Τροποποίηση του Ωρολογίου Προγράμματος της Ειδικότητας «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ- ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και της Γ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑΛ Ισχύει από το σχολικό έτος 2018-2019

Απόφαση Φ2/160042/Δ4/26-9-2018 (ΦΕΚ 4373/Β/1-10-2018) του Υπουργείου Παιδείας

Αποφασίζουμε την τροποποίηση της με αριθμ. Φ2/65921/Δ4/21-04-2017 (Β΄ 1426) υπουργικής απόφασης με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των μαθημάτων Ειδικότητας της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και της Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83)», όπως ισχύει, ως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων ειδικότητας της Ειδικότητας «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ-ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και της Γ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., ως εξής:

{……}

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2018-2019.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. Φ2/65921/Δ4/21-04-2017 (Β΄ 1426) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. Φ2/95229/Δ4/07-06-2017 (Β΄ 2072) και Φ2/89289/Δ4/31-05-2018 (Β΄ 2122) όμοιές της.

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Σημείωση Συντάκτη : Είναι προφανές ότι στους πίνακες που υπάρχουν στην ΥΑ το Θ έγινε 0. Έτσι πχ αντί οι εβδομαδιαίες ώρες του μαθήματος «Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης» να είναι 3Θ, δηλ. 3 ώρες θεωρίας εβδομαδιαίως, φαίνονται 30 ώρες εβδομαδιαίως. Αναμένεται διόρθωση σε επόμενο ΦΕΚ και σίγουρα η σωστή διατύπωση της ΥΑ στη Διαύγεια

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 6-11-2018

Οι παραπάνω αναφερόμενες αβλεψίες διορθώθηκαν στο ΦΕΚ 4815/Β/30-10-2018

Επίσης σύμφωνα με το Φ2/186028/Δ4/2-11-2018 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας :
«Με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση τροποποιείται το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των μαθημάτων Ειδικότητας της Γ΄ και Δ΄ Τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑΛ του Ν. 4386/2016 (Α΄83) μόνο ως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων ειδικότητας της Ειδικότητας «Σχεδιασμού-Διακόσμησης Εσωτερικών Χώρων» του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Γ΄ Τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑΛ (μεταβολή της αναλογίας θεωρητικού και εργαστηριακού μέρους του μαθήματος «Διακοσμητική Σύνθεση-Τρισδιάστατη Μακέτα»).
Ως έναρξη ισχύος της Υπουργικής Απόφασης ορίζεται το σχολικό έτος 2018-2019.»

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
[ + ]