4653ΠΣ-ΖΝΥ), Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την ΥΑ 136680/Δ2/25-8-2016 (ΦΕΚ 2758/Β/1-9-2016) και την 85235/Δ2/22-05-2017 (ΦΕΚ 1861/Β/27-5-2017, ΑΔΑ:ΩΧΟΥ4653ΠΣ-Ε6Β). Ισχύει από το σχ. έτος 2016-2017 και κάθε διάταξη που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο τα θέματα της απόφασης αυτής παύει να ισχύει. Η ΥΑ όπως ισχύει με όλες τις αλλαγές της σε ενιαίο κείμενο.
Από την έναρξη του σχολικού έτους 2018-2019 θα ισχύσει η 76099/Δ2/11-5-2018 (ΦΕΚ 1704/Β/16-5-2018, ΑΔΑ:72ΛΕ4653ΠΣ-ΙΨΔ)

ΥΑ 133977/Δ2/17-08-2016 (ΦΕΚ 2605/Β/23-8-2016, ΑΔΑ:7Υ7Δ4653ΠΣ-Ω6Ψ), Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου. Ισχύει μόνο για τις αναθέσεις των μαθημάτων ειδικότητας της Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑΛ σχολικού έτους 2017-2018. Για τις υπόλοιπες αναθέσεις αντικαταστάθηκε από την ΥΑ Φ22/126950/Δ4/25-7-2017 (ΦΕΚ 2797/Β/9-8-2017, ΑΔΑ:629Ξ4653ΠΣ-ΚΥΘ) που ισχύει από το 2017-2018.
Από την έναρξη του σχολικού έτους 2018-2019 θα ισχύσει η ΥΑ Φ22/75401/Δ4/10-5-2018 (ΦΕΚ 1664/Β/15-5-2018, ΑΔΑ:ΩΖ9Ξ4653ΠΣ-Ω2Ν)

Αναθέσεις μαθημάτων Μουσικών Σχολείων στους εκπαιδευτικούς γενικής παιδείας των Μουσικών Σχολείων και ρύθμιση θεμάτων απόδοσης μουσικών ειδικεύσεων σε εκπαιδευτικούς κλάδου Μουσικής της Γενικής Α/θμιας και Β/μιας Εκπαίδευσης καθώς και σε εκπαιδευτικούς των Μουσικών Σχολείων (ΥΑ 94541/Δ2/15-6-2015, ΦΕΚ 1356/Β/3-7-2015)

Αναθέσεις διδασκαλίας καλλιτεχνικών μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου (ΥΑ 118601/Δ2/19-7-2016, ΦΕΚ 2461/Β/10-8-2016, ΑΔΑ: ΩΧΣ74653ΠΣ-242)

Ανάθεση μαθημάτων των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) – YA 104147/Γ6/25-8-2010, ΦΕΚ 1387/Β/2-9-2010 με όλες τις αλλαγές της
Από την έναρξη του σχολικού έτους 2018-2019 θα ισχύσει η ΥΑ 71105/Δ3/4-5-2018 (ΦΕΚ 1761/Β/17-5-2018)

Αναθέσεις διδασκαλίας μαθημάτων στο Ειδικό Γυμνάσιο και στο Ειδικό Λύκειο (ΥΑ 105116/Δ3/25-6-2018, ΦΕΚ 2515/Β/29-6-2018)

Αναθέσεις διδασκαλίας μαθημάτων στο ΕΝΕΕΓΥ-Λ (ΥΑ 115824/Δ3/10-7-2018, ΦΕΚ 2944/Β/20-7-2018)

Ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων στα αμιγή ελληνικά σχολεία του εξωτερικού (ΥΑ Φ.814/37451/Η2/6-3-2015, ΑΔΑ:7Δ56465ΦΘ3-Ι0Ε)

Αναθέσεις των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β΄ Τάξης των ΕΠΑΛ του Ν. 4386/2016 (ΚΥΑ 133162/Δ2/11-8-2016, ΦΕΚ 2628/Β/24-8-2016, ΑΔΑ:ΩΚΛΞ4653ΠΣ-1ΔΣ)


ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Εκδρομές- Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας (ΥΑ 33120/ΓΔ4/28-2-2017 ΦΕΚ 681/Β/6-3-2017)

Έντυπο 1 : Ενημέρωση για περίπατο με μεταφορικό μέσο (Άρθρο 1 και τελευταίο εδάφιο του άρθ. 16)

Έντυπο 2α : Αίτημα έγκρισης ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής (Παρ. 2 του άρθ. 2)

Έντυπο 2β : Αίτημα έγκρισης πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής (Παρ. 3 του άρθ. 2)

Έντυπο 3α : Αίτημα έγκρισης εκπαιδευτικής επίσκεψης στο πλαίσιο Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Παρ. 1 του άρθ. 3)

Έντυπο 3β : Αίτημα έγκρισης εκπαιδευτικής επίσκεψης στο πλαίσιο του Αναλυτικού Προγράμματος (Παρ. 2 του άρθ. 3)

Έντυπο 4 : Ενημέρωση για διδακτική επίσκεψη (Άρθ. 4 και τελευταίο εδάφιο του άρθ. 16)

Έντυπο 5 : Αίτημα έγκρισης μετακίνησης στο εξωτερικό για εκπαιδευτικές αναταλλαγές, αδελφοποιήσεις κλπ (Άρθρο 5)

Έντυπο 6 : Αίτημα έγκρισης μετακίνησης  στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος ή Δραστηριότητας (Άρθρο 6)

Έντυπο 7 : Αίτημα έγκρισης μετακίνησης για Αθλητικές Δραστηριότητες (Άρθρο 7)

Έντυπο 8 : Αίτημα έγκρισης μετακίνησης στη Βουλή των Ελλήνων (Άρθρο 8)

Έντυπο 9 : Αίτημα έγκρισης μετακίνησης για συμμετοχή σε διαγωνισμούς ή εκδηλώσεις (Άρθρο 9)

Υπόδειγμα Προκήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για μετακινήσεις

Δεν παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης των οδοιπορικών των συνοδών σχολικών εκδρομών (Έγγραφο 61170/Β1/12-4-2016 του Υπουργείου Παιδείας)


ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Νόμος 2740/1999 (ΦΕΚ 186/Α/1999) με όλες τις τροποποιήσεις του (Θεσμοθέτηση του ΚΠγ) – Τελευταία ενημέρωση 23-2-2017

ΥΑ 71959/ΚΒ/28-7-2004 (ΦΕΚ 1205/Β/5-8-2004)  (Πνευματικά δικαιώματα στο ΚΠγ)

ΥΑ 14420/ΚΒ/4-2-2008 (ΦΕΚ 218/Β/12-2-2008) με όλες τις τροποποιήσεις της (Εξετάσεις – Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας-Τελευταία ενημέρωση 29-3-2018)

ΚΥΑ 56613/ΚΒ/18-5-2010 (ΦΕΚ 753/Β/1-6-2010) (Παράβολα για συμμετοχή στις εξετάσεις του ΚΠγ)

ΚΥΑ 222807/Β1/29-12-2016 (ΦΕΚ 4294/Β/30-12-2016) Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις εξετάσεις για το ΚΠγ

Πληροφορίες για το ηλεκτρονικό παράβολο

Η ΚΥΑ 56210/Α5/5-4-2018 (ΦΕΚ 1355/Β/19-4-2018) για το παράβολο των ενστάσεων στο ΚΠγ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Ο νόμος 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015) με το μισθολόγιο στο Δημόσιο που ισχύει από 1-1-2016 (Τελευταία ενημέρωση 16-6-2018)

Ο Νόμος 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/14-8-2015) για τα οδοιπορικά που ισχύει από 1-1-2016

Καθορισμός αποζημίωσης των μελών των επιτροπών αναβαθμολόγησης γραπτών δοκιμίων μαθητών Γυμνασίων και των μελών των επιτροπών διενέργειας απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων μαθητών Ιδιωτικών ΕΠΑΛ (ΚΥΑ 203044/Β1/29-11-2016, ΦΕΚ 686/ΥΟΔΔ/15-12-2016)


ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Καθορισμός κριτηρίων χορήγησης επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών (ΥΑ 6117/Α5/13-1-2017, ΦΕΚ 324/Β/8-2-2017) με όλες τις αλλαγές (Τελευταία ενημέρωση 4-3-2018)

Η εγκύκλιος 36271/Ν1/2-3-2018 (ΑΔΑ:6Γ874653ΠΣ-ΘΣΓ) που διευκρινίζει θέματα σχετικά με την απόκτηση επάρκειας

Διαδικασία – δικαιολογητικά για χορήγηση, τροποποίηση και μεταβίβαση αδειών ιδιωτικών σχολείων (Εγκύκλιος 19484/Ν1/05-02-2018, ΑΔΑ:Ω5Φ94653ΠΣ-ΒΝΚ)


ΔΙΑΦΟΡΑ

Ο νόμος 3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας – ΦΕΚ 26/Α/9-2-2007) με όλες τις αλλαγές (Τελευταία ενημέρωση 18-2-2018)