Ωράριο Λειτουργίας των Εσπερινών ΕΠΑΛ Μετά την θέσπιση της τριετούς φοίτησης στα σχολεία αυτά

Απόφαση Φ12/145259/Δ4/6-9-2018 (ΑΔΑ : Ω0Β94653ΠΣ-1ΓΩ) του Υπουργείου Παιδείας

Το ΥΠΠΕΘ έχοντας υπόψη το γεγονός ότι
(α) η λειτουργία του Εσπερινού ΕΠΑΛ τριετούς φοίτησης αρχίζει από το σχολικό έτος 2018-2019 για την Α΄ και Β΄ τάξη και από το σχολικό έτος 2019-2020 για τη Γ΄ τάξη,
(β) η Γ΄ τάξη του Εσπερινού ΕΠΑΛ τετραετούς φοίτησης θα λειτουργήσει μόνο κατά το σχολικό έτος 2018-2019 και
(γ) η Δ΄ τάξη του Εσπερινού ΕΠΑΛ τετραετούς φοίτησης θα λειτουργήσει έως το σχολικό έτος 2019-2020.

Καθορίζει το ωράριο λειτουργίας των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) από το σχολικό έτος 2018-2019 και εφεξής, ως ακολούθως:

{……}

Με στόχο την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας, τη βελτίωση συνθηκών της παρεχόμενης εκπαίδευσης και την αντιμετώπιση ενδεχόμενων προβλημάτων, η ώρα συγκέντρωσης των μαθητών και η ώρα έναρξης του ωραρίου λειτουργίας είναι κοινές για όλες τις τάξεις του Εσπερινού ΕΠΑΛ, ανάλογα με το ωράριο λειτουργίας που θα εφαρμόσει η κάθε σχολική μονάδα.

Το ωράριο λειτουργίας της σχολικής μονάδας εγκρίνεται από τον Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μετά από εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων της σχολικής μονάδας.

Διαβάστε την απόφαση

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 25-9-2018

Η παραπάνω απόφαση συμπληρώθηκε με την Φ12/156761/20-09-2018 (ΑΔΑ:ΩΚΥ14653ΠΣ-ΟΤΓ) παρόμοια

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
[ + ]