Τι προβλέπεται για τη λειτουργία των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών

ΥΑ 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (ΦΕΚ 120/Β/23-1-2018), άρθρο 2, παρ. 2

Κατά τις θερινές διακοπές κάθε Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο, Επαγγελματικό Λύκειο και Εργαστηριακό Κέντρο, Ειδικό Γυμνάσιο, Ειδικό Λύκειο και Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο και ΕΕΕΕΚ δέχεται το κοινό μία ημέρα την εβδομάδα, η οποία ορίζεται από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ανακοινώνεται στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου και εξωτερικά σε εμφανές σημείο.

Την ημέρα αυτή ένας τουλάχιστον από τους διδάσκοντες κάθε Σχολείου, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων πριν από τη λήξη του διδακτικού έτους, είναι υπεύθυνος για τη διεκπεραίωση κάθε τρέχοντος υπηρεσιακού θέματος, ασκώντας εκτάκτως αρμοδιότητες Διευθυντή σχολείου, και υπογράφει αντ’ αυτού κάθε έγγραφο ή τίτλο. Εάν τα καθήκοντα ασκούν περισσότεροι από ένας διδάσκοντες, τις αρμοδιότητες αυτές ασκεί ο ανώτερος κατά τον βαθμό και επί ισόβαθμων ο αρχαιότερος. Εάν η ημέρα που έχει οριστεί συμπίπτει με ημέρα αργίας, η σχολική μονάδα δέχεται το κοινό την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Ειδικά στα Εργαστηριακά Κέντρα την ημέρα αυτή γίνονται οι εργασίες συντήρησης που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία τους.

Η ΥΑ 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (ΦΕΚ 120/Β/23-1-2018)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •