Ένταξη των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε Επιστημονικά Πεδία Όπως θα είναι στο Μηχανογραφικό Δελτίο 2018

Απόφαση Φ.253/39391/Α5/8-3-2018 (ΦΕΚ 982/Β/20-3-2018, ΑΔΑ:ΩΖ6Α4653ΠΣ-Δ9Μ) του Υπουργείου Παιδείας

Τροποποιούμε την με αριθμ. Φ.253/142542/Α5/2017 (ΦΕΚ 2995/Β) υπουργική απόφαση «Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 3 του ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 74 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων.», ως ακολούθως:

Διαβάστε την τροποποιητική ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την τροποποιητική ΥΑ στη Διαύγεια

Η ΥΑ Φ.253/142542/Α5/2017 (ΦΕΚ 2995/Β) με όλες τις αλλαγές της

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •