Πώς θα επιλεγούν οι Διευθυντές στα σχολεία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4473/2017

Απόφαση 103027/Θ2/19-6-2017 (ΦΕΚ 2144/Β/22-6-2017, ΑΔΑ:Ω8ΞΓ4653ΠΣ-Θ94) του Υπουργείου Παιδείας

Η επιλογή των διευθυντών και υποδιευθυντών στα λειτουργούντα υπό ενιαία διεύθυνση Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια καθώς και τα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, ιδίως ως προς τα απαιτούμενα προσόντα, τα κριτήρια και τη διαδικασία κατάρτισης πινάκων επιλογής, γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78/Α), όπως κάθε φορά ισχύουν, και την προσαρμογή τους στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας των Σχολείων αυτών, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης.

Αρμόδιο όργανο, αφενός, για την κατάρτιση πινάκων επιλογής υποψηφίων Διευθυντών ανά Εκκλησιαστικό Σχολείο, αφετέρου, για την κύρωση της ανά Εκκλησιαστικό Σχολείο απόφασης επιλογής του Συλλόγου διδασκόντων για τους υποδιευθυντές είναι το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης με τη διευρυμένη του επταμελή σύνθεση, σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 3 του ν. 3848/2010 που αντικατέστησε το άρθρο 23 παρ. 8 του ν. 3432/2006, αναφερόμενο στο εξής ως «Συμβούλιο Επιλογής».

Η επιλογή και τοποθέτηση των διευθυντών γίνεται για θητεία δύο ετών, ενώ των υποδιευθυντών για θητεία ενός έτους.

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •