Πρόσληψη 8 αναπληρωτών κλάδων ΠΕ16.01 και ΤΕ16 για τα Μουσικά Σχολεία, για το 2014-2015

Απόφαση 62487 /Ε2/21-4-2015 (ΑΔΑ:ΩΜ6Π465ΦΘ3-ΩΕ6) του Υπουργείου Παιδείας

Προσλαμβάνουμε ως προσωρινούς αναπληρωτές πλήρους ωραρίου οκτώ (8) εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ16.01 και ΤΕ16, όπως περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα, οι οποίοι τοποθετούνται στα Μουσικά Σχολεία που αναφέρονται αντίστοιχα στο όνομά τους:

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις οποίες ανήκουν τα μουσικά σχολεία πρόσληψής τους, για ανάληψη υπηρεσίας την Τετάρτη 22 Απριλίου έως και την Πέμπτη 23 Απριλίου 2015, όπου και θα τοποθετηθούν με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Διαβάστε την ΥΑ

ΣΣ : Οι προσλήψεις είναι με πιστώσεις του ΕΣΠΑ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε

[ + ]