Φοίτηση στο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) της Ειδικής Αγωγής κατά το 2014-2015

Απόφαση 169552/Γ6/20-10-2014 (ΑΔΑ:6ΔΗΡ9-ΑΞΤ) του Υπουργείου Παιδείας

Αποφασίζουμε
Την εισαγωγή στο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 των παρακάτω υποψηφίων που υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων 10 και 15 του άρθρου 3 του ν. 2817/2000, ως εξής:

Διαβάστε την ΥΑ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε