Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών Φλώρινας (ΕΚΦΕ)

| τελευταία ενημέρωση : Μάρτιος 19, 2018 ώρα 02:07 μμ |

Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών Φλώρινας
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας
Κτήριο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
1ος όροφος, Γραφείο 14, 531 00, Φλώρινα

Τηλ.: 2385044038, 2385044421, 2385054527
Fax: 2385044373

e-mail: mail@ekfe.flo.sch.gr

Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Φλώρινας
Κατηκαρίδης Ευστάθιος, ΠΕ04.01, Φυσικός


  ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΦΕ

  • Η πρόβλεψη για την ίδρυση των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) έγινε με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Νόμου 2986/2002 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2002)
  • Με την 63644/Γ2/19-6-2002 (ΦΕΚ 1224/Β/20-9-2002) ΥΑ εγκρίθηκε η ανά Νομό λειτουργία των ΕΚΦΕ, όπως προβλέφθηκαν από τον προαναφερόμενο Νόμο 2986/2002
  • Με την 92985/Γ7/10-8-2012, ΑΔΑ: Β4ΓΦ9-8ΤΟ, ΦΕΚ 2315/Β/10-8-2012) ΥΑ όπως διευκρινίστηκε με το Κεφ. Δ της 95783/Γ7/22-8-2012 (ΑΔΑ Β4ΓΥ9-332) εγκυκλίου, καθορίζεται ο τρόπος  λειτουργίας των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων τους καθώς και των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των υπευθύνων των ΕΚΦΕ
  • Η πιο πρόσφατη προκήρυξη με βάση την οποία τοποθετήθηκαν οι υπεύθυνοι ΕΚΦΕ έγινε με την ΥΑ 93004/Γ7/10-8-2012, ΑΔΑ: Β4Γ99-ΚΑ8
  • Η κύρωση των πινάκων των υποψηφίων για τα ΕΚΦΕ Δυτικής Μακεδονίας έγινε με την 3404/6-9-2012 (ΑΔΑ:Β4ΘΒ9-Χ1Ψ)  και οι αντίστοιχες τοποθετήσεις με την 3454/7-9-2012 (ΑΔΑ:Β4Θ69-3ΗΤ) αποφάσεις της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

Με βάση την παρ. 9 του άρθ. 52 του ΠΔ 18/2018 (ΦΕΚ 31/Α/23-2-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»:
«Σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λειτουργούν, ως αποκεντρωμένες υπηρεσίες, ένα (1) ή περισσότερα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 2986/2002 (Α΄ 24), όπως ισχύει.
Επιχειρησιακός στόχος κάθε ΕΚΦΕ είναι η έρευνα και η τεχνική και οργανωτική υποστήριξης της εργαστηριακής διδασκαλίας των φυσικών μαθημάτων καθώς και η παροχή συμβουλών για την οργάνωση των σχολικών εργαστηρίων στις σχολικές μονάδες της διεύθυνσης εκπαίδευσης τη λειτουργία των οποίων εποπτεύει.»

Pin It
[ + ]