Πρόσκληση εκπαιδευτικών της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης για το 2017-2018 Από 13 έως 19 Ιουνίου 2017

Έγγραφο 98778/Θ2/13-6-2017 (6ΑΙ84653ΠΣ-ΕΝ2) του Υπουργείου Παιδείας

Η Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ΚΑΛΕΙ τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπασθούν:

α) στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Γενική Γραμματεία Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας), στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις ανεξάρτητες ή αποκεντρωμένες υπηρεσίες και σε εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και να προσφέρουν υπηρεσία κατά το σχολικό έτος 2017-2018, να υποβάλουν σχετική αίτηση από 13-6-2017 έως 19-6-2017, επιλέγοντας έναν μόνο φορέα ή υπηρεσία (στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες (ΑΕΑ).
Για τις εν λόγω αποσπάσεις, ως προς τα καθήκοντα των αποσπώμενων, τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, το δικαίωμα-κώλυμα υποβολής αίτησης, τον έλεγχο των δικαιολογητικών, και τη διαδικασία ολοκλήρωσής τους, ισχύουν, σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα για τη Δευτεροβάθμια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση (ήτοι: άρθρα 1, 12, 13 και 15 της αριθ. 26139/Α2/3-3-2011 απόφασης Υπουργού Παιδείας, ΦΕΚ 561/Β/2011), οι αριθ. 75305/E2/8-5-2017 (ΑΔΑ: Ψ0Σ74653ΠΣ-994) και 91568/E2/1-6-2017 (ΑΔΑ: 6ΡΗΖ4653ΠΣ-Τ7Δ) αποφάσεις Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με μόνη εξαίρεση την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.

β) για την παροχή εκπαιδευτικού έργου:
1) Σε διαφορετικό της οργανικής τους θέσης σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο ή Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο),
2) Σε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ,
και να προσφέρουν υπηρεσία κατά το διδακτικό-σχολικό έτος 2017-2018, να υποβάλουν αίτηση από 13-6-2017 έως 19-6-2017, επιλέγοντας έως τέσσερα (4) σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και έως πέντε (5) ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ.
Για τις εν λόγω αποσπάσεις, ως προς τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, το δικαίωμα-κώλυμα υποβολής αίτησης, τον έλεγχο των δικαιολογητικών, και τη διαδικασία ολοκλήρωσής τους, ισχύει, σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα για τη Δευτεροβάθμια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση (ήτοι: άρθρα 1, 12, 13 και 15 της αριθ. 26139/Α2/3-3-2011 απόφασης Υπουργού Παιδείας,  ΦΕΚ 561/Β/2011), η αριθ. 75306/E2/8-5-2017 (ΑΔΑ: 900Ω4653ΠΣ-ΧΡΕ) απόφαση Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με μόνη εξαίρεση την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.

Διαβάστε το έγγραφο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
[ + ]