Διευθυντής Διεύθυνσης

ΠΑΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ - smallΔιευθυντής
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας
Ιωάννου Παύλος, καθηγητής κλάδου ΠΕ80 (Οικονομίας)
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας
Κτήριο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
1ος όροφος, Γραφείο 7, 531 00, Φλώρινα
Γραμματεία Διευθυντή: 2385054574


ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

 • Η Οργάνωση και δομή των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναφέρεται στον νόμο 1304/1982 (ΦΕΚ 144/Α/7-12-1982).
 • Με το άρθρο 56 του νόμου 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/30-9-1985) γίνεται επανακαθορισμός της δομής και λειτουργίας τους.
 • Με τα εδάφια α, β, γ και δ της παρ. 29 του άρθρου 14 του νόμου 2817/2000 (ΦΕΚ 78/Α/14-3-2000) οι περισσότερες αρμοδιότητες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων σε θέματα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μεταφέρονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας και ασκούνται μέσω των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που πλέον θεωρούνται Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του.
 • Με ΠΔ 161/2000 (ΦΕΚ145/Α/23-6-2000) καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων σε θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Με την ΣΤ5/56/13-11-2000 (ΦΕΚ 1409/Β/2000) ΥΑ και την Α2/746/20-6-2000 (ΦΕΚ 843/Β/2000) παρόμοια ΥΑ (ΠΑΙΔΕΙΑΣ) έγινε μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Με την παρ. 5 του άρθρου 3 του νόμου 2896/2002 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2002) «Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ονομάζονται εφεξής Διευθυντές Εκπαίδευσης
 • Με τη ΥΑ Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340/Β/16-2002) καθορίστηκαν τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης. Η απόφαση αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε πολλές φορές.
 • Ο νόμος 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/19-5-2010) καθορίζει τους κανόνες αξιολόγησης και επιλογής των Διευθυντών Εκπαίδευσης. Ο νόμος αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε πολλές φορές.
 • Με την Αριθμ. Φ.353.1/7/199094/Ε3/7-12-2015 – ΦΕΚ 2656/Β/9-12-2015) Υ.Α. καθορίστηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και επιλογής καθώς και ο τρόπο τήρησης των πρακτικών και της διαδικασίας συνέντευξης των υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης.
 • Οι θέσεις των νυν Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δυτικής Μακεδονίας) προκηρύχθηκαν με την 7200/10-12-2015 (ΑΔΑ:ΨΨ1Ψ4653ΠΣ-ΦΝΖ) προκήρυξη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας
 • Με την Φ.353.1/9/12169/Ε3/26-1-2016 (ΦΕΚ 111/Β/27-1-2016) κυρώθηκαν οι αξιολογικοί πίνακες των υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης
 • Με την Φ.353.1/11/14769/E3/29-1-2016 (ΑΔΑ:6ΨΔΜ4653ΠΣ-ΔΦ0) ΥΑ έγινε η τοποθέτηση των νέων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των οποίων η θητεία λήγει στις 31-7-2018.
 • Με την Φ.353.1/2/32966/Ε3/27-2-2018 (ΑΔΑ:6Σ714653ΠΣ-ΕΨ0)  ΥΑ έγινε εκ νέου τοποθέτηση των Διευθυντών Εκπαίδευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 18/2018
 • Με την Φ.361.22/27/108543/E3/29-6-2018 (ΑΔΑ:6ΤΛΟ4653ΠΣ-ΒΤΝ) ΥΑ παρατείνεται η θητεία των Διευθυντών Εκπαίδευσης πέραν της 31ης Ιουλίου 2018 και μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/12-6-2018)
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •