Εγκύκλιος 118102/Δ1/25-7-2014 (ΑΔΑ:Β3Ξ69-ΣΦΤ) του Υπουργείου Παιδείας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2014-2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/19-5-2010).

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ60, ΠΕ70, ΤΕ01 και ΔΕ01 πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να ενταχθούν στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2014-2015.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από Δευτέρα 28-7-2014 έως και Παρασκευή 8-8-2014.

Οι Αιτήσεις-Δηλώσεις υποβάλλονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σημειώνεται ότι δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις των καταργημένων ειδικοτήτων του άρθρου 82 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013)

Διαβάστε την εγκύκλιο

Τα απαραίτητα προσόντα για ένταξη σε κλάδους εκπαιδευτικών

Οι καταργημένες ειδικότητες βάσει του Ν. 4172/2013

Οι περιοχές πρόσληψης της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Οι περιοχές πρόσληψης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Τα Εκκλησιαστικά και τα Καλλιτεχνικά Σχολεία

Τηλέφωνα στο ΥΠΑΙΘ για πληροφορίες, ανά κλάδο

Τηλέφωνα Διευθύνσεων ΔΕ

Το έντυπο της αίτησης (για τους κλάδους της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) σε μορφή .doc ή σε μορφή .pdf

Το έντυπο της αίτησης (για τους κοινούς κλάδους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ19 – ΠΕ20, ΠΕ32 και ΠΕ18.41) σε μορφή .doc ή σε μορφή .pdf

 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΔΕ

Θέμα: Έγκριση Υπερωριακής Απασχόλησης.
Ημ/νια: 21/03/2017 14:49:33
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΣΧΟ4653ΠΣ-ΥΩΜ
Θέμα: Ανάκληση υπολοίπου δεσμευμένης πίστωσης ΚΑΕ 9926
Ημ/νια: 17/03/2017 14:21:32
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΧΕ64653ΠΣ-4Γ9
Θέμα: Έγκριση Υπερωριακής Απασχόλησης.
Ημ/νια: 17/03/2017 12:41:20
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΧΙ24653ΠΣ-ΟΧ8
Θέμα: Δέσμευση πίστωσης στον ΚΑΕ 2752
Ημ/νια: 17/03/2017 12:30:30
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6Σ414653ΠΣ-ΤΚ6
Θέμα: Επιχορήγηση του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου - Γυμνασίου Φλώρινας
Ημ/νια: 13/03/2017 13:01:38
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ω9Υ44653ΠΣ-1Τ2

ΔΔΕ Φλώρινας - WEB site

Αναρτήσεις άρθρων και σελίδων: Ζαχαρίας Τόνας, Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών Θεμάτων
Διαχείριση δικτυακού τόπου: Σπύρος Παπαχαρίσης, Υπ. ΣΕΠ – ΚΕΣΥΠ