Υποχρεωτική επιμόρφωση αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής 2014-2015 που προσλήφθηκαν μέσω ΕΣΠΑ

Απόφαση 10245/11-11-2014 (ΦΕΚ 3079/Β/17-11-2014, ΑΔΑ:6ΠΠΞ9-ΟΧ7) του Υπουργείου Παιδείας

Στόχος του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού που έχει προσληφθεί για την υλοποίηση του προγράμματος της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (παράλληλη στήριξη κ.ά.) σε πρώτη (Α) φάση με γενική επιμόρφωση σε θέματα που θεωρούνται βασικά και απαραίτητα για την εφαρμογή του προγράμματος εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και σε δεύτερη (Β) φάση με τη συστηματική εκπαίδευση και κατάρτιση των επιμορφούμενων για την ανάπτυξη
δεξιοτήτων.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα της πρώτης (Α) και δεύτερης (Β) φάσης θα πραγματοποιηθεί κατά το σχολικό έτος 2014−2015 στις έδρες των Π.Ε.Κ. και στα εξακτινωμένα τμήματα των Π.Ε.Κ. και θα έχει διάρκεια τριάντα πέντε (35) διδακτικές ώρες.

Η επιμόρφωση θα διεξαχθεί σε μη εργάσιμες ώρες ή και ημέρες έτσι ώστε οι μαθητές να μη μένουν χωρίς εκπαιδευτικό κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Στο επιμορφωτικό πρόγραμμα της Α΄ και Β΄ φάσης συμμετέχουν υποχρεωτικά οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι προσλαμβάνονται από τους ενιαίους πίνακες Γενικής Αγωγής και προαιρετικά οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι προσλαμβάνονται από τους πίνακες Ειδικής Αγωγής στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» στους ΑΠ 1, 2 και 3 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Όσοι εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν την Α΄ και Β΄ Φάση Επιμόρφωσης κατά τα σχολικά έτη 2012−2013 και 2013−2014 δεν θα παρακολουθήσουν την Α΄ και Β΄ Φάση Επιμόρφωσης κατά το σχολικό έτος 2014−2015, με την επιφύλαξη του ακόλουθου εδαφίου. Εκπαιδευτικοί που παρακολούθησαν την Α΄ και Β΄ φάση επιμόρφωσης το σχολικό έτος 2013−2014 και δεν έλαβαν βεβαίωση παρακολούθησης λόγω απουσιών, δύνανται να παρακολουθήσουν κατά το σχολικό έτος 2014−2015 τις ώρες που υπολείπονται από την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης, προκειμένου να λάβουν τη βεβαίωση παρακολούθησης.

Στους Επιμορφούμενους Εκπαιδευτικούς που μετακινούνται εκτός έδρας από την οργανική τους θέση ή τον τόπο που υπηρετούν για τις ανάγκες του Προγράμματος, στην έδρα του Π.Ε.Κ. ή σε άλλες πόλεις της περιοχής ευθύνης του Π.Ε.Κ., καταβάλλονται τα κατά νόμο έξοδα μετακίνησης και διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης εκτός έδρας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε