Υπερωριακή απασχόληση – διαθέσεις – τροποποιήσεις διαθέσεων εκπαιδευτικών για την συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου

ΑΔΑ: ΨΩ4Ξ4653ΠΣ-ΡΛΜ – Μερική διάθεση εκπαιδευτικού για συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού του ωραρίου.

ΑΔΑ: 61ΞΞ4653ΠΣ-ΦΡ5 – Μερική διάθεση εκπαιδευτικού για συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού της ωραρίου.

ΑΔΑ: Ω7Φ94653ΠΣ-ΠΒ1 – 2η Τροποποίηση της αριθμ.4434/20-09-2017 Απόφασης της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας για διάθεση εκπαιδευτικών ΠΕ προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου στο 1ο Ε.Κ. Φλώρινας.

ΑΔΑ: Ω2ΠΗ4653ΠΣ-0ΩΥ – Έγκριση Υπερωριακής Απασχόλησης.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
[ + ]