Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού ΔΔΕ Φλώρινας (ΚΕ.ΣΥ.Π.)

Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού ΔΔΕ Φλώρινας (ΚΕ.ΣΥ.Π.)
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας
Κτήριο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
1ος όροφος, Γραφείο 15, 531 00, Φλώρινα

Τηλ.: 2385054581
Fax.: 2385054581

email: kesypflorinas@sch.gr

Υπεύθυνοι ΣΕΠ – ΚΕ.ΣΥ.Π.

Λάζου Αργύριος, ΠΕ79.01-Μουσικής Επιστήμης, Β΄ειδικότητας ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής
Παπαχαρίσης Σπύρος, ΠΕ82-Μηχανολόγων, Β΄ειδικότητας ΠΕ70-Δασκάλων

Το ΚΕΣΥΠ λειτουργεί κατά τις ημέρες λειτουργίας των σχολείων με ωράριο λειτουργίας γραφείου 7.30 με 15.30 και μέχρι τις 10 Ιουλίου κάθε σχολικού έτους.

COMPASS – Ηλεκτρονική Εφημερίδα Εκπαιδευτικού και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του ΚΕΣΥΠ Φλώρινας


 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΣΥΠ

 • Η πρόβλεψη για την ίδρυση και λειτουργία των Κέντρων Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού έγινε με
 1. Τα άρθρα 38 και 39 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/30-9-1985).
 2. Τις περιπτώσεις α) και β) της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188/Α/23-9-1997), όπως η περίπτωση β) τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2002).
 3. Την 64705/Γ7/2-7-2003 (ΦΕΚ 948/Β/9-7-2003) ΥΑ όπως τροποποιήθηκε με την 91042/Γ7/1-9-2003 (ΦΕΚ 1309Β/12-9-2003) ΥΑ «Καθορισμός των εδρών των ΚΕΣΥΠ και των σχολείων στα οποία λειτουργούν Γραφεία Σ.Ε.Π., των προσόντων των αποσπώμενων εκπαιδευτικών στα ΚΕΣΥΠ και στα Γραφεία ΣΕΠ, των κριτηρίων, των οργάνων και της διαδικασίας επιλογής τους, καθώς και των οργάνων, της διαδικασίας απόσπασής τους και των λόγων ανάκλησης της απόσπασης αυτών.».
 4. Την 140178/Γ7/11-12-2003 ΥΑ, με θέμα: Ίδρυση νέων ΚΕΣΥΠ και Γραφείων ΣΕΠ στο πλαίσιο της Κατηγορίας Πράξεων 2.4.1.α (Ενίσχυση των δομών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού» του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ – Γ’ ΚΠΣ)» όπως τροποποιήθηκε με την 125865/Γ7/23-11-2006 (ΦΕΚ 1831/Β/15-12-2006) ΥΑ.
 • Με την 92984/Γ7/10-08-2012, ΑΔΑ: Β4ΓΘ9-Θ7Ρ (ΦΕΚ 2316/Β/10-8-2012) ΥΑ, όπως διευκρινίστηκε με το Κεφ. Α της 95783/Γ7/22-8-2012 (ΑΔΑ Β4ΓΥ9-332) εγκυκλίου, γίνεται ο καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) στα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) καθώς και των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους
 • Η πιο πρόσφατη προκήρυξη με βάση την οποία τοποθετήθηκαν οι υπεύθυνοι ΣΕΠ των Κέντρων Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού έγινε με την ΥΑ 92989/Γ7/10-08-2012, ΑΔΑ: Β4Γ99-3ΟΨ και Β4Γ99-63Υ
 • Η κύρωση αξιολογικών πινάκων επιλογής υποψήφιων εκπαιδευτικών για την πλήρωση θέσεων Υπευθύνων ΣΕΠ των ΚΕΣΥΠ των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας έγινε με την 3435/6-9-2012 (ΑΔΑ: Β4ΘΒ9-0ΒΕ) και η αντίστοιχη τοποθέτηση με την 3441/7-9-2012 (ΑΔΑ: Β4ΘΒ9-37Υ) απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.
 • Η τελευταία τοποθέτηση εκπαιδευτικού σε θέση υπευθύνου ΣΕΠ του ΚΕΣΥΠ Φλώρινας έγινε με την 737/31-1-2018 (ΑΔΑ:6ΑΩΓ4653ΠΣ-0Ξ4) απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.

Με βάση την παρ. 12 του άρθ. 52 του ΠΔ 18/2018 (ΦΕΚ 31/Α/23-2-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»:
«Στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λειτουργούν, ως αποκεντρωμένες υπηρεσίες, εβδομήντα εννέα (79) Κέντρα Συμβουλευτικής – Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ), όπως προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188), όπως ισχύει, καθώς και στις αρ. 140178/Γ7/11-12-2003 και αρ. 125865/Γ7/15-12-2006 (Β΄ 1831) αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Επιχειρησιακός στόχος κάθε ΚΕΣΥΠ είναι η διάδοση και η υποστήριξη του θεσμού του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού στην επικράτεια και η παροχή βοήθειας προς τους μαθητές κατά τα διάφορα στάδια της ανάπτυξής τους, ώστε να συνειδητοποιήσουν τις κλίσεις τους, να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να διεκδικήσουν τη συμμετοχή τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι.»

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 16-6-2018

Σύμφωνα με την παρ. 2δ του άρθρου 17 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/12-6-2018) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»:
«2. Καταργούνται οι εξής υπηρεσίες ή οργανικές μονάδες υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:
………………
δ) τα Γραφεία Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.) και τα Κέντρα Συμβουλευτικής – Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) της παρ. 12 του άρθρου 52 του π.δ. 18/2018»

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 7 «Αποστολή και αρμοδιότητες των Κ.Ε.Σ.Υ.» του ίδιου νόμου:
«1. Αποστολή των Κ.Ε.Σ.Υ. είναι η υποστήριξη των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ. της περιοχής αρμοδιότητάς τους για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου. Για την εκπλήρωση της αποστολής τους, τα Κ.Ε.Σ.Υ. δραστηριοποιούνται στους τομείς της διερεύνησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών, της διενέργειας αξιολογήσεων, του σχεδιασμού και της υλοποίησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων, καθώς και δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού, της υποστήριξης του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων ή των Ε.Κ., της διενέργειας ενημερώσεων και επιμορφώσεων και της ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου.

2. Οι αρμοδιότητες που ασκούν τα Κ.Ε.Σ.Υ. για την επίτευξη της αποστολής τους έχουν εκπαιδευτικό προσανατολισμό και είναι οι εξής:

β) σε επίπεδο στοχευμένων εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων και δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού:
ββ) η παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό:
ααα) στους μαθητές, καθώς και στους γονείς ή στους κηδεμόνες τους:

σε ομαδικό επίπεδο, με την παροχή υπηρεσιών που αφορούν την υποστήριξη του σχεδιασμού και της υλοποίησης προγραμμάτων αγωγής σταδιοδρομίας στις σχολικές μονάδες και Ε.Κ. της περιοχής αρμοδιότητάς τους, την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης για ζητήματα σχετικά με την αγορά εργασίας, τα προγράμματα σπουδών της μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τα συστήματα εισαγωγής σε αυτήν, καθώς και με την υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης και ομαλής μετάβασης στην ενήλικη ζωή και την αγορά εργασίας,

σε ατομικό επίπεδο, με την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής για ζητήματα επαγγελματικού προσανατολισμού που αφορούν τη συγκρότηση και τη βέλτιστη ανάπτυξη της προσωπικής και επαγγελματικής ταυτότητας των μαθητών των Β΄ και Γ΄ τάξεων του Λυκείου, την υποστήριξη της αυτοαντίληψης και της αυτογνωσίας, την ενδυνάμωση της δυνατότητας αντιμετώπισης δυσκολιών λήψης απόφασης και την εν γένει μέριμνα σύνδεσης της λήψης απόφασης με τα στοιχεία της προσωπικότητας του συμβουλευόμενου μαθητή»

Τέλος σύμφωνα με το άρθρο 9 «Στελέχωση των Κ.Ε.Σ.Υ.» του ίδιου νόμου:

 1. Για τη στελέχωση των Κ.Ε.Σ.Υ. συνιστώνται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων χίλιες εκατό ογδόντα εννέα (1.189) θέσεις προσωπικού, που κατανέμονται σε κλάδους ως εξής:
  γ) Εκπαιδευτικών όλων των κλάδων που υπηρετούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό: εκατόν σαράντα (140) θέσεις,
 2. ……… Η κάλυψη των θέσεων της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 γίνεται με την τοποθέτηση εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό, με μετάθεση, απόσπαση ή διάθεση, ύστερα από αίτησή τους, εφόσον έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία επτά (7) τουλάχιστον ετών.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 8-9-2018

Σύμφωνα με την ΥΑ Φ.351.1/22/141872/Ε3/3-9-2018 (ΦΕΚ 3813/Β/4-9-2018) :
«Παρατείνεται για έξι (6) μήνες από την 1-9-2018 η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 20 του ν. 4547/2018 για την παύση λειτουργίας των υπηρεσιών και των οργανικών μονάδων που καταργούνται με την παρ. 2 του άρθρου 17 του ίδιου νόμου, καθώς και για την έναρξη της πλήρους λειτουργίας των ΠΕΚΕΣ και των ΚΕΣΥ.»

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •