Σχετικά με την ανάρτηση στη Δι@ύγεια αποφάσεων που αφορούν τις Πανελλήνιες Εξετάσεις κλπ

Έγγραφο 93938/Γ7/18-6-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Οι Αποφάσεις ορισμού των Επιτροπών Εξετάσεων Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΕΔΔΕ), των Λυκειακών Επιτροπών Εξετάσεων, των Επιτροπών Εξέτασης υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, των επιτηρητών κλπ. εμπίπτουν στις περιπτώσεις των αποφάσεων που για προφανείς λόγους διασφάλισης του κύρους και της αξιοπιστίας σχετικών ενεργειών δεν δημοσιεύονται με οποιονδήποτε τρόπο και επομένως δεν αναρτώνται στο διαδίκτυο στο «Πρόγραμμα Διαύγεια».

Το παραπάνω στηρίζεται: α) στο άρθρο 23 του Ν. 3478/2009 (ΦΕΚ 29Α΄) βάσει του οποίου οι αποφάσεις ορισμού των βαθμολογικών κέντρων για τη βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των πανελλαδικών εξετάσεων, των βαθμολογητών και των αναβαθμολογητών των γραπτών δοκιμίων αυτών δεν γνωστοποιούνται ούτε επιδεικνύονται, και β) στην υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ. 16752/22-7-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης όπου στη σελίδα 5 αναφέρεται ότι στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» αναρτώνται κατά κανόνα Πράξεις συγκρότησης αμειβόμενων ή μη επιτροπών αλλά «Διευκρινίζεται ότι δεν αναρτώνται οι αποφάσεις συγκρότησης Επιτροπών οι οποίες, βάσει ειδικών διατάξεων ή για προφανείς λόγους διασφάλισης του κύρους και της αξιοπιστίας σχετικών ενεργειών δεν δημοσιεύονται με οποιοδήποτε τρόπο (π.χ. αποφάσεις συγκρότησης Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών του ΑΣΕΠ)».

Διαβάστε το έγγραφο

Επίσης τα σχετικά έγγραφα

Το Φ.251/46326 /Β6/14-4-2011 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

Το Φ.251/ 67156 /Β6/14-6-2011 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

Η ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ. 16752/22-7-2010 εγκύκλιος του ΥΠΕΣ

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε

[ + ]