Διευκρινίσεις επί της Διαπιστωτικής Πράξης επαναφοράς εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις θέσεις που κατείχαν πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι περιλαμβάνονται στην Διαπιστωτική Πράξη οφείλουν να αναλάβουν άμεσα υπηρεσία στις ΔΔΕ που ανήκουν

Εγκύκλιος 88535/Ε2/4-6-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Μετά την έκδοση της αριθμ. 87080/Ε2/02-06-2015 Διαπιστωτικής Πράξης επαναφοράς εκπαιδευτικών στην Εκπαίδευση στις θέσεις που κατείχαν πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14, 17, 18 και 21 του Ν. 4325/2015, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1016/Β/3-6-2015, διευκρινίζονται τα ακόλουθα σχετικά με την εφαρμογή της:

Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι περιλαμβάνονται στην ανωτέρω Διαπιστωτική Πράξη οφείλουν να αναλάβουν άμεσα υπηρεσία στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες ανήκουν, συμπληρώνοντας με ευθύνη της εκάστοτε Διεύθυνσης το σχετικό Πρωτόκολλο Ανάληψης Υπηρεσίας.

Όσοι εκ των ανωτέρω έχουν μεταταχθεί και υπηρετούν:

α) ως εκπαιδευτικοί σε σχολικές μονάδες, για την εύρυθμη λειτουργία των μονάδων αυτών, θα παραμείνουν στις θέσεις τους μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους,

β) σε διοικητικές θέσεις των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης του ΥΠΟΠΑΙΘ, προκειμένου να μην διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία τους, θα παραμείνουν στις θέσεις αυτές μέχρι και τη λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους, έχοντας το δικαίωμα χρήσης κατά το διάστημα αυτό της κανονικής άδειας σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθ. 48 του Ν. 3528/2007.

Για το λόγο αυτό, η ανάληψη υπηρεσίας των εν λόγω εκπαιδευτικών στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.

Οι τοποθετήσεις και αυτών των εκπαιδευτικών θα γίνουν από τις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις περί τοποθετήσεων διαδικασία.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Διαβάστε τη σχετική εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.42 Ε/4/οικ.17204/2-6-2015 (ΑΔΑ:ΩΥΣΒ465ΦΘΕ-ΒΩΛ) του Υπουργείου Εσωτερικών

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε