Νομοθεσία Διαρκής ενημέρωση

Η ΥΑ 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (ΦΕΚ 2005/Β/31-5-2019) με θέμα «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» όπως ισχύει με όλες τις αλλαγές της (Τελευταία ενημέρωση 30-6-2020)

Η ΥΑ 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (ΦΕΚ 120/Β/23-1-2018) με θέμα «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» όπως ισχύει με όλες τις αλλαγές της (Τελευταία ενημέρωση 28-1-2019). Σημείωση : Η απόφαση αυτή έπαψε να ισχύει με την έκδοση της όμοιας ΥΑ 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (ΦΕΚ 2005/Β/31-5-2019)

Η εγκύκλιος 13963/ΓΔ4/26-1-2018 (ΑΔΑ:7ΥΓ74653ΠΣ-ΓΞ5) με θέμα «Ενημέρωση σχολικών μονάδων σχετικά με την με αρ. πρωτ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (Β΄ 120) Υ.Α.»

Τα ωρολόγια προγράμματα όλων των τύπων σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το 2020-2021

Τι ισχύει για τους «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες» μαθητές – Ποιοι μαθητές είναι δυνατό να υπαχθούν, με ποιες προϋποθέσεις. Πότε υποβάλλονται τα δικαιολογητικά

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΔ 104/1979 (ΦΕΚ 23/Α/7-2-1979) Σχολικό-Διδακτικό έτος, εγγραφές, μετεγγραφές κλπ (Με όλες τις αλλαγές-Τελευταία ενημέρωση 5-8-2017) (Το διάταγμα αυτό ουσιαστικά αντικαταστάθηκε από την ΥΑ 10645/ΓΔ4/22-1-2018, ΦΕΚ 120/Β/23-1-2018 και την νεότερη σχετική ΥΑ 79942/ΓΔ4/21-5-2019, ΦΕΚ 2005/Β/31-5-2019)

ΠΔ 508/1977 (ΦΕΚ 161/Α/9-6-1977) Περί προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως (Με όλες τις αλλαγές – Τελευταία ενημέρωση 24-4-2016)

ΠΔ 465/1981 (ΦΕΚ 129/Α/15-5-1981) Περί του τρόπου προαγωγής, απολύσεως και εξετάσεων των μαθητών των Γυμνασίων (Με όλες τις αλλαγές – Τελευταία ενημέρωση 24-4-2016)

ΠΔ 123/1987 (ΦΕΚ 68/Α/20-5-1987) Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Με όλες τις αλλαγές – Τελευταία ενημέρωση 4-5-2016)

ΠΔ 409/1994 (ΦΕΚ 226/Α/22-12-1994) με όλες τις αλλαγές – Αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου (Τελευταία ενημέρωση 29-11-2016)

ΠΔ 39/2014 (ΦΕΚ 75/Α/28-3-2014) με όλες τις αλλαγές –  Αξιολόγηση των μαθητών του Γυμνασίου, συμπλήρωση διατάξεων περί απουσιών των μαθητών Γυμνασίων, λήξη μαθημάτων στο Γυμνάσιο και λοιπές διατάξεις. (Τελευταία ενημέρωση 17-2-2019)

ΠΔ 126/2016 (ΦΕΚ 211/Α/11-11-2016 με όλες τις αλλαγές) – Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου (Τελευταία ενημέρωση 14-6-2020)

Εξέταση μαθητών Ημερήσιων και Εσπερινών Γυμνασίων, με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΥΑ 28722/Γ2/12-3-2010, ΦΕΚ 276/Β/16-3-2010)

Διδασκαλία του διδακτικού/μαθησιακού πεδίου Τεχνολογία και Πληροφορική στο Γυμνάσιο (ΥΑ 74472/Δ2/16-6-2020, ΦΕΚ 2450/Β/19-06-2020)

Διδασκαλία Αγγλικής γλώσσας κατά επίπεδα γνώσεων στο Γυμνάσιο – Πώς συγκροτούνται τα τμήματα (ΥΑ 135800/Δ2/23-8-2016, ΦΕΚ 2732/Β/31-8-2016, όπως διευκρινίστηκε με την 152928/Δ2/19-9-2016 εγκύκλιο)

Επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο και συγκρότηση τμημάτων (ΥΑ 53476/ΓΔ4/28-3-2017, ΦΕΚ 1171/Β/4-4-2017) που ισχύει από το 2017-2018.


ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕΛ)

Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου (ΠΔ 60/2006, ΦΕΚ 65/Α/30-3-2006) (Τελευταία ενημέρωση 20-12-2015). Ισχύει πλέον μόνο για ό,τι έχει σχέση με τις Πανελλήνιες Εξετάσεις των Γενικών Λυκείων

Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου (ΠΔ 46/2016, ΦΕΚ 74/Α/22-4-2016) (Προεδρικό Διάταγμα σύμφωνα με το νόμο 4186/2013). Με όλες τις αλλαγές (Τελευταία Ενημέρωση 11-8-2018). Το ΠΔ 46/2016 καταργήθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθ. 115 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/75-2019) από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού (7-5-2019)

Η αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου καθορίζεται πλέον από τις διατάξεις του Κεφ. Β’ του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/75-2019). Οι διατάξεις όπως ισχύουν σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση και κωδικοποίηση (17-10-2020).

Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου, τρόπος φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα. (ΥΑ 125708/Δ2/21-9-2020, ΦΕΚ 4177/Β/28-9-2020)


Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού και μαθημάτων επιλογής στο Γενικό Λύκειο. Ισχύει από το σχολικό έτος 2019-2020 (ΥΑ 96754/Δ2/14-6-2019, ΦΕΚ 2462/Β/21-6-2019)

Διδασκαλία ξένης γλώσσας στο Γενικό Λύκειο – Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων. Ισχύει από το σχολικό έτος 2020-2021 (ΥΑ 105226/Δ2/12-8-2020, ΦΕΚ 3523/Β/25-8-2020, ΑΔΑ: 6ΜΨΙ46ΜΤΛΗ-8ΨΓ)


Γενικό Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Νόμος 2525/1997 (ΦΕΚ 188/Α/1997) με όλες τις αλλαγές – Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις (Τελευταία ενημέρωση 2-3-2020)

Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2021 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου (ΥΑ 94893/Δ2/17-7-2020, ΦΕΚ 3046/Β/22-7-2020, ή  ΑΔΑ: 6Η8Τ46ΜΤΛΗ-Δ3Χ)

Κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 4Α του ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α΄70) (ΥΑ Φ.253/11812/Α5/28-01-2020, ΦΕΚ 345/Β/7-2-2020)

Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής, με το «νέο» σύστημα του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α’) και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α’) (ΥΑ Φ.251/25089/Α5/20-2-2020, ΦΕΚ 643/Β/27-2-2020)

Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων Γενικού Λυκείου από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 κι εφεξής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄) (ΥΑ Φ.251/182992/Α5/22-11-2019, ΦΕΚ 4441/Β/03-12-2019)

Εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α’ 142), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4589/2019 (Α’ 13) (ΥΑ Φ.253/23170/Α5/14-02-2019, ΦΕΚ 504/Β/20-2-2019)

Διαδικασίες διενέργειας των εξετάσεων για την εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) καθώς και η συγκρότηση, η σύνθεση, το πλαίσιο λειτουργίας και οι αρμοδιότητες των οργάνων που θεσπίζονται προς το σκοπό της διεξαγωγής των εξετάσεων αυτών (ΥΑ Φ.253/69990/Α5/07-05-2019, ΦΕΚ 1736/Β/17-5-2019)

Ορισμός των τμημάτων και των σχολών των Πανεπιστημίων, των ΤΕΙ κλπ για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες (ΥΑ Φ.253/128314/Β6/29-11-2002, ΦΕΚ 1538/Β/10-12-2002 με όλες τις αλλαγές)

Διαδικασίες σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου, με το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που θεσπίστηκε με το Ν. 4186/2013 όπως ισχύει (ΥΑ Φ.251/37802/Α5/3-3-2016 με όλες τις αλλαγές της, τελευταία ενημέρωση 4-9-2018)

Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες (ΥΑ  Φ.151/20049/Β6/20-2-2007, ΦΕΚ 272/Β/1-3-2007) με όλες τις αλλαγές)

Πρόσβαση στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγονται στην κατηγορία «των πασχόντων από σοβαρές ασθένειες», σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α’). (ΥΑ Φ.253/143554/Β6/12−11−2010 με όλες τις αλλαγές).

Καθορισμός οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων (ΚΥΑ Φ151/17897/Β6/7-2-2014, ΦΕΚ 358/Β/14-2-2014)

Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΥΑ Φ.151/110270/Β6/15-07-2014, ΦΕΚ 1920/Β/16-07-2014)


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑΛ)

Νόμος 3475/2006 (ΦΕΚ 146/Α/13-7-2006) με όλες τις αλλαγές – Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις με όλες τις αλλαγές (τελευταία ενημέρωση 1-1-2018)

Καθορισμός αντιστοιχιών των κύκλων, τομέων και ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ του Ν. 3475/2006 (Α΄ 146) με τις ομάδες προσανατολισμού, τους τομείς και τις ειδικότητες των ΕΠΑΛ του Ν. 4186/2013 (Α΄193) (ΥΑ 131149/Γ2/18-8-2014, ΦΕΚ 2298/Β/17-8-2014, ΑΔΑ: 6Ν9Ψ9-6ΧΒ)

Ισοτιμίες τίτλων σχολείων δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης που καταργήθηκαν

Καθορισμός «Γραπτώς εξεταζόμενων» και «μη εξεταζόμενων μαθημάτων» των ΕΠΑΛ και τρόπου εξέτασης και αξιολόγησης των μαθημάτων των ΕΠΑΛ κατά τη διάρκεια των τετραμήνων και στις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των ΕΠΑΛ – Οργάνωση προαγωγικών, απολυτήριων και πτυχιακών εξετάσεων ΕΠΑΛ (Φ4/72379/Δ4/9-5-2019, ΦΕΚ 1675/Β/14-5-2019)

Αξιολόγηση μαθητών των Επαγγελματικών Λυκείων και των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας» (Μέρος Ε /Κεφάλαιο Γ του Ν. 4610/2019, ΦΕΚ 70/Α/7-5-2019)

Καθορισμός των «Γραπτώς Εξεταζομένων» μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της Α’ τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑΛ και των Λυκείων των ΕΝΕΕΓΥ-Λ, στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών, κατά το σχολικό έτος 2020-2021, βάσει του άρθρου 9 του ν. 4692/2020 (Α’ 111) (ΥΑ Φ4/145532/ΓΔ4/26-10-2020, ΦΕΚ 4786/Β/30-10-2020)

Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων υποψηφίων Επαγγελματικού Λυκείου για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2020-2021 (ΥΑ Φ.153/113019/Α5/01-09-2020, ΦΕΚ 3821/Β/09-09-2020)

Καθορισμός διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ’ τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2020-2021 (ΥΑ Φ6/124758/Δ4/21-9-2020, ΦΕΚ 4094/Β/23-9-2020 ή  ΑΔΑ: 6Π4Σ46ΜΤΛΗ-5Ε2)
Σύμφωνα με το Φ6/127796/Δ4/24-9-2020 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ η ίδια ύλη αφορά και στους υποψήφιους της Δ’ τάξης των ΕΝΕΕΓΥ-Λ

Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) σε ποσοστά θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ), των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστών, της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και εφεξής (ΥΑ Φ.153/79899/Α5/21-5-2019, ΦΕΚ 1904/Β/28-5-2019)

Σύσταση ατομικών και συλλογικών οργάνων για τις Πανελλαδικές εξετάσεις κατόχων απολυτηρίου ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ με όλες τις αλλαγές (ΚΥΑ Φ151/24463/Β6/4-3-2009, ΦΕΚ 422/Β/9-3-2006)

(Μέγιστος) Αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΚΥΑ 42712/Γ2/20-3-2014, ΑΔΑ: ΒΙΗΤ9-ΠΞ0, ΦΕΚ 833/Β/3-4-2014)

Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος Γενικής Παιδείας της Α΄ Τάξης, τμήματος Τομέα της Β΄ Τάξης και τμήματος Ειδικότητας της Γ΄ Τάξης ΕΠΑΛ  (ΥΑ Φ12/134644/Δ4/8-8-2017, ΦΕΚ 2891/Β/21-8-2017, ΑΔΑ:Ω62Τ4653ΠΣ-ΤΛΜ). Ισχύει από το σχολικό έτος 2017-2018.

Καθορισμός λεπτομερειών λειτουργίας των ΕΚ των ΣΕ και των ειδικότερων καθηκόντων των διευθυντών ΕΚ, υποδιευθυντών, των υπευθύνων τομέων εργαστηρίων και εργαστηρίων κατεύθυνσης των υπευθύνων των σχολικών εργαστηρίων και των αρμοδιοτήτων του συλλόγου διδασκόντων ΕΚ (ΥΑ 96004/Δ4/17-6-2015, ΦΕΚ 1318/Β/1-7-2015 με ενσωματωμένες όλες τις αλλαγές)


ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Νόμος 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/30-9-1985) με όλες τις αλλαγές – Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις (Τελευταία ενημέρωση 15-7-2020)

Νόμος 2986/2002 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2002) με όλες τις αλλαγές – Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις (Τελευταία ενημέρωση 11-7-2019)

Νόμος 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/19-5-2010) με όλες τις αλλαγές – Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις (Τελευταία ενημέρωση 03-02-2020)

Νόμος 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/17-9-2013) με όλες τις αλλαγές – Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις (Τελευταία ενημέρωση 04-08-2020)

Νόμος 4415/2016 (ΦΕΚ 159/Α/6-9-2016) με όλες τις αλλαγές – Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις (Τελευταία ενημέρωση 21-06-2020)

Νόμος 4521/2018 (ΦΕΚ 38/Α/2-3-2018) με όλες τις αλλαγές – Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις (Τελευταία ενημέρωση 08-02-2020)

Νόμος 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/12-6-2018) με όλες τις αλλαγές – Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις (Τελευταία ενημέρωση 26-09-2020)

Νόμος 4589/2019 (ΦΕΚ 13/Α/29-1-2019) με όλες τις αλλαγές. Περιλαμβάνει το σύστημα προσλήψεων και διορισμών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Τελευταία ενημέρωση 26-09-2020)

Νόμος 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/07-05-2019) – Συνέργειες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις (Τελευταία ενημέρωση 13-06-2020)

Νόμος 4692/2020 (ΦΕΚ 111/Α/12-6-2020) – Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις (Τελευταία ενημέρωση 27-09-2020)

Προεδρικό διάταγμα 1/2003 (ΦΕΚ 1/Α/3-1-2003) με όλες τις αλλαγές – Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών μελών των συμβουλίων αυτών (Τελευταία ενημέρωση 03-10-2020)

Περί τροποποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των ισχυουσών διατάξεων των αναφερομένων εις τας εγγραφάς, μετεγγραφάς και εξετάσεις μαθητών Δημοτικής και Μέσης Εκπαιδεύσεως Ξένων Σχολείων της Αλλοδαπής και άλλων συναφών μαθητικών θεμάτων (ΠΔ 155/1978, ΦΕΚ 33/Α/8-3-1978) με όλες τις αλλαγές του (Τελευταία ενημέρωση 13-05-2019)

Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΥΑ 190677/Δ5/10-11-2016, ΦΕΚ 3754/Β/21-11-2016) με όλες τις αλλαγές της (Τελευταία ενημέρωση 23-02-2020)

Το πλαίσιο λειτουργίας των Μουσικών Σχολείων (ΥΑ 58167/Δ2/13-4-2018, ΦΕΚ 1371/Β/24-4-2018) με όλες τις αλλαγές της (Τελευταία ενημέρωση 26-05-2020)

Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, των όρων και προϋποθέσεων κατάρτισης, χορήγησης, φύλαξης, επεξεργασίας και αξιοποίησης του Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή (ΑΔΥΜ) (ΚΥΑ Φ6/304/75662/Γ1/16-05-2014, ΦΕΚ 1296/Β/21-5-2014)
Υπόδειγμα Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)

Προεδρικό διάταγμα 1/2003 (ΦΕΚ 1/Α/3-1-2003). Τα υπηρεσιακά συμβούλια στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Με όλες τις αλλαγές, Τελευταία ενημέρωση 03-10-2020)

Προεδρικό διάταγμα 50/1996 (ΦΕΚ 45/Α/8-3-1996). Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Με όλες τις αλλαγές, Τελευταία ενημέρωση 23-02-2020)

(Μέγιστος) Αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα Γυμνάσια και στα Γενικά Λύκεια (ΚΥΑ 129818/Γ2/16-9-2013, ΦΕΚ 2451/Β/1-10-2013, ΑΔΑ:ΒΛΛΟ9-Η6Ζ)

Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών (Εγκύκλιος Φ1/104795/ΓΔ4/10-08-2020)

Διαδικασία επιβολής ποινής αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος (Εγκύκλιος 141522/Γ2/9-11-2010, ΑΔΑ:4ΙΗΑ9-2Ν). Σχετικά με το θέμα ισχύει και η ΥΑ 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (ΦΕΚ 2005/Β/31-5-2019) (Άρθρο 31, παρ. 3δ)

Επίδειξη γραπτών δοκιμίων σε μαθητές (Έγγραφο 73202/Γ2/6-7-2007)

Σχετικά με τη χορήγηση αντιγράφου γραπτού προαγωγικών εξετάσεων (Γνωμοδότηση 51/2011 του ΝΣΚ) που έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Παιδείας

Σχετικά με την δημοσιοποίηση των θεμάτων των ενδοσχολικών εξετάσεων και τη χορήγηση φωτοαντιγράφων των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών ή απολυτήριων εξετάσεων (Γνωμοδότηση 33/2014 του ΝΣΚ) που έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Παιδείας

ΥΑ Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340/Β/16-10-2002). Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων. Με όλες τις αλλαγές (Τελευταία ενημέρωση 06-06-2019)

Διευκρινιστικές οδηγίες για τοποθετήσεις και ρύθμιση υπεραριθμιών εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευσης (Εγκύκλιος 84582/Δ2/20-6-2013)

Οδηγίες για τη διαδικασία τοποθετήσεων σε οργανικές και λειτουργικές θέσεις (Έγγραφο 137644/Ε1/3-9-2015)

Τοποθετήσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών για συμπλήρωση ωραρίου (Έγγραφο 12633/Ε2/25-1-2018)

Διευκρινίσεις για υπεραριθμίες εκπαιδευτικών ΠΕ04 (Έγγραφο 111364/Ε2/3-7-2018, ΑΔΑ:ΨΟ474653ΠΣ-6ΜΕ) και η σχετική γνωμοδότηση (230-2642/28-06-2019) του Νομικού Συμβούλου στο ΥΠΑΙΘ

Κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων (ΥΑ 23.613/6/Γ2/4094/23-9-1986, ΦΕΚ 619/Β/25-9-1986 με όλες τις αλλαγές) Τελευταία ενημέρωση 21-8-2018

Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες (ΚΥΑ 50025/19-9-2018, ΦΕΚ 4217/Β/26-9-2018)

__________________________________________________________________________________

Δαπάνες σχολικών αγώνων και αθλητικών διοργανώσεων (ΚΥΑ 2/11420/ΔΕΠ/24-2-2016, ΦΕΚ 516/Β/1-3-2016, ΑΔΑ:Ω7Μ9Η-ΡΡΚ) και η τροποποίησή της (ΚΥΑ 2/56070/ΔΕΠ/5-8-2016, ΦΕΚ 2582/Β/22-8-2016)


ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΕΑΕ)

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, Νόμος 3699/2008 (ΦΕΚ 199/Α/2-10-2008) με όλες τις αλλαγές (Τελευταία ενημέρωση 17-8-2018)

Καθορισμός εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας των κλάδων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και στις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΥΑ 66079/Δ3/26-4-2018, ΦΕΚ 1585/Β/8-5-2018)

Καθορισμός εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας των κλάδων του Ειδικού Εκπαιδευτικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (ΥΑ 28915/Γ6/12-3-2007, ΦΕΚ 449/Β/3-4-2007)

Καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων.
α) Του εκπαιδευτικού προσωπικού, που υπηρετεί σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑ) της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ειδικά σχολεία, τμήματα ένταξης), και σε προγράμματα ειδικής αγωγής (παράλληλη στήριξη και παροχή διδασκαλίας στο σπίτι).
β) Του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού, που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
(ΥΑ 27922/Γ6/8-3-2007, ΦΕΚ 449/Β/3-4-2007) όπως συμπληρώθηκε με την ΥΑ 66082/Δ3/26-4-2018 (ΦΕΚ 1585/Β/8-5-2018)

Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών και του κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΥΑ 88348/Δ3/30-5-2018, ΦΕΚ 2038/Β/5-6-2018)

Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασίας πρόσληψης
α) προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και στα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) και β) προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στις ΣΜΕΑΕ.
(ΥΑ 127947/Γ6/8-8-2014, ΦΕΚ 2311/Β/28-8-2014)

Νόμιμη σύσταση των ΕΔΕΑΥ και καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων των μελών και συντονιστών αυτών. (ΥΑ 17812/Γ6/7-2-2014, ΦΕΚ 315/Β/12-2-2014)

Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυχίων σπουδών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΥΑ 92245/Δ3/11-6-2015, ΦΕΚ 1134/Β/12-6-2015, ΑΔΑ : 7ΕΖ1465ΦΘ3-ΟΜΒ)

Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στις δομές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΥΑ 128005/Δ2/8-8-2014, ΦΕΚ 2217/Β/13-8-2014, ΑΔΑ:ΩΜ2Σ9-75Θ)

Εξέταση των μαθητών με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας (ΥΑ 11586/Γ6/28-1-2011, ΦΕΚ 262/Β/17-2-2011, ΑΔΑ:4Α1Ω9-Ο1)

Συγκρότηση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) Δυτικής Μακεδονίας (384/22-1-2014, ΦΕΚ 411/Β/20-2-2014)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ειδικού Γυμνασίου και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Ειδικού Λυκείου (ΥΑ 147356/Δ3/13-9-2016, ΦΕΚ 3011/Β/20-9-2016, ΑΔΑ:ΨΝΑ54653ΠΣ-Ψ7Ξ)
Από το 2018-2019, για τις Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις του Ειδικού Λυκείου ισχύει η ΥΑ 163742/Δ3/2-10-2018, ΦΕΚ 4691/Β/19-10-2018)

Λειτουργία Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2016-2017  (ΥΑ 148350/Δ3/14-9-2016, ΦΕΚ 3011/Β/20-9-2016)

Ωρολόγια προγράμματα των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΥΑ 68755/Δ3/26-4-2017, ΦΕΚ 1606/Β/10-5-2017, ΑΔΑ:Ψ0Ν24653ΠΣ-25Σ)
Από το 2018-2019 και σταδιακά, για τα Λύκεια των ΕΝΕΕΓΥ-Λ ισχύει η ΥΑ 136986/Δ3/20-8-2018 (ΦΕΚ 3791/Β/3-9-2018) όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 4140/Β/20-9-2018

Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Γυμνασίων ΕΑΕ και των Λυκείων ΕΑΕ, των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝΕΕΓΥ-Λ) και των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΕΕΕΕΚ, για το σχολικό έτος 2018-2019 (Εγκύκλιος 101390 /Δ3/19-6-2018, ΑΔΑ:91114653ΠΣ-20Φ)


ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου – ΥΑ 76099/Δ2/11-5-2018 (ΦΕΚ 1704/Β/16-5-2018, ΑΔΑ:72ΛΕ4653ΠΣ-ΙΨΔ) που ισχύει από την έναρξη του σχολικού έτους 2018-2019 και η τροποποίησή της (ΥΑ 150218/Δ2/12-09-2018, ΦΕΚ 4452/Β/8-10-2018, ΑΔΑ:ΨΩΤΠ4653ΠΣ-3ΤΞ)

Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου – ΥΑ Φ22/75401/Δ4/10-5-2018 (ΦΕΚ 1664/Β/15-5-2018, ΑΔΑ:ΩΖ9Ξ4653ΠΣ-Ω2Ν) που ισχύει από το 2018-2019.
Διευκρίνιση σχετικά με τις αναθέσεις εργαστηριακών μαθημάτων του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας στα ΕΠΑΛ (Έγγραφο Φ22/171403/Δ4/15-10-2018)

Αναθέσεις μαθημάτων μουσικής παιδείας Μουσικών Σχολείων (ΥΑ 144236/Δ2/5-9-2018, ΦΕΚ 4202/Β/25-9-2018, ΑΔΑ: ΨΩΔ94653ΠΣ-ΘΒΛ)

Αναθέσεις διδασκαλίας καλλιτεχνικών μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου (ΥΑ 118601/Δ2/19-7-2016, ΦΕΚ 2461/Β/10-8-2016, ΑΔΑ: ΩΧΣ74653ΠΣ-242)

Αναθέσεις μαθημάτων στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΕΕΕΚ) – ΥΑ 71105/Δ3/4-5-2018 (ΦΕΚ 1761/Β/17-5-2018)

Αναθέσεις διδασκαλίας μαθημάτων στο Ειδικό Γυμνάσιο και στο Ειδικό Λύκειο – ΥΑ 105116/Δ3/25-6-2018 (ΦΕΚ 2515/Β/29-6-2018) και η τροποποίηση αυτής (ΥΑ 191536/Δ3/9-11-2018, ΦΕΚ 5131/Β/16-11-2018)

Αναθέσεις διδασκαλίας μαθημάτων στο ΕΝΕΕΓΥ-Λ – ΥΑ 115824/Δ3/10-7-2018 (ΦΕΚ 2944/Β/20-7-2018)

Ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων στα αμιγή ελληνικά σχολεία του εξωτερικού (ΥΑ Φ.814/37451/Η2/6-3-2015, ΑΔΑ:7Δ56465ΦΘ3-Ι0Ε)

Αναθέσεις των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β’ Τάξης των ΕΠΑΛ και των μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Γ’ τάξης των ΕΠΑΛ του ν. 4386/2016 (Α’ 83) (ΚΥΑ Φ22/134291/Δ4/8-8-2018, ΦΕΚ 3520/Β/21-8-2018, ΑΔΑ:7ΝΩΘ4653ΠΣ-1ΥΣ).


ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητώνΔημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας (YA 20883/ΓΔ4/12-02-2020)

Σύμφωνα με την Κοινή απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 55339/8-9-2020 (ΦΕΚ 3780/Β/8-9-2020) των Υπουργείων Ανάπτυξης, Υγείας, Εσωτερικών, Μεταφορών και Παιδείας, Άρθρο 3 (Εκπαιδευτικές εκδρομές, μετακινήσεις μαθητών, σχολικές βιβλιοθήκες, μαθητικοί διαγωνισμοί, σχολικές εκδηλώσεις και τελετές)

Δεν πραγματοποιούνται εκδρομές, εκπαιδευτικές επισκέψεις, μαθητικά συνέδρια, σχολικά πρωταθλήματα και προγράμματα ανταλλαγής μαθητών και εκπαιδευτικών. Διδακτικές επισκέψεις και περίπατοι δύνανται να διεξάγονται ανά τμήμα με υποχρεωτική χρήση μάσκας.

Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στον θεματικό ιστότοπο.


ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Νόμος 2740/1999 (ΦΕΚ 186/Α/1999) με όλες τις τροποποιήσεις του – Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις (Τελευταία ενημέρωση 22-8-2018)

ΥΑ 71959/ΚΒ/28-7-2004 (ΦΕΚ 1205/Β/5-8-2004) – (Πνευματικά δικαιώματα στο ΚΠγ)

ΥΑ 14420/ΚΒ/4-2-2008 (ΦΕΚ 218/Β/12-2-2008) με όλες τις τροποποιήσεις της (Εξετάσεις – Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας-Τελευταία ενημέρωση 13-10-2020)

ΚΥΑ 56613/ΚΒ/18-5-2010 (ΦΕΚ 753/Β/1-6-2010) – Παράβολα για συμμετοχή στις εξετάσεις του ΚΠγ

ΚΥΑ 222807/Β1/29-12-2016 (ΦΕΚ 4294/Β/30-12-2016) Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις εξετάσεις για το ΚΠγ

Πληροφορίες για το ηλεκτρονικό παράβολο

Η ΚΥΑ 56210/Α5/5-4-2018 (ΦΕΚ 1355/Β/19-4-2018) για το παράβολο των ενστάσεων στο ΚΠγ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Ο νόμος 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015) με το μισθολόγιο στο Δημόσιο που ισχύει από 1-1-2016 (Τελευταία ενημέρωση 16-6-2018)

Ο Νόμος 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/14-8-2015) για τα οδοιπορικά που ισχύει από 1-1-2016 (Τελευταία ενημέρωση 7-8-2018)

Καθορισμός αποζημίωσης των μελών των επιτροπών αναβαθμολόγησης γραπτών δοκιμίων μαθητών Γυμνασίων και των μελών των επιτροπών διενέργειας απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων μαθητών Ιδιωτικών ΕΠΑΛ (ΚΥΑ 203044/Β1/29-11-2016, ΦΕΚ 686/ΥΟΔΔ/15-12-2016)

Σχετικά με την αναγνώριση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών προς μισθολογική εξέλιξη (Έγγραφο 128433/Ε3/27-7-2018, ΑΔΑ: ΩΔ9Ν4653ΠΣ-Χ43 του Υπουργείου Παιδείας) και τα σχετικά ΔΙΔΑΔ/Φ.31.64/2763/18653, 22986/3-7-2018 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και 2/41157/ΔΕΠ/15-6-2018 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Καθορισμός αποζημίωσης των συμμετεχόντων στις ειδικές εξετάσεις για εισαγωγή στα μουσικά τμήματα των Πανεπιστημίων (ΚΥΑ Φ.253.1/91555/Α5/6-6-2019, ΦΕΚ 2288/Β/11-6-2019)


ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Καθορισμός κριτηρίων χορήγησης επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών (ΥΑ 6117/Α5/13-1-2017, ΦΕΚ 324/Β/8-2-2017) με όλες τις αλλαγές (Τελευταία ενημέρωση 4-3-2018)

Η εγκύκλιος 36271/Ν1/2-3-2018 (ΑΔΑ:6Γ874653ΠΣ-ΘΣΓ) που διευκρινίζει θέματα σχετικά με την απόκτηση επάρκειας

Διαδικασία – δικαιολογητικά για χορήγηση, τροποποίηση και μεταβίβαση αδειών ιδιωτικών σχολείων (Εγκύκλιος 19484/Ν1/05-02-2018, ΑΔΑ:Ω5Φ94653ΠΣ-ΒΝΚ)

Οδηγίες για την άσκηση του εποπτικού ρόλου των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης σε θέματα διορισμού και απόλυσης ιδιωτικών εκπαιδευτικών από ιδιωτικές σχολικές μονάδες της κατά τόπο αρμοδιότητάς τους (Εγκύκλιος 160915/Ν1/24-11-2020, ΑΔΑ: 6ΑΔΦ46ΜΤΛΗ-ΗΓΧ)

Οδηγίες για την άσκηση του εποπτικού ρόλου των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης σε θέματα διαδικασιών και ελέγχου νομιμότητας παρεκκλίσεων ως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα και πρόσθετων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ιδιωτικών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των τμημάτων των ξένων σχολείων που ακολουθούν το ελληνικό πρόγραμμα σπουδών (Εγκύκλιος 132523/Ν1/3-8-2018, ΑΔΑ: 66ΞΤ4653ΠΣ-679)

Αργία ιδιωτικών σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης – Χρήση κτηριακών εγκαταστάσεων – Χρονικές περίοδοι παροχής εργασίας από τους ιδιωτικού εκπαιδευτικούς (Εγκύκλιος 128747/Ν1/27-7-2018, ΑΔΑ: ΩΝΛΦ4653ΠΣ-ΔΒΒ)

Οδηγίες για τον ορισμό Διευθυντών, Προϊσταμένων και Υποδιευθυντών ιδιωτικών σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (Εγκύκλιος 160875/Ν1/24-11-2020, ΑΔΑ: 6ΑΚ246ΜΤΛΗ-4ΟΑ)

Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4713/2020 (Α’ 147) για την οργάνωση και λειτουργία των ιδιωτικών σχολικών μονάδων (Εγκύκλιος 141039 /Ν1/15-10-2020 του Υπουργείου Παιδείας)

Οδηγίες για την υποβολή αιτημάτων παρεκκλίσεων στα Ξένα Σχολεία της ημεδαπής που ακολουθούν το ελληνικό πρόγραμμα σπουδών (Εγκύκλιος 160229/24-11-2020, ΑΔΑ: 6Ρ0Μ46ΜΤΛΗ-ΡΣΙ)


ΔΙΑΦΟΡΑ

Ο νόμος 3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας – ΦΕΚ 26/Α/9-2-2007) με όλες τις αλλαγές (Τελευταία ενημέρωση 13-10-2020)

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •