Διαθέσεις – αποσπάσεις εκπαιδευτικών – Τροποποιήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών

ΑΔΑ: ΨΘΨΨ4653ΠΣ-ΩΨΚ – Διαθέσεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ13, ΠΕ15, ΠΕ16.01 και ΤΕ16 για κάλυψη του υποχρεωτικού τους ωραρίου.

ΑΔΑ: ΩΖ454653ΠΣ-73Ρ – Διαθέσεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04(.01,.02,.04,.05), ΠΕ05 και ΠΕ06 για κάλυψη του υποχρεωτικού τους ωραρίου.

ΑΔΑ: ΩΩ7Τ4653ΠΣ-737 – Αποσπάσεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ08 και ΠΕ11 εντός του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας.

ΑΔΑ: Ω2ΧΟ4653ΠΣ-0Κ1 – Αποσπάσεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04(.01,.02,.04,.05) και ΠΕ06 εντός του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας.

ΑΔΑ: 6Ε3Ψ4653ΠΣ-ΠΦΑ – Τροποποίηση τοποθετήσεων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ05 και ΠΕ06, που βρίσκονται ή/και περιήλθαν κατόπιν απόσπασής τους στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας.

ΑΔΑ: 680Δ4653ΠΣ-ΓΔΦ – Τροποποίηση τοποθετήσεων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ18.03, ΠΕ18.35, ΠΕ11, ΤΕ16 και ΠΕ18.13 που βρίσκονται ή/και περιήλθαν κατόπιν απόσπασής τους στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •