ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το νομικό πλαίσιο των αδειών των μόνιμων εκπαιδευτικών περιγράφεται στον Υπαλληλικό Κώδικα (Ν. 3528/2007/ΦΕΚ 26/Α/9-2-2007) και στις παρακάτω διευκρινιστικές εγκυκλίους που εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας.

Ενημέρωση 7-5-2014 : Με αφορμή την τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 3528/2007 από τον Ν.4210/2013, την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην εθνική μας νομοθεσία με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ’ του Ν. 4075/2012 και τα σχετικά ερωτήματα που υποβάλλονται στις Υπηρεσίες μας, σας παραθέτουμε τις άδειες που δικαιούνται οι εκπαιδευτικοί της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο των αδειών αυτών για διευκόλυνση των Υπηρεσιών σας και παρακαλούμε να φροντίσετε για την ενημέρωση όλων των εκπαιδευτικών της περιοχής αρμοδιότητάς σας.

Διαβάστε την εγκύκλιο Φ.351.5/43/67822/Δ1/5-5-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΦΓ9-4ΘΑ) και την τροποποιητική της εγκύκλιο 146689/E1/18-9-2015 (ΑΔΑ:6ΑΛΘ465ΦΘ3-ΚΥΔ)

Διευκολύνσεις εκπαιδευτικών με οικογενειακές υποχρεώσεις (35758/Δ2/29-3-2007)

Άδειες μονίμων εκπαιδευτικών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης (74275/Δ2/10-7-2007)

Αρμοδιότητα χορήγησης ειδικών αδειών για επιμορφωτικούς λόγους και αδειών σε αθλητές-εκπαιδευτικούς (146303/Δ2/25-11-2009)

Υπολογισμός αναρρωτικής άδειας ως χρόνου πραγματικής διδακτικής προϋπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών (155734/Δ1/10-12-2012)

Διευκρινίσεις για την άδεια ανατροφής (Φ.351.5/64/111756 /Δ1/12-8-2013)

Άδειες άνευ αποδοχών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Φ.361.29/1/138454/Δ1/27-9-2013)

Άδειες μητρότητος εκπαιδευτικών που επανήλθαν από το καθεστώς διαθεσιμότητας (182132/Δ2/28-11-2013)

Αναγνώριση χρόνου άδειας άνευ αποδοχών του άρθ. 16 περ. Ε παρ. 1 και 2 του Ν. 1566/1985 ως συντάξιμου και καταβολή ασφαλιστικών εισφορών (110106/ΙΒ/8-8-2013)

Διαβάστε παρακάτω μια συνοπτική περιγραφή του ισχύοντος νομικού πλαισίου :

Συνοπτική περιγραφή του νομικού πλαισίου των αδειών των εκπαιδευτικών


 ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

Αίτηση χορήγησης κανονικής άδειας

Αίτηση χορήγησης αναρρωτικής άδειας

Αίτηση χορήγησης αιμοδοτικής άδειας

Αίτηση χορήγησης ειδικής άδειας εξετάσεων

Αίτηση χορήγησης ειδικής άδειας λόγω γάμου

Αίτηση χορήγησης ειδικής άδειας λόγω θανάτου συγγενούς

Αίτηση χορήγησης γονικής άδειας

Αίτηση χορήγησης ειδικής επιμορφωτικής άδειας

Αίτηση χορήγησης κανονικής άδειας κυοφορίας

Αίτηση χορήγησης άδειας κύησης

Αίτηση χορήγησης άδειας λοχείας

Αίτηση χορήγησης εννιάμηνης άδειας ανατροφής τέκνου

Αίτηση χορήγησης τρίμηνης άδειας ανατροφής τέκνου

Αίτηση χορήγησης άδειας άνευ αποδοχών

Αίτηση χορήγησης άδειας για περιοδική νοσηλεία

Στείλτε παρατηρήσεις για αβλεψίες, λάθη, παραλείψεις ή προτείνετε βελτιώσεις, γράφοντας στο παρακάτω πλαίσιο σχολιασμού.

ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΔΕ

Θέμα: Έγκριση Υπερωριακής Απασχόλησης.
Ημ/νια: 21/03/2017 14:49:33
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΣΧΟ4653ΠΣ-ΥΩΜ
Θέμα: Ανάκληση υπολοίπου δεσμευμένης πίστωσης ΚΑΕ 9926
Ημ/νια: 17/03/2017 14:21:32
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΧΕ64653ΠΣ-4Γ9
Θέμα: Έγκριση Υπερωριακής Απασχόλησης.
Ημ/νια: 17/03/2017 12:41:20
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΧΙ24653ΠΣ-ΟΧ8
Θέμα: Δέσμευση πίστωσης στον ΚΑΕ 2752
Ημ/νια: 17/03/2017 12:30:30
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6Σ414653ΠΣ-ΤΚ6
Θέμα: Επιχορήγηση του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου - Γυμνασίου Φλώρινας
Ημ/νια: 13/03/2017 13:01:38
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ω9Υ44653ΠΣ-1Τ2

ΔΔΕ Φλώρινας - WEB site

Αναρτήσεις άρθρων και σελίδων: Ζαχαρίας Τόνας, Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών Θεμάτων
Διαχείριση δικτυακού τόπου: Σπύρος Παπαχαρίσης, Υπ. ΣΕΠ – ΚΕΣΥΠ