Ανακοίνωση αναμορφωμένου προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας

ΣΧΕΤ:

 1. Η αριθμ. 2755/31-05-2017 (ΑΔΑ: 70ΝΛ4653ΠΣ-ΒΗΖ) προκήρυξη, της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας.
 2. Το Ν.4473/2017 (ΦΕΚ 78/Α//30-05-2017).
 3. Η αριθμ. Φ.361.22/21/90780/Ε3 (ΦΕΚ 1890/Α/31-05-2017) Απόφαση Υπ. Παιδείας.
 4. Το αριθμ. Φ.361.22/22/91287/Ε3/31-05-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ..
 5. Το αριθμ. Φ.361.22/23/91322/Ε3/31-05-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ..
 6. Το αριθμ. Φ.361.22/27/96038/Ε3/08-06-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ..
 7. Το αριθμ. Φ.361.22/28/96968/Ε3/09-06-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ..
 8. Το αριθμ. Φ.361.22/29/99136/Ε3/13-06-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ..
 9. Την αριθμ. 17/13-06-2017 Πράξη της διευρυμένης σύνθεσης του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας ως Συμβουλίου Επιλογής στελεχών εκπαίδευσης.
 10. Το αριθμ. 3006/13-06-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας με το οποίο ανακοινώθηκε ο Προσωρινός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων.
 11. Τις υποβληθείσες ενστάσεις εκ μέρους των ενδιαφερομένων.
 12. Την αριθμ. 18/16-06-2017 Πράξη της διευρυμένης σύνθεσης του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας ως Συμβουλίου Επιλογής στελεχών εκπαίδευσης.

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών και ύστερα από την αριθμ. 18/16-06-2017 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας με διευρυμένη σύνθεση για την επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ., κατά την οποία εκδικάσθηκαν οι ενστάσεις που υποβλήθηκαν από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς, η Διεύθυνση Δ.Ε. Φλώρινας ανακοινώνει τον αναμορφωμένο προσωρινό ενιαίο αξιολογικό πίνακα των αντικειμενικών μορίων των υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων αρμοδιότητάς της, περιλαμβάνοντας πλέον σε αυτόν μόνον τους υποψηφίους που οριστικά έχουν γίνει δεκτοί στη διαδικασία. Ο πίνακας αναρτάται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης για ενημέρωση των υποψηφίων.

Παρακαλούνται οι διευθυντές των σχολειών να ενημερώσουν ενυπόγραφα όλους τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς.

Συνημμένα ανάρτησης:

 1. σχετικό έγγραφο
 2. αναμορφωμένος πίνακας
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
[ + ]