Νομοθεσία Διαρκής ενημέρωση

Η ΥΑ 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (ΦΕΚ 2005/Β/31-5-2019) με θέμα «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» όπως ισχύει με όλες τις αλλαγές της (Τελευταία ενημέρωση 30-6-2020)

Η ΥΑ 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (ΦΕΚ 120/Β/23-1-2018) με θέμα «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» όπως ισχύει με όλες τις αλλαγές της (Τελευταία ενημέρωση 28-1-2019). Σημείωση : Η απόφαση αυτή έπαψε να ισχύει με την έκδοση της όμοιας ΥΑ 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (ΦΕΚ 2005/Β/31-5-2019)

Η εγκύκλιος 13963/ΓΔ4/26-1-2018 (ΑΔΑ:7ΥΓ74653ΠΣ-ΓΞ5) με θέμα «Ενημέρωση σχολικών μονάδων σχετικά με την με αρ. πρωτ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (Β΄ 120) Υ.Α.»

Τα ωρολόγια προγράμματα όλων των τύπων σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το 2020-2021

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΔ 104/1979 (ΦΕΚ 23/Α/7-2-1979) Σχολικό-Διδακτικό έτος, εγγραφές, μετεγγραφές κλπ (Με όλες τις αλλαγές-Τελευταία ενημέρωση 5-8-2017) (Το διάταγμα αυτό ουσιαστικά αντικαταστάθηκε από την ΥΑ 10645/ΓΔ4/22-1-2018, ΦΕΚ 120/Β/23-1-2018 και την νεότερη σχετική ΥΑ 79942/ΓΔ4/21-5-2019, ΦΕΚ 2005/Β/31-5-2019)

ΠΔ 508/1977 (ΦΕΚ 161/Α/9-6-1977) Περί προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως (Με όλες τις αλλαγές – Τελευταία ενημέρωση 24-4-2016)

ΠΔ 465/1981 (ΦΕΚ 129/Α/15-5-1981) Περί του τρόπου προαγωγής, απολύσεως και εξετάσεων των μαθητών των Γυμνασίων (Με όλες τις αλλαγές – Τελευταία ενημέρωση 24-4-2016)

ΠΔ 123/1987 (ΦΕΚ 68/Α/20-5-1987) Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Με όλες τις αλλαγές – Τελευταία ενημέρωση 4-5-2016)

ΠΔ 409/1994 (ΦΕΚ 226/Α/22-12-1994) με όλες τις αλλαγές – Αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου (Τελευταία ενημέρωση 29-11-2016)

ΠΔ 39/2014 (ΦΕΚ 75/Α/28-3-2014) με όλες τις αλλαγές –  Αξιολόγηση των μαθητών του Γυμνασίου, συμπλήρωση διατάξεων περί απουσιών των μαθητών Γυμνασίων, λήξη μαθημάτων στο Γυμνάσιο και λοιπές διατάξεις. (Τελευταία ενημέρωση 17-2-2019)

ΠΔ 126/2016 (ΦΕΚ 211/Α/11-11-2016 με όλες τις αλλαγές) – Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου (Τελευταία ενημέρωση 14-6-2020)

Εξέταση μαθητών Ημερήσιων και Εσπερινών Γυμνασίων, με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΥΑ 28722/Γ2/12-3-2010, ΦΕΚ 276/Β/16-3-2010)

Διδασκαλία του διδακτικού/μαθησιακού πεδίου Τεχνολογία και Πληροφορική στο Γυμνάσιο (ΥΑ 74472/Δ2/16-6-2020, ΦΕΚ 2450/Β/19-06-2020)

Διδασκαλία Αγγλικής γλώσσας κατά επίπεδα γνώσεων στο Γυμνάσιο – Πώς συγκροτούνται τα τμήματα (ΥΑ 135800/Δ2/23-8-2016, ΦΕΚ 2732/Β/31-8-2016, όπως διευκρινίστηκε με την 152928/Δ2/19-9-2016 εγκύκλιο)

Επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας και συγκρότηση τμημάτων (ΥΑ 53476/ΓΔ4/28-3-2017, ΦΕΚ 1171/Β/4-4-2017) που ισχύει από το 2017-2018.


ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕΛ)

Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου (ΠΔ 60/2006, ΦΕΚ 65/Α/30-3-2006) (Τελευταία ενημέρωση 20-12-2015). Ισχύει πλέον μόνο για ό,τι έχει σχέση με τις Πανελλήνιες Εξετάσεις των Γενικών Λυκείων

Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου (ΠΔ 46/2016, ΦΕΚ 74/Α/22-4-2016) (Προεδρικό Διάταγμα σύμφωνα με το νόμο 4186/2013). Με όλες τις αλλαγές (Τελευταία Ενημέρωση 11-8-2018)
Σύμφωνα με το 169626/Δ2/11-10-2018 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας επίκειται αλλαγή του ΠΔ 46/2016.


Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού και μαθημάτων επιλογής στο Γενικό Λύκειο (ΥΑ 108279/Δ2/1-7-2016, ΦΕΚ 2182/Β/14-7-2016, ΑΔΑ:ΩΚΙ34653ΠΣ-2Φ5) και η συμπλήρωσή της (131457/Δ2/9-8-2016, ΦΕΚ 2626/Β/24-8-2016, ΑΔΑ:7ΜΦΨ4653ΠΣ-ΔΛΖ). Ισχύει από το σχολικό έτος 2016-2017.

Διδασκαλία ξένης γλώσσας στο Γενικό Λύκειο – Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων (ΥΑ 137430/Γ2/2-9-2014, ΦΕΚ 2406/Β/9-9-2014)

Γραπτές δοκιμασίες αξιολόγησης των μαθητών στο Γενικό Λύκειο (Εγκύκλιος 128747/Γ2/19-10-2012)


Γενικό Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Νόμος 2525/1997 (ΦΕΚ 188/Α/1997) με όλες τις αλλαγές – Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις (Τελευταία ενημέρωση 21-8-2018)

Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2019 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου (ΥΑ 119174/Δ2/13-7-2018, ΦΕΚ 3411/Β/10-8-2018) και η διόρθωσή της στο ΦΕΚ 4479/Β/9-10-2018

Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2019 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Δ’ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου (ΥΑ 119177/Δ2/13-7-2018, ΦΕΚ 3412/Β/10-8-2018, ΑΔΑ:9ΨΖΜ4653ΠΣ-Θ0Ρ)

Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΥΑ Φ.253/28934/Β6/21-3-2006, ΦΕΚ 391/Β/30-3-2006, με όλες τις αλλαγές) Τελευταία ενημέρωση 24-3-2018

Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 3 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 τ. Α’) όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 74 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α’) και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων. (ΥΑ Φ.253/142542/Α5/2017, ΦΕΚ 2995/Β/31-8-2017) όπως ισχύει με όλες τις αλλαγές της (τελευταία ενημέρωση 3-9-2018) και το σχετικό έγγραφο Φ.251/145859/Α5/5-9-2017 του ΥπΠΕΘ. (Ισχύει από το σχολικό έτος 2017-2018).

Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 3 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 τ.Α) και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων (ΥΑ Φ.253/85476/Α5/28-5-2015, ΦΕΚ 995/Β/29-5-2015) όπως ισχύει με όλες τις αλλαγές της (τελευταία ενημέρωση 24-3-2018). Αφορά τους υποψήφιους που θα υποβάλλουν μηχανογραφικό για το 10% των θέσεων κατά τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019.

Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (YA Φ.253/193309/Α5/27-11-2015, ΦΕΚ 2647/Β/9-12-2015). Τελευταία ενημέρωση 18-2-2018.

Ορισμός των τμημάτων και των σχολών των Πανεπιστημίων, των ΤΕΙ κλπ για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες (ΥΑ Φ.253/128314/Β6/29-11-2002, ΦΕΚ 1538/Β/10-12-2002 με όλες τις αλλαγές, τελευταία ενημέρωση 19-3-2018)

Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες (ΥΑ  Φ.151/20049/Β6/20-2-2007, ΦΕΚ 272/Β/1-3-2007) με όλες τις αλλαγές (τελευταία ενημέρωση 1-9-2018)

Διαδικασίες σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου, με το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που θεσπίστηκε με το Ν. 4186/2013 όπως ισχύει (ΥΑ Φ.251/37802/Α5/3-3-2016 με όλες τις αλλαγές της, τελευταία ενημέρωση 4-9-2018)

Πρόσβαση στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγονται στην κατηγορία «των πασχόντων από σοβαρές ασθένειες», σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α’). (ΥΑ Φ.253/143554/Β6/12−11−2010 με όλες τις αλλαγές – Τελευταία ενημέρωση 31-8-2018).


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑΛ)

Νόμος 3475/2006 (ΦΕΚ 146/Α/13-7-2006) με όλες τις αλλαγές – Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις με όλες τις αλλαγές (τελευταία ενημέρωση 1-1-2018)

Καθορισμός αντιστοιχιών των κύκλων, τομέων και ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ του Ν. 3475/2006 (Α΄ 146) με τις ομάδες προσανατολισμού, τους τομείς και τις ειδικότητες των ΕΠΑΛ του Ν. 4186/2013 (Α΄193) (ΥΑ 131149/Γ2/18-8-2014, ΦΕΚ 2298/Β/17-8-2014, ΑΔΑ: 6Ν9Ψ9-6ΧΒ)

Ισοτιμίες τίτλων σχολείων δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης που καταργήθηκαν

Νόμος 3748/2009 (ΦΕΚ 29/Α/19-7-2009) με όλες τις αλλαγές – Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατό­χων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις με όλες τις αλλαγές (τελευταία ενημέρωση 13-9-2013)

ΠΔ 50/2008 (ΦΕΚ 81/Α/8-5-2008) με όλες τις αλλαγές – Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (Τελευταία ενημέρωση 2-7-2014)

ΠΔ 56/2016 (ΦΕΚ 91/Α/19-5-2016) με όλες τις αλλαγές – Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (Τελευταία ενημέρωση 3-6-2017).

ΠΔ 40/2018 (ΦΕΚ 76/Α/30-4-2018) – Αξιολόγηση των μαθητών των ΕΠΑΛ και των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας»
Σύμφωνα με τα Φ4/177399/Δ4/22-10-2018 και Φ4/199568/Δ4/20-11-2018 έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας επίκειται αλλαγή του ΠΔ 40/2018.

Σχολικό και διδακτικό έτος, διακοπές και αργίες, υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα, εγγραφές – μετεγγραφές – φοίτηση μαθητών, διαγωγή και τιμητικές διακρίσεις μαθητών, που αφορούν στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΥΑ 80033/Γ2/4-8-2006, ΦΕΚ 1286/Β/12-9-2006) όπως συμπληρώθηκε με την ΥΑ 139628/Γ2/1-10-2013 (ΦΕΚ 2530/Β/8-10-2013) και τροποποιήθηκε με την ΥΑ 62839/Δ4/22-4-2015 (ΦΕΚ 724/Β/28-4-2015, ΑΔΑ:7ΦΞ8465ΦΘ3-8Μ1) και ρυθμίζει θέματα τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην νεότερη ΥΑ Φ1α/98933/Δ4/13-6-2017 (ΦΕΚ 2075/Β/15-6-2017, ΑΔΑ:6ΕΞΙ4653ΠΣ-65Θ)

Εγγραφές – Μετεγγραφές μαθητών στα ΕΠΑΛ (ΥΑ Φ1α/98933/Δ4/13-6-2017, ΦΕΚ 2075/Β/15-6-2017, ΑΔΑ:6ΕΞΙ4653ΠΣ-65Θ) με ισχύ από το 2017-2018. Κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα της παρούσας απόφασης, παύει να ισχύει.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Επιλογής της Α΄ Τάξης και των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων της Β΄ Τάξης των ΕΠΑΛ του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) με ισχύ από το 2018-2019 (ΥΑ Φ2/92271/Δ4/5-6-2018 (ΦΕΚ 2187/Β/12-6-2018, όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 2485/Β/28-6-2018, ΑΔΑ:ΩΔΟ94653ΠΣ-ΠΩΤ)
Ειδικά μετά τη δημοσίευση της ΥΑ Φ2/107972/Δ4/28-06-2018 (ΦΕΚ 2636/Β/5-7-2018, ΑΔΑ:9Η454653ΠΣ-7Δ0) δηλ. από το σχολικό έτος 2018-2019 :
«παύει να ισχύει η υπ’ αριθμ. Φ2/92271/Δ4/05-06-2018 (Β’ 2187) υπουργική απόφαση κατά το μέρος που αφορά στην Α’ και Β’ τάξη Εσπερινού ΕΠΑΛ τετραετούς φοίτησης.»
Η ΥΑ Φ2/107972/Δ4/28-06-2018 (ΦΕΚ 2636/Β/5-7-2018) τροποποιήθηκε με την ΥΑ Φ2/160050/Δ4/26-9-2018 (ΦΕΚ 4373/Β/1-10-2018) όπως αυτή διορθώθηκε στο ΦΕΚ 4815/Β/30-10-2018

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α’ τάξης Εσπερινών ΕΠΑΛ και των Β΄, Γ΄ τάξεων Ημερησίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑΛ ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού (YA Φ2/88070/Δ4/4-6-2015 (ΦΕΚ 1053/Β/5-6-2015, ΑΔΑ:ΩΤΝΑ465ΦΘ3-97Φ) και η τροποποιητική αυτής ΥΑ Φ2/141441/Δ4/10-9-2015 (ΦΕΚ 2042/Β/18-9-2015)

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 88070/Δ4/4-6-2015 (Β΄ 1053) ΥΑ με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑΛ και των Β΄, Γ΄ τάξεων Ημερησίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑΛ ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού» με ισχύ από το 2016-2017. (ΥΑ Φ2/127065/Δ4/1-8-2016, ΦΕΚ 2434/Β/5-8-2016). Η συμπληρωματική αυτή απόφαση αφορά το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων στη Γ΄ τάξη των ημερησίων και τη Γ΄ και Δ΄ τάξη των εσπερινών ΕΠΑΛ που θα λειτουργήσουν τη σχολική χρονιά 2016-2017. Η ΥΑ Φ2/127065/Δ4/1-8-2015 (Β’ 2434) τροποποιήθηκε εκ νέου με την ΥΑ Φ2/159819/Δ4/28-9-2016 (ΦΕΚ 3253/Β/10-10-2016).

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των μαθημάτων Ειδικότητας της Γ΄ Τάξης Ημερήσιου και της Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑΛ του ν. 4386/2016, με ισχύ από το σχολικό έτος 2017-2018 (ΥΑ Φ2/65921/Δ4/21-4-2017, ΦΕΚ 1426/Β/26-4-2017, ΑΔΑ:6ΤΥΒ4653ΠΣ-ΕΛΣ) και οι τροποποιήσεις της (ΥΑ Φ2/95229/Δ4/7-6-2017, ΦΕΚ 2072/Β/15-6-2017, ΑΔΑ:Ψ7894653ΠΣ-ΕΧΓ και ΥΑ Φ2/89289/Δ4/31-5-2018, ΦΕΚ 2122/Β/8-6-2018, ΑΔΑ:6Θ164653ΠΣ-Ε90 και Φ2/160042/Δ4/26-9-2018, ΦΕΚ 4373/Β/1-10-2018 όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 4815/Β/30-10-2018)
Ειδικά μετά τη δημοσίευση της ΥΑ Φ2/107972/Δ4/28-06-2018 (ΦΕΚ 2636/Β/5-7-2018, ΑΔΑ:9Η454653ΠΣ-7Δ0) από το σχολικό έτος 2018-2019 : «από το σχολικό έτος 2019–2020 παύει να ισχύει η υπ’ αριθμ. Φ2/65921/Δ4/21-04-2017 (Β’ 1426) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. Φ2/95229/Δ4/07-06-2017 (Β’ 2071) και Φ2/89289/Δ4/31-05-2018 (Β’ 2122) όμοιές της, κατά το μέρος που αφορά στην Γ’ τάξη Εσπερινού ΕΠΑΛ τετραετούς φοίτησης.»

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού (3ετούς φοίτησης) ΕΠΑΛ και των μαθημάτων ειδικότητας των ειδικοτήτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Γ’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού (3ετούς φοίτησης) ΕΠΑΛ και της Γ’ και Δ’ τάξης Εσπερινού (4ετούς φοίτησης) ΕΠΑΛ (ΥΑ Φ2/129460/Δ4/30-7-2018, ΦΕΚ 3224/Β/7-8-2018, ΑΔΑ:ΩΒΜΞ4653ΠΣ-ΨΓΧ)

Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ), των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστών, των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), και για ποσοστό θέσεων 5% του συνολικού αριθμού εισακτέων σε Τμήματα Σχολών των Πανεπιστημίων καθώς και προσαύξηση του ποσοστού αυτού κατά 5% για εισαγωγή σε τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κατ’ εξαίρεση για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (ΥΑ Φ.151/43612/Α5/15-3-2018, ΦΕΚ 983/Β/20-3-2018)

Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων υποψηφίων Επαγγελματικού Λυκείου για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2018-2019 (ΥΑ Φ.153/156280/Α5/20-9-2018, ΦΕΚ 4195/Β/25-9-2018)

Καθορισμός διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑΛ του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) για το σχολικό έτος 2018-2019 (ΥΑ Φ6/160663/Δ4/26-9-2018, ΦΕΚ 4320/Β/28-9-2018)

Σύσταση ατομικών και συλλογικών οργάνων για τις Πανελλαδικές εξετάσεις κατόχων απολυτηρίου ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ με όλες τις αλλαγές (ΚΥΑ Φ151/24463/Β6/4-3-2009, ΦΕΚ 422/Β/9-3-2006, τελευταία ενημέρωση 5-6-2018)

(Μέγιστος) Αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΚΥΑ 42712/Γ2/20-3-2014, ΑΔΑ: ΒΙΗΤ9-ΠΞ0, ΦΕΚ 833/Β/3-4-2014)

Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος Γενικής Παιδείας της Α΄ Τάξης, τμήματος Τομέα της Β΄ Τάξης και τμήματος Ειδικότητας της Γ΄ Τάξης ΕΠΑΛ  (ΥΑ Φ12/134644/Δ4/8-8-2017, ΦΕΚ 2891/Β/21-8-2017, ΑΔΑ:Ω62Τ4653ΠΣ-ΤΛΜ). Ισχύει από το σχολικό έτος 2017-2018.

Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Τομέων – Ειδικοτήτων της Β΄ και Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑΛ. (Φ12/93600/Δ4/12-6-2015, ΦΕΚ 1249/Β/24-6-2015, ΑΔΑ:ΩΑ2Υ465ΦΘ3-565). Ισχύει από το 2015-2016

Καθορισμός λειτουργίας των Εργαστηριακών Κέντρων και των καθηκόντων των στελεχών τους και του Συλλόγου Διδασκόντων (YA 96004/Δ4/17-6-2015, ΦΕΚ 1318/Β/1-7-2015, ΑΔΑ:ΩΥΛΒ465ΦΘ3-ΡΥ9), η συμπλήρωσή της (ΥΑ 133384/Δ4/12-8-2016, ΦΕΚ 2628/Β/248-2016) και η τροποποίηση (Φ24α/141494/Δ4/28-08-2017, ΦΕΚ 2994/Β/31-8-2017)

Πλήθος Τμημάτων για τον καθορισμό του ωραρίου των Διευθυντών και Υποδιευθυντών ΕΠΑΛ και τον ορισμό των Υποδιευθυντών ΕΠΑΛ (Εγκύκλιος Φ8/143514/Δ4/31-8-2017)


ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Νόμος 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/30-9-1985) με όλες τις αλλαγές – Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις (Τελευταία ενημέρωση 21-8-2018)

Νόμος 2986/2002 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2002) με όλες τις αλλαγές – Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις (Τελευταία ενημέρωση 27-6-2018)

Νόμος 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/19-5-2010) με όλες τις αλλαγές – Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις (Τελευταία ενημέρωση 14-11-2018)

Νόμος 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/17-9-2013) με όλες τις αλλαγές – Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις (Τελευταία ενημέρωση 25-8-2018)

Νόμος 4415/2016 (ΦΕΚ 159/Α/6-9-2016) με όλες τις αλλαγές – Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις (Τελευταία ενημέρωση 8-8-2018)

Νόμος 4521/2018 (ΦΕΚ 38/Α/2-3-2018) με όλες τις αλλαγές – Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις (Τελευταία ενημέρωση 11-8-2018)

Νόμος 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/12-6-2018) με όλες τις αλλαγές – Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις (Τελευταία ενημέρωση 24-6-2020)

Προεδρικό διάταγμα 1/2003 (ΦΕΚ 1/Α/3-1-2003) με όλες τις αλλαγές – Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών μελών των συμβουλίων αυτών (Τελευταία ενημέρωση 10-2-2019)

Περί τροποποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των ισχυουσών διατάξεων των αναφερομένων εις τας εγγραφάς, μετεγγραφάς και εξετάσεις μαθητών Δημοτικής και Μέσης Εκπαιδεύσεως Ξένων Σχολείων της Αλλοδαπής και άλλων συναφών μαθητικών θεμάτων (ΠΔ 155/1978, ΦΕΚ 33/Α/8-3-1978) με όλες τις αλλαγές του (Τελευταία ενημέρωση 27-12-2016)

Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΥΑ 190677/Δ5/10-11-2016, ΦΕΚ 3754/Β/21-11-2016, ΑΔΑ:ΩΩ0Γ4653ΠΣ-3Γ8), η διόρθωσή της στο ΦΕΚ 4561/Β/30-12-2016 και η αλλαγές της με την ΥΑ 9712/Δ5/19-01-2018 (ΑΔΑ: ΩΒΤ34653ΠΣ-ΜΘΥ).

Το πλαίσιο λειτουργίας των Μουσικών Σχολείων (ΥΑ 58167/Δ2/13-4-2018, ΦΕΚ 1371/Β/24-4-2018, ΑΔΑ:Ω8Χ34653ΠΣ-ΨΘ0) με όλες τις αλλαγές της (Τελευταία ενημέρωση 25-8-2018)

Δαπάνες σχολικών αγώνων και αθλητικών διοργανώσεων (ΚΥΑ 2/11420/ΔΕΠ/24-2-2016, ΦΕΚ 516/Β/1-3-2016, ΑΔΑ:Ω7Μ9Η-ΡΡΚ) και η τροποποίησή της (ΚΥΑ 2/56070/ΔΕΠ/5-8-2016, ΦΕΚ 2582/Β/22-8-2016)

Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, των όρων και προϋποθέσεων κατάρτισης, χορήγησης, φύλαξης, επεξεργασίας και αξιοποίησης του Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή (ΑΔΥΜ) (ΚΥΑ Φ6/304/75662/Γ1/16-05-2014, ΦΕΚ 1296/Β/21-5-2014)
Υπόδειγμα Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)

Προεδρικό διάταγμα 1/2003 (ΦΕΚ 1/Α/3-1-2003). Τα υπηρεσιακά συμβούλια στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Με όλες τις αλλαγές, Τελευταία ενημέρωση 16-6-2018)

Προεδρικό διάταγμα 50/1996 (ΦΕΚ 45/Α/8-3-1996). Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Με όλες τις αλλαγές, Τελευταία ενημέρωση 18-8-2018)

(Μέγιστος) Αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα Γυμνάσια και στα Γενικά Λύκεια (ΚΥΑ 129818/Γ2/16-9-2013, ΦΕΚ 2451/Β/1-10-2013, ΑΔΑ:ΒΛΛΟ9-Η6Ζ)

Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών (Εγκύκλιος 12773/Δ2/23-1-2015)

Διαδικασία επιβολής ποινής αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος (Εγκύκλιος 141522/Γ2/9-11-2010, ΑΔΑ:4ΙΗΑ9-2Ν)

Επίδειξη γραπτών δοκιμίων σε μαθητές (Έγγραφο 73202/Γ2/6-7-2007)

Σχετικά με τη χορήγηση αντιγράφου γραπτού προαγωγικών εξετάσεων (Γνωμοδότηση 51/2011 του ΝΣΚ)

Σχετικά με την δημοσιοποίηση των θεμάτων των ενδοσχολικών εξετάσεων και τη χορήγηση φωτοαντιγράφων των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών ή απολυτήριων εξετάσεων (Γνωμοδότηση 33/2014 του ΝΣΚ)

ΥΑ Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340/Β/16-10-2002). Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων. Με όλες τις αλλαγές (Τελευταία ενημέρωση 18-12-2017)

Διευκρινιστικές οδηγίες για τοποθετήσεις και ρύθμιση υπεραριθμιών εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευσης (Εγκύκλιος 84582/Δ2/20-6-2013)

Οδηγίες για τη διαδικασία τοποθετήσεων σε οργανικές και λειτουργικές θέσεις (Έγγραφο 137644/Ε1/3-9-2015)

Τοποθετήσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών για συμπλήρωση ωραρίου (Έγγραφο 12633/Ε2/25-1-2018)

Διευκρινίσεις για υπεραριθμίες εκπαιδευτικών ΠΕ04 (Έγγραφο 111364/Ε2/3-7-2018, ΑΔΑ:ΨΟ474653ΠΣ-6ΜΕ)

Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες (ΚΥΑ 50025/19-9-2018, ΦΕΚ 4217/Β/26-9-2018)

Κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων (ΥΑ 23.613/6/Γ2/4094/23-9-1986, ΦΕΚ 619/Β/25-9-1986 με όλες τις αλλαγές) Τελευταία ενημέρωση 21-8-2018


ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΕΑΕ)

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, Νόμος 3699/2008 (ΦΕΚ 199/Α/2-10-2008) με όλες τις αλλαγές (Τελευταία ενημέρωση 17-8-2018)

Καθορισμός εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας των κλάδων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και στις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΥΑ 66079/Δ3/26-4-2018, ΦΕΚ 1585/Β/8-5-2018)

Καθορισμός εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας των κλάδων του Ειδικού Εκπαιδευτικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (ΥΑ 28915/Γ6/12-3-2007, ΦΕΚ 449/Β/3-4-2007)

Καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων.
α) Του εκπαιδευτικού προσωπικού, που υπηρετεί σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑ) της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ειδικά σχολεία, τμήματα ένταξης), και σε προγράμματα ειδικής αγωγής (παράλληλη στήριξη και παροχή διδασκαλίας στο σπίτι).
β) Του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού, που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
(ΥΑ 27922/Γ6/8-3-2007, ΦΕΚ 449/Β/3-4-2007) όπως συμπληρώθηκε με την ΥΑ 66082/Δ3/26-4-2018 (ΦΕΚ 1585/Β/8-5-2018)

Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών και του κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΥΑ 88348/Δ3/30-5-2018, ΦΕΚ 2038/Β/5-6-2018)

Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασίας πρόσληψης
α) προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και στα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) και β) προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στις ΣΜΕΑΕ.
(ΥΑ 127947/Γ6/8-8-2014, ΦΕΚ 2311/Β/28-8-2014)

Νόμιμη σύσταση των ΕΔΕΑΥ και καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων των μελών και συντονιστών αυτών. (ΥΑ 17812/Γ6/7-2-2014, ΦΕΚ 315/Β/12-2-2014)

Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυχίων σπουδών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΥΑ 92245/Δ3/11-6-2015, ΦΕΚ 1134/Β/12-6-2015, ΑΔΑ : 7ΕΖ1465ΦΘ3-ΟΜΒ)

Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στις δομές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΥΑ 128005/Δ2/8-8-2014, ΦΕΚ 2217/Β/13-8-2014, ΑΔΑ:ΩΜ2Σ9-75Θ)

Εξέταση των μαθητών με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας (ΥΑ 11586/Γ6/28-1-2011, ΦΕΚ 262/Β/17-2-2011, ΑΔΑ:4Α1Ω9-Ο1)

Συγκρότηση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) Δυτικής Μακεδονίας (384/22-1-2014, ΦΕΚ 411/Β/20-2-2014)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ειδικού Γυμνασίου και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Ειδικού Λυκείου (ΥΑ 147356/Δ3/13-9-2016, ΦΕΚ 3011/Β/20-9-2016, ΑΔΑ:ΨΝΑ54653ΠΣ-Ψ7Ξ)
Από το 2018-2019, για τις Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις του Ειδικού Λυκείου ισχύει η ΥΑ 163742/Δ3/2-10-2018, ΦΕΚ 4691/Β/19-10-2018)

Λειτουργία Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2016-2017  (ΥΑ 148350/Δ3/14-9-2016, ΦΕΚ 3011/Β/20-9-2016)

Ωρολόγια προγράμματα των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΥΑ 68755/Δ3/26-4-2017, ΦΕΚ 1606/Β/10-5-2017, ΑΔΑ:Ψ0Ν24653ΠΣ-25Σ)
Από το 2018-2019 και σταδιακά, για τα Λύκεια των ΕΝΕΕΓΥ-Λ ισχύει η ΥΑ 136986/Δ3/20-8-2018 (ΦΕΚ 3791/Β/3-9-2018) όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 4140/Β/20-9-2018

Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Γυμνασίων ΕΑΕ και των Λυκείων ΕΑΕ, των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝΕΕΓΥ-Λ) και των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΕΕΕΕΚ, για το σχολικό έτος 2018-2019 (Εγκύκλιος 101390 /Δ3/19-6-2018, ΑΔΑ:91114653ΠΣ-20Φ)


ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου – ΥΑ 76099/Δ2/11-5-2018 (ΦΕΚ 1704/Β/16-5-2018, ΑΔΑ:72ΛΕ4653ΠΣ-ΙΨΔ) που ισχύει από την έναρξη του σχολικού έτους 2018-2019 και η τροποποίησή της (ΥΑ 150218/Δ2/12-09-2018, ΦΕΚ 4452/Β/8-10-2018, ΑΔΑ:ΨΩΤΠ4653ΠΣ-3ΤΞ)

Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου – ΥΑ Φ22/75401/Δ4/10-5-2018 (ΦΕΚ 1664/Β/15-5-2018, ΑΔΑ:ΩΖ9Ξ4653ΠΣ-Ω2Ν) που ισχύει από το 2018-2019.
Διευκρίνιση σχετικά με τις αναθέσεις εργαστηριακών μαθημάτων του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας στα ΕΠΑΛ (Έγγραφο Φ22/171403/Δ4/15-10-2018)

Αναθέσεις μαθημάτων μουσικής παιδείας Μουσικών Σχολείων (ΥΑ 144236/Δ2/5-9-2018, ΦΕΚ 4202/Β/25-9-2018, ΑΔΑ: ΨΩΔ94653ΠΣ-ΘΒΛ)

Αναθέσεις διδασκαλίας καλλιτεχνικών μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου (ΥΑ 118601/Δ2/19-7-2016, ΦΕΚ 2461/Β/10-8-2016, ΑΔΑ: ΩΧΣ74653ΠΣ-242)

Αναθέσεις μαθημάτων στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΕΕΕΚ) – ΥΑ 71105/Δ3/4-5-2018 (ΦΕΚ 1761/Β/17-5-2018)

Αναθέσεις διδασκαλίας μαθημάτων στο Ειδικό Γυμνάσιο και στο Ειδικό Λύκειο – ΥΑ 105116/Δ3/25-6-2018 (ΦΕΚ 2515/Β/29-6-2018) και η τροποποίηση αυτής (ΥΑ 191536/Δ3/9-11-2018, ΦΕΚ 5131/Β/16-11-2018)

Αναθέσεις διδασκαλίας μαθημάτων στο ΕΝΕΕΓΥ-Λ – ΥΑ 115824/Δ3/10-7-2018 (ΦΕΚ 2944/Β/20-7-2018)

Ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων στα αμιγή ελληνικά σχολεία του εξωτερικού (ΥΑ Φ.814/37451/Η2/6-3-2015, ΑΔΑ:7Δ56465ΦΘ3-Ι0Ε)

Αναθέσεις των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β’ Τάξης των ΕΠΑΛ και των μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Γ’ τάξης των ΕΠΑΛ του ν. 4386/2016 (Α’ 83) (ΚΥΑ Φ22/134291/Δ4/8-8-2018, ΦΕΚ 3520/Β/21-8-2018, ΑΔΑ:7ΝΩΘ4653ΠΣ-1ΥΣ).


ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Εκδρομές- Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας (ΥΑ 33120/ΓΔ4/28-2-2017 ΦΕΚ 681/Β/6-3-2017)

Έντυπο 1 : Ενημέρωση για περίπατο με μεταφορικό μέσο (Άρθρο 1 και τελευταίο εδάφιο του άρθ. 16)

Έντυπο 2α : Αίτημα έγκρισης ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής (Παρ. 2 του άρθ. 2)

Έντυπο 2β : Αίτημα έγκρισης πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής (Παρ. 3 του άρθ. 2)

Έντυπο 3α : Αίτημα έγκρισης εκπαιδευτικής επίσκεψης στο πλαίσιο Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Παρ. 1 του άρθ. 3)

Έντυπο 3β : Αίτημα έγκρισης εκπαιδευτικής επίσκεψης στο πλαίσιο του Αναλυτικού Προγράμματος (Παρ. 2 του άρθ. 3)

Έντυπο 4 : Ενημέρωση για διδακτική επίσκεψη (Άρθ. 4 και τελευταίο εδάφιο του άρθ. 16)

Έντυπο 5 : Αίτημα έγκρισης μετακίνησης στο εξωτερικό για εκπαιδευτικές αναταλλαγές, αδελφοποιήσεις κλπ (Άρθρο 5)

Έντυπο 6 : Αίτημα έγκρισης μετακίνησης  στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος ή Δραστηριότητας (Άρθρο 6)

Έντυπο 7 : Αίτημα έγκρισης μετακίνησης για Αθλητικές Δραστηριότητες (Άρθρο 7)

Έντυπο 8 : Αίτημα έγκρισης μετακίνησης στη Βουλή των Ελλήνων (Άρθρο 8)

Έντυπο 9 : Αίτημα έγκρισης μετακίνησης για συμμετοχή σε διαγωνισμούς ή εκδηλώσεις (Άρθρο 9)

Υπόδειγμα Προκήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για μετακινήσεις

Δεν παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης των οδοιπορικών των συνοδών σχολικών εκδρομών (Έγγραφο 61170/Β1/12-4-2016 του Υπουργείου Παιδείας)

Διευκρινίσεις σχετικά με τις μετακινήσεις μαθητών σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο εξωτερικό (Έγγραφο Φ.50.4/12605/201-11-2017 της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας, 210317/Η1/30-11-2017  και 15589/Η1/30-1-2018 του Υπουργείου Παιδείας).


ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Νόμος 2740/1999 (ΦΕΚ 186/Α/1999) με όλες τις τροποποιήσεις του – Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις (Τελευταία ενημέρωση 22-8-2018)

ΥΑ 71959/ΚΒ/28-7-2004 (ΦΕΚ 1205/Β/5-8-2004) – (Πνευματικά δικαιώματα στο ΚΠγ)

ΥΑ 14420/ΚΒ/4-2-2008 (ΦΕΚ 218/Β/12-2-2008) με όλες τις τροποποιήσεις της (Εξετάσεις – Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας-Τελευταία ενημέρωση 29-3-2018)

ΚΥΑ 56613/ΚΒ/18-5-2010 (ΦΕΚ 753/Β/1-6-2010) – Παράβολα για συμμετοχή στις εξετάσεις του ΚΠγ

ΚΥΑ 222807/Β1/29-12-2016 (ΦΕΚ 4294/Β/30-12-2016) Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις εξετάσεις για το ΚΠγ

Πληροφορίες για το ηλεκτρονικό παράβολο

Η ΚΥΑ 56210/Α5/5-4-2018 (ΦΕΚ 1355/Β/19-4-2018) για το παράβολο των ενστάσεων στο ΚΠγ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Ο νόμος 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015) με το μισθολόγιο στο Δημόσιο που ισχύει από 1-1-2016 (Τελευταία ενημέρωση 16-6-2018)

Ο Νόμος 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/14-8-2015) για τα οδοιπορικά που ισχύει από 1-1-2016 (Τελευταία ενημέρωση 7-8-2018)

Καθορισμός αποζημίωσης των μελών των επιτροπών αναβαθμολόγησης γραπτών δοκιμίων μαθητών Γυμνασίων και των μελών των επιτροπών διενέργειας απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων μαθητών Ιδιωτικών ΕΠΑΛ (ΚΥΑ 203044/Β1/29-11-2016, ΦΕΚ 686/ΥΟΔΔ/15-12-2016)

Σχετικά με την αναγνώριση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών προς μισθολογική εξέλιξη (Έγγραφο 128433/Ε3/27-7-2018, ΑΔΑ: ΩΔ9Ν4653ΠΣ-Χ43 του Υπουργείου Παιδείας) και τα σχετικά ΔΙΔΑΔ/Φ.31.64/2763/18653, 22986/3-7-2018 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και 2/41157/ΔΕΠ/15-6-2018 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.


ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Καθορισμός κριτηρίων χορήγησης επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών (ΥΑ 6117/Α5/13-1-2017, ΦΕΚ 324/Β/8-2-2017) με όλες τις αλλαγές (Τελευταία ενημέρωση 4-3-2018)

Η εγκύκλιος 36271/Ν1/2-3-2018 (ΑΔΑ:6Γ874653ΠΣ-ΘΣΓ) που διευκρινίζει θέματα σχετικά με την απόκτηση επάρκειας

Διαδικασία – δικαιολογητικά για χορήγηση, τροποποίηση και μεταβίβαση αδειών ιδιωτικών σχολείων (Εγκύκλιος 19484/Ν1/05-02-2018, ΑΔΑ:Ω5Φ94653ΠΣ-ΒΝΚ)

Οδηγίες για την άσκηση του εποπτικού ρόλου των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης σε θέματα διορισμού και απόλυσης ιδιωτικών εκπαιδευτικών από ιδιωτικές σχολικές μονάδες της αρμοδιότητάς τους (Εγκύκλιος 132412/Ν1/3-8-2018, ΑΔΑ: ΩΥΚΔ4653ΠΣ-ΥΕ8)

Οδηγίες για την άσκηση του εποπτικού ρόλου των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης σε θέματα διαδικασιών και ελέγχου νομιμότητας παρεκκλίσεων ως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα και πρόσθετων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ιδιωτικών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των τμημάτων των ξένων σχολείων που ακολουθούν το ελληνικό πρόγραμμα σπουδών (Εγκύκλιος 132523/Ν1/3-8-2018, ΑΔΑ: 66ΞΤ4653ΠΣ-679)

Αργία ιδιωτικών σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης – Χρήση κτηριακών εγκαταστάσεων – Χρονικές περίοδοι παροχής εργασίας από τους ιδιωτικού εκπαιδευτικούς (Εγκύκλιος 128747/Ν1/27-7-2018, ΑΔΑ: ΩΝΛΦ4653ΠΣ-ΔΒΒ)

Διαδικασία ορισμού Διευθυντών και Υποδιευθυντών ιδιωτικών σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (Εγκύκλιος 140871/Ν1/30-8-2018, ΑΔΑ: 6Δ4Η4653ΠΣ-ΗΗ8)


ΔΙΑΦΟΡΑ

Ο νόμος 3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας – ΦΕΚ 26/Α/9-2-2007) με όλες τις αλλαγές (Τελευταία ενημέρωση 30-9-2018)

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •