Η εγκύκλιος έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα Γυμνάσια για το 2017-2018 Τα μαθήματα ξεκινούν την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017

Εγκύκλιος 216182/Δ2/8-12-2017 (ΑΔΑ: 61Ι44653ΠΣ-Θ7Ρ) του Υπουργείου Παιδείας

Α1. Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017:

Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκδίδουν τους Πίνακες κατάταξης των υποψήφιων εκπαιδευτικών που θα διδάξουν στα τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας.
Στη συνέχεια οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιλέγουν τους εκπαιδευτικούς που θα διδάξουν στην Ενισχυτική Διδασκαλία με βάση την σειρά κατάταξής τους στους Πίνακες και με βάση τις ανάγκες της κάθε Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού έχουν γίνει οι ανωτέρω ενέργειες αναρτούν τη Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2017, έως ώρα 14.00 στην ιστοσελίδα τους καθώς και σε εμφανές σημείο
α) τους Πίνακες κατάταξης με τα ονόματα όλων των αιτούντων και
β) πίνακα όπου θα αποτυπώνεται η κατανομή ειδικοτήτων – ωρών ανά ΣΚΑΕ.

Α2. Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017:

Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

  • συνάπτουν τις συμβάσεις έργου των Υπευθύνων των Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης.
  • τοποθετούν τους επιλεγέντες εκπαιδευτικούς ανά ΣΚΑΕ ή ομάδα ΣΚΑΕ, εκδίδουν τις σχετικές Αποφάσεις Πρόσληψης και Τοποθέτησης και υπογράφονται οι συμβάσεις εργασίας.
  • μεριμνούν ώστε να ενημερωθούν οι μαθητές για την έναρξη του προγράμματος από τις οικείες σχολικές μονάδες και καταρτίζεται το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων.

{……}

Οι επιλεγέντες υποψήφιοι, αφού ενημερωθούν για την σειρά κατάταξής τους από τον αναρτημένο πίνακα οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Δ.Δ.Ε. μόνο την Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017, ώρα 09.00, με σκοπό να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε ΣΚΑΕ ή ομάδα ΣΚΑΕ.

Η μη παρουσίαση ενός επιλεγέντα υποψηφίου σε μία Δ.Δ.Ε. ή η παραίτησή του μετά την υπογραφή της σύμβασης δεν επιφέρει ποινή σχετικά με τη θέση του στον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών.

Οι τοποθετημένοι εκπαιδευτικοί την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 παρουσιάζονται στα ΣΚΑΕ, και αρχίζει η διδασκαλία των μαθημάτων σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα των ΣΚΑΕ.

Ως ημερομηνία έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας ορίζεται η Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 με εξαίρεση των Δ.Δ.Ε. οι οποίες αργούσαν τη 12η Δεκεμβρίου 2017, για τις οποίες ως ημερομηνία έναρξης ορίζεται η Πέμπτη 14-12-2017.

Η Ενισχυτική Διδασκαλία λήγει με τη λήξη των μαθημάτων και πριν από την έναρξη των εξετάσεων, δηλαδή 31 Μαΐου 2018 σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η Ενισχυτική Διδασκαλία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ενισχυτική διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σχολικό έτος 2017-2018 με κωδικό ΟΠΣ 5009800 στο πλαίσιο των ΑΠ 6, 8 & 9 του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020”».

Διαβάστε την εγκύκλιο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
[ + ]