Διδασκαλία δεύτερης ξένης γλώσσας στην Α΄ Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2013-2014

Εγκύκλιος 120303/Γ2/2-9-2013 του Υπουργείου Παιδείας

Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 115475/Γ2/21-08-2013 (ΦΕΚ 2121/Β/28-8-2013) που καθορίζει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄ τάξης του Γυμνασίου, οι μαθητές διδάσκονται ως δεύτερη ξένη γλώσσα την Γαλλική ή την Γερμανική, δύο (2) ώρες την εβδομάδα.

Για τη διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο ισχύει η με αρ. πρωτ. 14302/Γ2/09-02-2012 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 253).

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε την 14302/Γ2/9-2-2012 ΥΑ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •