Ετήσια έκθεση αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου για το σχολικό έτος 2013 – 2014

Έγγραφο 86578/Γ1/3-6-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Καλούνται οι Διευθυντές/Προϊστάμενοι των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Διευθυντές των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Eκπαίδευσης όλης της Χώρας, να επισκεφτούν το Παρατηρητήριο της ΑΕΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://aee.iep.edu.gr και αφού επιλέξουν «ΔΙΚΤΥΟ» → «δ», να συμπληρώσουν την ετήσια έκθεση αξιολόγησης του σχολείου από 04-06-2014 μέχρι 21-06-14 για την Α/θμια και 30-06-2014 για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την υποβολή των εκθέσεων των σχολείων αναφέρονται στην ανωτέρω ιστοσελίδα.

Διαβάστε το έγγραφο

Διαβάστε την σχετική εγκύκλιο (190089/Γ1/10-12-2013 του ΥΠΑΙΘ)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Δίκτυο Πληροφόρησης της ΑΕΕ αποτελεί μια διακριτή και σταθερή δομή εντός του Παρατηρητηρίου της ΑΕΕ. Αφορά στη συγκρότηση, λειτουργία και υποστήριξη μιας ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων με σκοπό την πληροφόρηση των υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ για τις δράσεις και τα αποτελέσματα της ΑΕΕ σε εθνικό επίπεδο.

Η λειτουργία της βάσης δεδομένων του Δικτύου περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές περιοχές:

 • Τον ετήσιο προγραμματισμό της σχολικής μονάδας.
 • Τις ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης των σχολικών μονάδων.
 • Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή των Σχεδίων Δράσης των σχολείων (ειδικά σε πεδία όπως οργάνωση και διοίκηση του σχολείου, κλίμα και σχέσεις, διδακτικές και παιδαγωγικές πρακτικές, αντισταθμιστικές πρακτικές, καινοτόμες δράσεις, φοίτηση και διαρροή μαθητών).

Η δομή του Δικτύου θα είναι ευέλικτη ώστε να μπορεί να εμπλουτίζεται με νέες θεματικές ενότητες σε περιοχές αιχμής ανάλογα με τις πολιτικές του ΥΠΑΙΘ (όπως η παρακολούθηση της φοίτησης και της σχολικής διαρροής στα σχολεία της χώρας).

Ειδικότερα η λειτουργία του Δικτύου αφορά στα ακόλουθα:

 • στη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων των σχολικών μονάδων στις παραπάνω θεματικές περιοχές και την πληροφόρηση των εκπαιδευτικών αρχών σε τοπικό, περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο. Τα στοιχεία των σχολείων θα είναι προσβάσιμα από τους Σχολικούς Συμβούλους, τις Δνσεις Εκπαίδευσης, τις Περιφερειακές Δνσεις Εκπαίδευσης, το ΙΕΠ, την ΑΔΙΠΔΕ και τις κεντρικές υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ.
 • την υποστήριξη του έργου των Σχολικών Συμβούλων στην αξιοποίηση των εκθέσεων των σχολικών μονάδων και την υποβολή προτάσεων προς το ΥΠΑΙΘ.
 • τη διαρκή ενημέρωση του ΙΕΠ και του ΥΠΑΙΘ σε περιφερειακό και σε κεντρικό επίπεδο για τα δεδομένα των σχολικών μονάδων με σκοπό την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της ΑΕΕ στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και τις πολιτικές του ΥΠΑΙΘ.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Σχολιάστε