Χρήσιμα Έντυπα

Σχολικές Μονάδες ΔΔΕ Φλώρινας

Ομάδες Σχολείων Δ.Δ.Ε. Φλώρινας

Δήλωση Τοποθέτησης Αναπληρωτή

Αίτηση για Συμπλήρωση Ωραρίου

Αίτηση για Οριστική Τοποθέτηση

Αίτηση για Προσωρινή Τοποθέτηση

Αίτηση Τοποθέτησης από Απόσπαση από άλλο ΠΥΣΔΕ

Αίτηση Απόσπασης ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ

Αρνητική Δήλωση Υπεραριθμίας σε μορφή .docx και σε .pdf

Θετική Δήλωση Υπεραριθμίας σε μορφή .docx και σε .pdf

Αίτηση για χορήγηση άδειας άσκησης Ιδιωτικού Έργου σε μορφή .docx και σε .pdf

Αίτηση για Αναγνώριση Συνάφειας Μεταπτυχιακού/Διδακτορικού Τίτλου σπουδών σε μορφή .docx και σε .pdf

Υπεύθυνη Δήλωση σε μορφή .docx και σε .pdf

Ακριβές απόσπασμα πρακτικού (55 KB)

Ακριβές αντίγραφο πρακτικού (52 KB)

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
[ + ]