Ενδοσχολική επιμόρφωση Β’ Φάσης – «Αναβάθμιση Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων»

Εγκύκλιος 2312/20-4-2015 της ΕΥΕ ΕΔ του Υπουργείου Παιδείας

  1. Στα Μουσικά Σχολεία, στα οποία οι πολλαπλασιαστές επιμορφώθηκαν κατά το διδακτικό έτος 2013-2014 και παραμένουν οι ίδιοι, η ενδοσχολική επιμόρφωση Β’ φάσης ξεκινάει άμεσα.
  2. Στα Μουσικά Σχολεία, στα οποία οι πολλαπλασιαστές θα επιμορφωθούν στις 24 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015, η ενδοσχολική επιμόρφωση Β’ φάσης θα ξεκινήσει αμέσως μετά την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης Α’ φάσης.
  3. Η επιμόρφωση Β’ φάσης θα λάβει χώρα στα κατά τόπους Μουσικά Σχολεία, είναι διάρκειας 30 ωρών και θα επιμορφωθούν οι Αναπληρωτές και Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί μουσικών ειδικοτήτων που έχουν προσληφθεί στο πλαίσιο της ανωτέρω Πράξης, για το διδακτικό έτος 2014-15 και οι οποίοι δεν παρακολούθησαν το πρόγραμμα επιμόρφωσης κατά το διδακτικό έτος 2013-2014 ή δεν έλαβαν τη βεβαίωση λόγω ελλιπούς παρακολούθησης.

Ρόλο επιμορφωτών θα αναλάβουν οι πολλαπλασιαστές (ένας επιμορφωτής από κάθε Μουσικό Σχολείο και οι Σχολικοί Σύμβουλοι που έχουν την παιδαγωγική ευθύνη του κάθε σχολείου), σύμφωνα με τις υπ΄αριθμ. 3545/04-04-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗΦ9-Ε1Ψ) και 2000/03-04-2015 (ΑΔΑ: 7ΚΛΟ465ΦΘ3-9Ο3) Αποφάσεις Γ.Γ.

Διαβάστε την εγκύκλιο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε

[ + ]