ΚΕ.ΣΥ.Π.

Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού ΔΔΕ Φλώρινας
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας
Κτήριο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
1ος όροφος, Γραφείο 15, 531 00, Φλώρινα

Τηλ.: 2385054581
Fax.: 2385054581

email: kesypflorinas@sch.gr

Υπεύθυνοι ΣΕΠ – ΚΕ.ΣΥ.Π.
Παπαχαρίσης Σπύρος, ΠΕ18.31, Β΄ειδικότητας ΠΕ70

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή: 10,30 έως 18,30 (για τις απογευματινές επισκέψεις είναι απαραίτητη η προσυνενόηση (ραντεβού) με τους υπευθύνους.

Τρίτη και Πέμπτη: 07,30-15,30

COMPASS – Ηλεκτρονική Εφημερίδα Εκπαιδευτικού και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του ΚΕΣΥΠ Φλώρινας


 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕ.ΣΥ.Π

  • Η πρόβλεψη για την ίδρυση και λειτουργία των Κέντρων Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού έγινε με
  1. Τα άρθρα 38 και 39 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/30-9-1985).
  2. Τις περιπτώσεις α) και β) της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188/Α/23-9-1997), όπως η περίπτωση β) τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2002).
  3. Την 64705/Γ7/2-7-2003 (ΦΕΚ 948/Β/9-7-2003) ΥΑ όπως τροποποιήθηκε με την 91042/Γ7/1-9-2003 (ΦΕΚ 1309Β/12-9-2003) ΥΑ «Καθορισμός των εδρών των ΚΕ.ΣΥ.Π. και των σχολείων στα οποία λειτουργούν Γραφεία Σ.Ε.Π., των προσόντων των αποσπώμενων εκπαιδευτικών στα ΚΕ.ΣΥ.Π. και στα Γραφεία Σ.Ε.Π., των κριτηρίων, των οργάνων και της διαδικασίας επιλογής τους, καθώς και των οργάνων, της διαδικασίας απόσπασής τους και των λόγων ανάκλησης της απόσπασης αυτών.».
  4. Την 140178/Γ7/11-12-2003 ΥΑ, με θέμα: Ίδρυση νέων ΚΕΣΥΠ και Γραφείων ΣΕΠ στο πλαίσιο της Κατηγορίας Πράξεων 2.4.1.α (Ενίσχυση των δομών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού» του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ – Γ’ ΚΠΣ)» όπως τροποποιήθηκε με την 125865/Γ7/23-11-2006 (ΦΕΚ 1831/Β/15-12-2006) ΥΑ.
  • Με την 92984/Γ7/10-08-2012, ΑΔΑ: Β4ΓΘ9-Θ7Ρ (ΦΕΚ 2316/Β/10-8-2012) ΥΑ, όπως διευκρινίστηκε με το Κεφ. Α της 95783/Γ7/22-8-2012 (ΑΔΑ Β4ΓΥ9-332) εγκυκλίου, γίνεται ο καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) στα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) καθώς και των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους
  • Η πιο πρόσφατη προκήρυξη με βάση την οποία τοποθετήθηκαν οι υπεύθυνοι ΣΕΠ των Κέντρων Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού έγινε με την ΥΑ 92989/Γ7/10-08-2012, ΑΔΑ: Β4Γ99-3ΟΨ και Β4Γ99-63Υ
  • Η κύρωση αξιολογικών πινάκων επιλογής υποψήφιων εκπαιδευτικών για την πλήρωση θέσεων Υπευθύνων ΣΕΠ των ΚΕΣΥΠ των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας έγινε με την 3435/6-9-2012 (ΑΔΑ: Β4ΘΒ9-0ΒΕ) και η αντίστοιχη τοποθέτηση με την 3441/7-9-2012 (ΑΔΑ: Β4ΘΒ9-37Υ) απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.
Pin It
[ + ]