Κέντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών Φλώρινας (Κε.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.)

Κέντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών Φλώρινας
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας
Κτήριο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
1ος όροφος, Γραφείο 14, 531 00, Φλώρινα

Τηλ.: 2385044038, 2385054527,
ΣΥΖΕΥΞΙΣ : 2385350527,
Fax: 2385044373
e-mail: plinet at dide.flo.sch.gr

Υπεύθυνος Κέντρου:
Στυλιάδης Κωνσταντίνος (ΠΕ86-Πληροφορικής), e-mail: styliadis at sch.gr
Τεχνικός Υπεύθυνος:
Η θέση είναι κενή

Μεταφερθείτε στις σελίδες του Κε.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.


ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΠΛΗΝΕΤ

 • Η πρόβλεψη για την ίδρυση των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ) έγινε με την παράγραφο 5 του άρθρου 8 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2002) όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 16 του Ν. 3467/2006 (ΦΕΚ 128/Α/21-6-2006). Συγκεκριμένα αναφέρεται :
  «5.α. Σε κάθε Διεύθυνση και Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως έχουν ορισθεί με την υπ’ αριθμ. 63579/Γ2/19-6-2002 κοινή υπουργική απόφαση περί ιδρύσεως στις Διευθύνσεις και σε Γραφεία Εκπαίδευσης Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), ΦΕΚ 1584/Β/20-12-2002, συνιστώνται και λειτουργούν Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), σκοπός των οποίων είναι η στήριξη της διδασκαλίας και της εφαρμογής της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών και η τεχνική στήριξη του εξοπλισμού των εργαστηρίων πληροφορικής στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας και της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
  Για τη λειτουργία κάθε κέντρου συνιστάται μία (1) θέση του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής και μία (1) του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής. Οι θέσεις αυτές μπορούν να πληρωθούν και με μετάταξη εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  Μέχρι την πλήρωσή τους αποσπώνται τρεις (3) εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ19 ή ΠΕ20.
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων δύνανται να αυξάνονται ή και να καταργούνται οι παραπάνω θέσεις».
 • Με την 92995/Γ7/10-8-2012, ΑΔΑ:Β4ΓΘ9-ΛΑΓ (ΦΕΚ 2316/Β/10-8-2012) ΥΑ όπως διευκρινίστηκε με τα Κεφ. Ε και ΣΤ της 95783/Γ7/22-8-2012 (ΑΔΑ Β4ΓΥ9-332) εγκυκλίου, καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων και των Τεχνικών Υπευθύνων τους καθώς και των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους.
 • Η πιο πρόσφατη προκήρυξη με βάση την οποία τοποθετήθηκαν οι υπεύθυνοι ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. και οι Τεχνικοί Υπεύθυνοι ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. έγινε με την ΥΑ 93000/Γ7/10-8-2012, ΑΔΑ:Β4Γ99-Ξ70
 • Η κύρωση των πινάκων των υπευθύνων ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ Δυτικής Μακεδονίας έγινε με την 3436/6-9-2012 (ΑΔΑ:Β4ΘΒ9-ΦΨΓ) και οι αντίστοιχες τοποθετήσεις με την 3442/7-9-2012 (ΑΔΑ:Β4ΘΒ9-9ΩΘ) αποφάσεις της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.

Με βάση την παρ. 10 του άρθ. 52 του ΠΔ 18/2018 (ΦΕΚ 31/Α/23-2-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»:
«Σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λειτουργούν, ως αποκεντρωμένες υπηρεσίες, Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 2986/2002 (Α΄ 24) όπως ισχύει και στην υπ’ αριθ. 63579/Γ2/2002 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1584).
Επιχειρησιακός στόχος κάθε ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. είναι η στήριξη της διδασκαλίας και της εφαρμογής της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών και η τεχνική στήριξη του εξοπλισμού των εργαστηρίων πληροφορικής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας και της πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 16-6-2018

Σύμφωνα με την παρ. 2ε του άρθρου 17 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/12-6-2018) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»:
«2. Καταργούνται οι εξής υπηρεσίες ή οργανικές μονάδες υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:
………………
ε) τα Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕΠΛΗΝΕΤ), της παρ. 10 του άρθρου 52 του π.δ. 18/2018»

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 14 του ίδιου νόμου:

«Άρθρο 14 – Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών

 1. Σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποσπάται με τριετή θητεία, ύστερα από επιλογή, σύμφωνα με την απόφαση της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 18, ένας (1) εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ86, που υπηρετεί σε οργανική θέση σχολικής μονάδας της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, ως Υπεύθυνος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, για την τεχνική υποστήριξη και την εφαρμογή της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών στις σχολικές μονάδες και Ε.Κ. Ειδικά στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, Β΄ Αθήνας, Γ΄ Αθήνας, Δ΄ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Πειραιά, Αχαΐας, Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Δυτικής Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου αποσπώνται σύμφωνα με το παρόν, δύο (2) εκπαιδευτικοί, ως Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών.
 2. Υποψήφιοι για τις θέσεις των Υπευθύνων μπορούν να είναι εκπαιδευτικοί με επταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες ή Ε.Κ. για πέντε (5) τουλάχιστον έτη.
 3. Οι Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών τοποθετούνται στα Τμήματα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, υπάγονται διοικητικά στους προϊσταμένους των Τμημάτων αυτών και εποπτεύονται στην άσκηση του εκπαιδευτικού και επιστημονικού τους έργου από το Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου του κλάδου ΠΕ86 του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.»
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •