Συγκρότηση Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αγώνων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.) 2014-2015

Απόφαση 165405/Γ4/13-10-2014 (ΑΔΑ:Ω9ΧΓ9-2ΡΛ) του Υπουργείου Παιδείας

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Συγκροτούμε την Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.) για τις Σχολικές Αθλητικές Δραστηριότητες Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σχολικού Έτους 2014 – 2015 αποτελούμενη από τους :

Διαβάστε την ΥΑ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε