Τμήμα E΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Τμήμα Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας
Κτήριο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
1ος όροφος, 531 00, Φλώρινα (Γραφείο 10)

Τόνας Ζαχαρίας (ΠΕ04.02) – Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Δούπα Μαρία – Ευθυμία (ΠΕ11) – αποσπασμένη εκπαιδευτικός

Τηλ. 2385054576
fax. 2385054578
e-mail: preth@dide.flo.sch.gr

Η πιο πρόσφατη απόφαση που σχετίζεται με τη θητεία του προϊσταμένου (βάσει του ΠΔ 18/2018, ΦΕΚ 31/Α/23-2-2018)

Απόφαση 969/5-3-2018 (ΑΔΑ:6ΖΟΨ4653ΠΣ-ΙΗ3)

Με βάση την παρ. 7 του άρθ. 52 του ΠΔ 18/2018 (ΦΕΚ 31/Α/23-2-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», το Τμήμα Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων είναι αρμόδιο για:
α) θέματα εγγραφών, μετεγγραφών, φοίτησης και αξιολόγησης μαθητών,
β) ζητήματα εφαρμογής αναλυτικών προγραμμάτων και μεθόδων διδασκαλίας,
γ) θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, εξοπλισμού εργαστηρίων και λειτουργίας Εργαστηριακών Κέντρων,
δ) τη διαίρεση τάξεων σε τμήματα,
ε) θέματα ειδικής αγωγής,
στ) την έγκριση της κατ’ οίκο διδασκαλίας,
ζ) την εφαρμογή των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας, πρόσθετης διδακτικής στήριξης και τη λειτουργία Φροντιστηριακών Τμημάτων,
η) θέματα υγιεινής και ασφάλειας στις σχολικές μονάδες,
θ) ζητήματα λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων,
ι) τη διεξαγωγή μαθητικών διαγωνισμών,
ια) την εποπτεία προγραμμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού, σχολικών δραστηριοτήτων και καινοτόμων δράσεων και της δραστηριότητας των αντίστοιχων αποκεντρωμένων δομών αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,
ιβ) θέματα λειτουργίας Σχολικών Βιβλιοθηκών,
ιγ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.


Παράταση θητείας

Σύμφωνα με την ΥΑ Φ.361.22/27/108543/E3/29-6-2018 (ΑΔΑ:6ΤΛΟ4653ΠΣ-ΒΤΝ) :
«Παρατείνουμε τη θητεία των Διευθυντών Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης καθώς και των προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης, πέραν της 31ης Ιουλίου 2018 και μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών.»

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •