Νέα ΥΑ για τις αθλητικές δραστηριότητες στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Απόφαση 9283/Δ5/20-1-2015 (ΦΕΚ 143/Β/22-1-2015, ΑΔΑ : 7Υ579-Ψ14) του Υπουργείου Παιδείας

Καθορίζουμε την οργάνωση και διεξαγωγή των αθλητικών δραστηριοτήτων στα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως ακολούθως:

Η απόφαση αυτή καταργεί την 112843/Γ4/14-10-2005 (ΦΕΚ 1497/Β/1-11-2005) ΥΑ και όλες τις αποφάσεις που συμπλήρωναν ή τροποποιούσαν αυτή, σύμφωνα με την έναρξη ισχύος της όπως προβλέπεται στη συνέχεια. Η παρούσα ισχύει από την έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016. Εξαιρούνται τα άρθρα 2.1.2.β,  4.7.1.2,  4.7.1.3, 12, 13 και 14 που ισχύουν από τη δημοσίευση της παρούσας σε ΦΕΚ.

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 22-11-2016

Η ΥΑ 9283/Δ5/20-1-2015 καταργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 18 της ΥΑ 190677/Δ5/10-11-2016 (ΦΕΚ 3754/Β/21-11-2016, ΑΔΑ:ΩΩ0Γ4653ΠΣ-3Γ8)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε