Διαθέσεις μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών – τροποποιήσεις διαθέσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών

ΑΔΑ: Ω1Ι14653ΠΣ-ΤΧΕ – Διάθεση αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους ωραρίου.

ΑΔΑ: 6Κ8Λ4653ΠΣ-56Ψ – Διάθεση αναπληρωτή εκπαιδευτικού για συμπλήρωση του υποχρεωτικού του ωραρίου στο 1ο Ε.Κ. Φλώρινας.

ΑΔΑ: Ψ5ΡΔ4653ΠΣ-ΣΔΘ – Τροποποίηση διαθέσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους ωραρίου.

ΑΔΑ: 639Η4653ΠΣ-34Υ – Διάθεση, Επί Θητεία Υπευθύνων Τομέων εκπαιδευτικών του 1ου Ε.Κ. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου, στο 1ο ΕΠΑΛ Φλώρινας.

ΑΔΑ: ΨΜΘΒ4653ΠΣ-ΑΛΟ – Διάθεση εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου στο 1ο Ε.Κ. Φλώρινας.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •