Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού ΔΔΕ Φλώρινας (ΚΕ.ΣΥ.Π.)

| τελευταία ενημέρωση : Μάρτιος 19, 2018 ώρα 02:20 μμ |

Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού ΔΔΕ Φλώρινας (ΚΕ.ΣΥ.Π.)
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας
Κτήριο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
1ος όροφος, Γραφείο 15, 531 00, Φλώρινα

Τηλ.: 2385054581
Fax.: 2385054581

email: kesypflorinas@sch.gr

Υπεύθυνοι ΣΕΠ – ΚΕ.ΣΥ.Π.

Λάζου Αργύριος, ΠΕ16.01,  Β΄ειδικότητας ΠΕ11
Παπαχαρίσης Σπύρος, ΠΕ18.31, Β΄ειδικότητας ΠΕ70

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή: 10:30 έως 18:30 (για τις απογευματινές επισκέψεις είναι απαραίτητη η προσυνενόηση (ραντεβού) με τους υπευθύνους.

Τρίτη και Πέμπτη: 07:30-15:30

COMPASS – Ηλεκτρονική Εφημερίδα Εκπαιδευτικού και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του ΚΕΣΥΠ Φλώρινας


 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΣΥΠ

  • Η πρόβλεψη για την ίδρυση και λειτουργία των Κέντρων Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού έγινε με
  1. Τα άρθρα 38 και 39 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/30-9-1985).
  2. Τις περιπτώσεις α) και β) της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188/Α/23-9-1997), όπως η περίπτωση β) τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2002).
  3. Την 64705/Γ7/2-7-2003 (ΦΕΚ 948/Β/9-7-2003) ΥΑ όπως τροποποιήθηκε με την 91042/Γ7/1-9-2003 (ΦΕΚ 1309Β/12-9-2003) ΥΑ «Καθορισμός των εδρών των ΚΕΣΥΠ και των σχολείων στα οποία λειτουργούν Γραφεία Σ.Ε.Π., των προσόντων των αποσπώμενων εκπαιδευτικών στα ΚΕΣΥΠ και στα Γραφεία ΣΕΠ, των κριτηρίων, των οργάνων και της διαδικασίας επιλογής τους, καθώς και των οργάνων, της διαδικασίας απόσπασής τους και των λόγων ανάκλησης της απόσπασης αυτών.».
  4. Την 140178/Γ7/11-12-2003 ΥΑ, με θέμα: Ίδρυση νέων ΚΕΣΥΠ και Γραφείων ΣΕΠ στο πλαίσιο της Κατηγορίας Πράξεων 2.4.1.α (Ενίσχυση των δομών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού» του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ – Γ’ ΚΠΣ)» όπως τροποποιήθηκε με την 125865/Γ7/23-11-2006 (ΦΕΚ 1831/Β/15-12-2006) ΥΑ.
  • Με την 92984/Γ7/10-08-2012, ΑΔΑ: Β4ΓΘ9-Θ7Ρ (ΦΕΚ 2316/Β/10-8-2012) ΥΑ, όπως διευκρινίστηκε με το Κεφ. Α της 95783/Γ7/22-8-2012 (ΑΔΑ Β4ΓΥ9-332) εγκυκλίου, γίνεται ο καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) στα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) καθώς και των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους
  • Η πιο πρόσφατη προκήρυξη με βάση την οποία τοποθετήθηκαν οι υπεύθυνοι ΣΕΠ των Κέντρων Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού έγινε με την ΥΑ 92989/Γ7/10-08-2012, ΑΔΑ: Β4Γ99-3ΟΨ και Β4Γ99-63Υ
  • Η κύρωση αξιολογικών πινάκων επιλογής υποψήφιων εκπαιδευτικών για την πλήρωση θέσεων Υπευθύνων ΣΕΠ των ΚΕΣΥΠ των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας έγινε με την 3435/6-9-2012 (ΑΔΑ: Β4ΘΒ9-0ΒΕ) και η αντίστοιχη τοποθέτηση με την 3441/7-9-2012 (ΑΔΑ: Β4ΘΒ9-37Υ) απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.
  • Η τελευταία τοποθέτηση εκπαιδευτικού σε θέση υπευθύνου ΣΕΠ του ΚΕΣΥΠ Φλώρινας έγινε με την 737/31-1-2018 (ΑΔΑ:6ΑΩΓ4653ΠΣ-0Ξ4) απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.

Με βάση την παρ. 12 του άρθ. 52 του ΠΔ 18/2018 (ΦΕΚ 31/Α/23-2-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»:
«Στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λειτουργούν, ως αποκεντρωμένες υπηρεσίες, εβδομήντα εννέα (79) Κέντρα Συμβουλευτικής – Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ), όπως προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188), όπως ισχύει, καθώς και στις αρ. 140178/Γ7/11-12-2003 και αρ. 125865/Γ7/15-12-2006 (Β΄ 1831) αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Επιχειρησιακός στόχος κάθε ΚΕΣΥΠ είναι η διάδοση και η υποστήριξη του θεσμού του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού στην επικράτεια και η παροχή βοήθειας προς τους μαθητές κατά τα διάφορα στάδια της ανάπτυξής τους, ώστε να συνειδητοποιήσουν τις κλίσεις τους, να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να διεκδικήσουν τη συμμετοχή τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι.»

Pin It
[ + ]