Τμήμα Α΄ Διοικητικού

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας
Κτήριο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
1ος όροφος, 531 00

Το τμήμα Α’ στελεχώνεται σύμφωνα με τις 1717/6-3-2018 και 1718/8-3-2018 (ΑΔΑ: 6ΞΕΣ4653ΠΣ-ΞΞΠ) αποφάσεις της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας και στην λειτουργία του επικουρούν και αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί.

Γραφείο 9, τηλ. 2385054575, fax 2385054578

Κασκαμανίδου Ευδοκία (ΠΕ Διοικητικός – Οικονομικός) – Προϊσταμένη Τμήματος (2385054575)
Σερίδης Δημήτριος (ΠΕ ΔΙΟΙΚ) – γραμματεία Δ/νσης (2385054577)
Λιούλιου Τραϊανή (ΠΕ87.02) – (αποσπασμένη εκπαιδευτικός) (2385054575)
Ρίζου Ευαγγελία (ΠΕ02) – (αποσπασμένη εκπαιδευτικός) – γραμματεία Δ/ντή (2385054574)
Σεχίδου Άννα (ΠΕ83) – (αποσπασμένη εκπαιδευτικός) – γραμματεία Δ/ντή – γραμματεία Δ/νσης (2385054574, 2385054577)

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 52 του Προεδρικού Διατάγματος 18/22-2-2018 (ΦΕΚ 31/Α/23-2-2018) : «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»:

Το Τμήμα Α΄ Διοικητικού είναι αρμόδιο για:
α) την τήρηση του πρωτοκόλλου και του αρχείου και τη διαχείριση και διεκπεραίωση της αλληλογραφίας της Διεύθυνσης,
β) την οργάνωση και διεξαγωγή κάθε είδους εξετάσεων και διαγωνισμών,
γ) τη διαχείριση όλων των θεμάτων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης που σχετίζονται με υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, εκπαιδευτικές επισκέψεις, ανταλλαγές και εκδρομές μαθητών,
δ) τον έλεγχο της ισοτιμίας τίτλων αλλοδαπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
ε) τη διεκπεραίωση κάθε είδους διοικητικών διαδικασιών,
στ) τη διαχείριση των ψηφιακών υπογραφών,
ζ) την παραλαβή και διανομή διδακτικών βιβλίων, εποπτικών και οπτικοακουστικών μέσων και βοηθημάτων,
η) την παρακολούθηση της προς δημοσίευση ύλης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
θ) τον καθορισμό της περιφέρειας εγγραφής των μαθητών στις σχολικές μονάδες (χωροταξική κατανομή),
ι) την έγκριση των ωρολόγιων προγραμμάτων των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης,
ια) τις σχολικές μεταβολές (ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση, προαγωγή, υποβιβασμός, μεταστέγαση, μετονομασία),
ιβ) την εποπτεία των ιδιωτικών σχολείων,
ιγ) την τήρηση των αρχείων σχολικών μονάδων που καταργήθηκαν,
ιδ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
[ + ]