Διδασκαλία των ξένων γλωσσών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Με έγγραφό της η Σχολική Σύμβουλος Γερμανικής κα Παπαδημητρίου Σουλτάνα, δίνει αναλυτικές πληροφορίες οδηγίες σχετικά με τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών στα Γυμνάσια και στα Γενικά Λύκεια. Αναλυτικά :

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Η διδασκαλία της Β’  ξένης γλώσσας ορίζεται σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 115475/Γ2/21-08-2013 που καθορίζει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄ τάξης του Γυμνασίου. Οι μαθητές διδάσκονται ως Β΄ ξένη γλώσσα τη Γαλλική ή τη Γερμανική, δύο (02) ώρες την εβδομάδα.

Και για τη διδασκαλία της Β΄ ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο εφαρμόζεται η παράλληλη διδασκαλία με τις εξής προϋποθέσεις:

 • Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος παράλληλης διδασκαλίας είναι δώδεκα (12) μαθητές. Σε απομονωμένα Γυμνάσια της ηπειρωτικής και της νησιωτικής χώρας, ο αριθμός αυτός μπορεί να μειωθεί στους δέκα (10) μαθητές, με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.
 • Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου ελάχιστου αριθμού μαθητών για τη δημιουργία τμήματος σε μία γλώσσα προτίμησης, τότε οι μαθητές ακολουθούν υποχρεωτικά την επιλογή με τις περισσότερες προτιμήσεις.
 • Σε περίπτωση που ο συνολικός αριθμός μαθητών της τάξης είναι μικρότερος του ελάχιστου αριθμού μαθητών για τη δημιουργία τμήματος, με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και με την προϋπόθεση ύπαρξης διαθέσιμου εκπαιδευτικού, δημιουργείται τμήμα της γλώσσας με τις περισσότερες προτιμήσεις.
 • Η ύπαρξη διορισμένου εκπαιδευτικού της ξένης γλώσσας που θα διδάσκονται οι μαθητές, είτε οργανικά τοποθετημένου στο σχολείο ή σε όμορο σχολείο με διαθέσιμες ώρες προς συμπλήρωση ωραρίου, είτε στη διάθεση του οικείου ΠΥΣΔΕ.
 • Η κατανομή των μαθητών σε τμήματα καθορίζεται με βάση την αλφαβητική σειρά. Τα τμήματα συμπτύσσονται και διαχωρίζονται ακολουθώντας τα ανώτερα όρια, όπως ισχύει και για τα υπόλοιπα μαθήματα. Συνεπώς δημιουργείται τμήμα για τη Β΄ ξένη γλώσσα από τους μαθητές όλων των τμημάτων της ίδιας τάξης.
 • Σε περίπτωση που δεν μπορεί να γίνει ο χωρισμός των τμημάτων σύμφωνα με τα ανωτέρω, για την καλύτερη λειτουργία των σχολικών μονάδων τα τμήματα είναι δυνατόν να χωρίζονται σύμφωνα με την επιλογή των μαθητών στη Β΄ ξένη γλώσσα και ακολουθείται η αλφαβητική σειρά εφόσον απαιτείται δημιουργία δυο ή περισσότερων τμημάτων με μαθητές που έχουν επιλέξει την ίδια ξένη γλώσσα και τα τμήματα της τάξης είναι περίπου ισοδύναμα.

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Για την Α΄ Τάξη του Γενικού Λυκείου ισχύει η με αρ. πρωτ. 115478/Γ2/21-08-2013 (ΦΕΚ Β΄2121) Υ.Α. σύμφωνα με την οποία οι μαθητές της Α΄ τάξης  επιλέγουν την ξένη γλώσσα μεταξύ της Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής. Η διδασκαλία της ξένης γλώσσας  πραγματοποιείται για δύο (2) ώρες την εβδομάδα.

 

 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •