Κέντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας
Κτήριο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
1ος όροφος, Γραφείο 14, 531 00, Φλώρινα

Τηλ.: 2385044038, 2385054527,
ΣΥΖΕΥΞΙΣ : 2385350527,
Fax: 2385044373
e-mail: plinet at dide.flo.sch.gr

Υπεύθυνος Κέντρου:
Στυλιάδης Κωνσταντίνος (ΠΕ19), e-mail: styliadis at sch.gr
Τεχνικός Υπεύθυνος:
Όροβας Χρήστος (ΠΕ20), e-mail: orovas at sch.gr

Μεταφερθείτε στις σελίδες του Κε.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.


ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΠΛΗΝΕΤ

  • Η πρόβλεψη για την ίδρυση των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ) έγινε με την παράγραφο 5 του άρθρου 8 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2002) όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 16 του Ν. 3467/2006 (ΦΕΚ 128/Α/21-6-2006). Συγκεκριμένα αναφέρεται :

«5.α. Σε κάθε Διεύθυνση και Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως έχουν ορισθεί με την υπ’ αριθμ. 63579/Γ2/19-6-2002 κοινή υπουργική απόφαση περί ιδρύσεως στις Διευθύνσεις και σε Γραφεία Εκπαίδευσης Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), ΦΕΚ 1584/Β/20-12-2002, συνιστώνται και λειτουργούν Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), σκοπός των οποίων είναι η στήριξη της διδασκαλίας και της εφαρμογής της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών και η τεχνική στήριξη του εξοπλισμού των εργαστηρίων πληροφορικής στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας και της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Για τη λειτουργία κάθε κέντρου συνιστάται μία (1) θέση του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής και μία (1) του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής. Οι θέσεις αυτές μπορούν να πληρωθούν και με μετάταξη εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Μέχρι την πλήρωσή τους αποσπώνται τρεις (3) εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ19 ή ΠΕ20.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων δύνανται να αυξάνονται ή και να καταργούνται οι παραπάνω θέσεις».

  • Με την 92995/Γ7/10-8-2012, ΑΔΑ:Β4ΓΘ9-ΛΑΓ (ΦΕΚ 2316/Β/10-8-2012) ΥΑ όπως διευκρινίστηκε με τα Κεφ. Ε και ΣΤ της 95783/Γ7/22-8-2012 (ΑΔΑ Β4ΓΥ9-332) εγκυκλίου, καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων και των Τεχνικών Υπευθύνων τους καθώς και των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους.
  • Η πιο πρόσφατη προκήρυξη με βάση την οποία τοποθετήθηκαν οι υπεύθυνοι ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. και οι Τεχνικοί Υπεύθυνοι ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. έγινε με την ΥΑ 93000/Γ7/10-8-2012, ΑΔΑ:Β4Γ99-Ξ70
  • Η κύρωση των πινάκων των υπευθύνων ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ Δυτικής Μακεδονίας έγινε με την 3436/6-9-2012 (ΑΔΑ:Β4ΘΒ9-ΦΨΓ) και οι αντίστοιχες τοποθετήσεις με την 3442/7-9-2012 (ΑΔΑ:Β4ΘΒ9-9ΩΘ) αποφάσεις της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.

ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΔΕ

Θέμα: Έγκριση Υπερωριακής Απασχόλησης.
Ημ/νια: 21/03/2017 14:49:33
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΣΧΟ4653ΠΣ-ΥΩΜ
Θέμα: Ανάκληση υπολοίπου δεσμευμένης πίστωσης ΚΑΕ 9926
Ημ/νια: 17/03/2017 14:21:32
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΧΕ64653ΠΣ-4Γ9
Θέμα: Έγκριση Υπερωριακής Απασχόλησης.
Ημ/νια: 17/03/2017 12:41:20
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΧΙ24653ΠΣ-ΟΧ8
Θέμα: Δέσμευση πίστωσης στον ΚΑΕ 2752
Ημ/νια: 17/03/2017 12:30:30
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6Σ414653ΠΣ-ΤΚ6
Θέμα: Επιχορήγηση του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου - Γυμνασίου Φλώρινας
Ημ/νια: 13/03/2017 13:01:38
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ω9Υ44653ΠΣ-1Τ2

ΔΔΕ Φλώρινας - WEB site

Αναρτήσεις άρθρων και σελίδων: Ζαχαρίας Τόνας, Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών Θεμάτων
Διαχείριση δικτυακού τόπου: Σπύρος Παπαχαρίσης, Υπ. ΣΕΠ – ΚΕΣΥΠ