Το νέο Υπηρεσιακό Συμβούλιο των Διοικητικών Υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας της Δυτικής Μακεδονίας Με θητεία μέχρι 31-12-2018

Απόφαση 96476/Ν4/12-6-2018 (ΑΔΑ: 7Υ5Δ4653ΠΣ-5ΘΖ) του Υπουργείου Παιδείας

Τροποποιούμε την αρ. 120527/Γ1/21-07-2016 (ΑΔΑ: 66Σ84653ΠΣ-ΦΘ0) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 50562/Γ1/23-03-2017 (ΑΔΑ: 6Β3Ε4653ΠΣ-ΦΟΑ) όμοια, μόνο ως προς το μέρος που αφορά στον ορισμό του Προέδρου και του Εισηγητή, του αναπληρωτή Εισηγητή και ενός αιρετού μέλους του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας και ορίζουμε:

Α) την ΧΑΤΖΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Δημητρίου, με βαθμό Α΄, μόνιμη υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικός- Οικονομικός, με βαθμό Α΄, Προϊσταμένη της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Π.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας ως Πρόεδρο του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας,

Β) τον ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ του Αχιλλέα, με βαθμό Β΄, μόνιμο υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού, Προϊστάμενος του Τμήματος Γ΄ Προσωπικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας ως Εισηγητή του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας,

Γ) την ΓΚΛΑΒΙΝΑ ΕΛΕΝΗ του Αθανάσιου, με βαθμό Α΄, μόνιμη υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας ως αναπληρώτρια Εισηγήτρια του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας,

Δ) τον ΧΩΛΟΠΟΥΛΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ του Νικολάου, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού, της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης ως εκπρόσωπο των μόνιμων υπαλλήλων με αναπληρωτή τον ΤΣΕΤΣΙΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ του Αργυρίου, μόνιμο υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Διοικητικών- Γραμματέων της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών,

Ε) τον ΜΠΟΥΣΙΟ ΘΩΜΑ του Βασιλείου, μόνιμο υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού, με βαθμό Α΄, της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, ως εκπρόσωπο των μόνιμων υπαλλήλων με αναπληρώτρια την ΤΣΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του Παναγιώτη, μόνιμη υπάλληλο του κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚ της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.

Η θητεία των οριζόμενων με την παρούσα απόφαση λήγει στις 31-12-2018.

Διαβάστε την απόφαση