Καθορισμός του αριθμού των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων κατά το 2015-2016 Ο μέγιστος αριθμός μαθητών που μπορούν να εγγραφούν στο Μουσικό Αμυνταίου είναι 24

Απόφαση 95589/Δ2/16-6-2015 (ΑΔΑ:ΨΟ4Φ465ΦΘ3-ΩΓΨ) του Υπουργείου Παιδείας

Καθορίζουμε τον αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων ύστερα από επιλογή κατά το χρονικό διάστημα 17-22 Ιουνίου 2015 …………..

Για το Μουσικό Σχολείο Αμυνταίου προβλέπεται να φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2015-2016, στην Α΄ Γυμνασίου μέχρι 24 μαθητές οι οποίοι θα συγκροτήσουν ένα Τμήμα.

Σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα υποδοχής – λόγω υλικοτεχνικής υποδομής – του συγκεκριμένου αριθμού μαθητών, δύναται να μειωθεί ο αριθμός των μαθητών με απόφαση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπάρξει αύξηση του αριθμού των τμημάτων.

Διαβάστε την ΥΑ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •