Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην πρώην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας Για το σχολικό έτος 2017-2018

  1. Σύμφωνα με την 138782/Γ1/21-8-2017 (ΑΔΑ:Ρ7ΕΜ4653ΠΣ-ΩΣ9) απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, ανανεώνεται, για το σχολικό έτος 2017-2018, η απόσπαση 302 εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (πρώην Κεντρική Υπηρεσία).
  2. Σύμφωνα με την 138781/Γ1/21-8-2017 (ΑΔΑ:ΩΙΥ14653ΠΣ-ΣΨΝ) απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, αποσπώνται, για το σχολικό έτος 2017-2018, 68 εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (πρώην Κεντρική Υπηρεσία).
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •