4η εγκύκλιος με διευκρινίσεις για την επιλογή διευθυντών σχολείων

Εγκύκλιος Φ361.22/29/99136/Ε3/13-6-2017 (ΑΔΑ:ΨΞΔΑ4653ΠΣ-ΜΞΑ) του Υπουργείου Παιδείας

1. Όσον αφορά στις προϋποθέσεις υποψηφιότητας για τις θέσεις διευθυντών των ΕΕΕΕΚ σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις «Για τις θέσεις Διευθυντών των ΕΕΕΕΚ υποψήφιοι μπορεί να είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ01 έως και ΠΕ20, ΠΕ32 και ΠΕ33, καθώς και εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του κλάδου δασκάλων και εκπαιδευτικοί του π.δ. 323/1993, εφόσον έχουν τα προσόντα διορισμού και τοποθέτησης σε ΣΜΕΑΕ και έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΔΔΥ, καθώς και τα μέλη του ΕΕΠ.
Εκπαιδευτικοί κλάδου δασκάλων με οργανική θέση σε ΕΕΕΕΚ, μπορούν να είναι υποψήφιοι για θέση διευθυντή σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης εφόσον έχουν δεκαετή (10) τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, και έχουν ασκήσει για οκτώ (8) τουλάχιστον έτη διδακτικά καθήκοντα στην πρωτοβάθμια ή/και δευτεροβάθμια εκπαίδευση συνολικά. Από τα ανωτέρω οκτώ (8) έτη άσκησης διδακτικών καθηκόντων, τα τρία (3) τουλάχιστον να έχουν ασκηθεί σε αντίστοιχους με την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας βαθμίδας, συμπληρώνοντας σε αυτά τουλάχιστον το 50% του υποχρεωτικού τους ωραρίου.».
Αν υποψήφιος είναι εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κλάδου δασκάλων ή εκπαιδευτικός του π.δ. 323/1993 και επιθυμεί να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας τόσο για ΕΕΕΕΚ όσο και για σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, πρέπει να υποβάλει δύο (2) αιτήσεις μαζί με φακέλους υποψηφιότητας, μία για την υποψηφιότητά του σε ΕΕΕΕΚ (σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) και μία για την υποψηφιότητά του για τις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (είτε στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκει οργανικά, είτε στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκει η σχολική μονάδα που υπηρετεί).
Αν υποψήφιος είναι εκπαιδευτικός κλάδου δασκάλων με οργανική θέση σε ΕΕΕΕΚ και επιθυμεί να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας τόσο για ΕΕΕΕΚ όσο και για σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, πρέπει να υποβάλει δύο (2) αιτήσεις μαζί με φακέλους υποψηφιότητας, μία για την υποψηφιότητά του σε ΕΕΕΕΚ (στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκει το ΕΕΕΕΚ) και μία για την υποψηφιότητά για τις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης).
Στις ανωτέρω δύο περιπτώσεις ο υποψήφιος, ταυτόχρονα με τη δήλωση προτίμησης θα πρέπει να συνυποβάλει υπεύθυνη δήλωση και στις δύο Διευθύνσεις Εκπαίδευσης από την οποία να προκύπτει ποια από τις δύο αιτήσεις που έχει υποβάλει επιθυμεί να κριθεί κατά προτεραιότητα.

2. Υποψήφιος που έχει υποβάλει δύο αιτήσεις υποψηφιότητας και στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης που ανήκει οργανικά και στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης όπου ανήκει η σχολική μονάδα που υπηρετεί, κατά παράβαση των διατάξεων, δεν γίνεται δεκτή στη διαδικασία επιλογής καμία από τις δύο.

3. Προκειμένου να υπολογιστεί η βασική προϋπόθεση επιλογής της οκταετούς άσκησης διδακτικών καθηκόντων στην πρωτοβάθμια ή/και δευτεροβάθμια εκπαίδευση υπολογίζονται κατά προτεραιότητα τα έτη άσκησης διδακτικών καθηκόντων σε σχολικές μονάδες.

Διαβάστε την εγκύκλιο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •