Υποβολή ενστάσεων κατά των πινάκων αναπληρωτών-ωρομισθίων σχολ. έτους 2013-2014 Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Σύμφωνα με την 120845/Δ2/2-9-2013 (ΑΔΑ : ΒΛ9Β9-ΖΨ0) εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας :

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών, του ελέγχου των δικαιολογητικών και της καταχώρισης προϋπηρεσίας προσφερθείσας μέχρι και τις 30-06-2010, καταρτίστηκαν προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων σχολικού έτους 2013-2014 των κλάδων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, οι οποίοι και αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υ.ΠΑΙ.Θ.

http://e-aitisi.sch.gr

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους να ελέγξουν ενδελεχώς τους αναρτημένους πίνακες του κλάδου τους. Σε περίπτωση δε που διαπιστώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις επί των αναρτημένων στοιχείων οφείλουν να υποβάλουν ένσταση κατά των πινάκων αυτών, αποκλειστικά από 3-9-2013 μέχρι και 4-9-2013, σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αντίστοιχα.

Διαβάστε αναλυτικά την εγκύκλιο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε